Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2008.gada 11.decembra 1065.lēmumu

2007.gada 6. decembrīNr.1095

protokols Nr.23, 52. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu
2008.-2011.gadam

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un 15.pantu un, lai veicinātu Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu kā pamatu investīciju plānošanai 2008.-2011.gadā, saskaņā ar 1.pielikumu. Informācija precizēta Investīciju plāna sadaļā par 2008.gadu.

  2. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānā 2008.-2011.gadam iekļauto pilsētai nozīmīgo projektu (saskaņā ar 2.pielikumu) virzību ar mērķi piesaistīt finansējumu no Valsts Investīciju Programmas, Eiropas Savienības strukturālajiem fondiem, Publiskās Privātās Partnerības, un citiem finansējuma avotiem.

  3. Jūrmalas pilsētas domes investīciju projektu sekmīgai ieviešanai katram projektam veidot īpašu projektu ieviešanas vienību, kas tiktu izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu.

  4. Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas vadītājam Ģ.Trencim līdz 2008.gada 1.oktobrim precizēt un iesniegt izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domē investīciju plāna projektu 2009.–2012.gadam.

  5. Jūrmalas pilsētas domes investīciju plāna 2008.-2011.gadam izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem.

  6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmuma Nr.1195 “Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2007.-2010.gadam” 1.-6.punktu.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Pielikums:

Pielikums Nr.1