Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelti ar domes 2017.gada 12.janvāra 9.saistošajiem noteikumiem

2007.gada 22. novembrīNr.64

Protokols Nr.22, 43.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumu Nr.604
“Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Salaspils ielā 5”.

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5, projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF