Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2017.gada 12.janvāra 27.lēmumu

2007.gada 22. novembrīNr.1034

protokols Nr.22, 42. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam
Jūrmalā, Salaspils ielā 5 galīgās redakcijas apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumu Nr.604 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.1.punkta un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas 2007.gada 10.oktobra lēmumu (protokols Nr.1.1-63/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noteikt, ka izstrādātā detālplānojuma redakcija zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5 ir galīgā redakcija.

  2. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

  3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics