Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 22. novembrīNr.1008

protokols Nr.22, 7. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002.gada 17.decembra noteikumiem Nr.543 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2007.gada 13.novembra lēmumu (protokols Nr.1.1-58/08), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut ņemt kredītu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, garantējot kredīta atmaksu ar budžeta līdzekļiem, 2008.gadā Turaidas un Aizkraukles ielas rekonstrukcijai Ls 1670084 apmērā uz 10 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2009.gada 30.martam.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics