Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 11.jūnija 30.nolikumu

2008.gada 31.janvārīNr.1

Protokols Nr.3, 2.punkts

Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums

I Vispārīgie noteikumi

1. Jūrmalas mūzikas vidusskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Jūrmalas pilsētas domes dibināta izglītības iestāde profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu īstenošanai.

2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti, kā arī Skolas nolikums.

3. Skola ir Jūrmalas pilsētas domes dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Tai ir sava simbolika, konti bankā un Valsts kasē. Skola ir tiesīga lietot zīmogu ar valsts mazā ģerboņa attēlu atbilstoši likumam “Par Latvijas valsts ģerboni”.

4. Skolas juridiskais statuss ir pastarpinātais pārvaldes iestādes statuss. Skolas pilns nosaukums – “Jūrmalas mūzikas vidusskola”. Skolas juridiskā adrese: Smilšu iela 7, Majori, Jūrmala, LV-2015.

II Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi

5. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

6. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.

7. Skolas uzdevumi:

7.1. nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes mūzikā pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē;

7.2. sagatavot izglītojamos (turpmāk – audzēkņus) profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības programmu apguvei;

7.3. veicināt profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi;

7.4. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finansu resursus.

III Īstenojamās izglītības programmas

8. Skola īsteno licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas, tās saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domi. Skola var īstenot arī interešu izglītības programmas, tās saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domi.

9. Skola īsteno šādas izglītības programmas:

9.1. Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas pamatizglītības pakāpē:

9.1.1. taustiņinstrumentu spēle - klavierspēle, akordeona spēle, ērģeļspēle;

9.1.2. stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle, alta spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, ģitāras spēle, kokles spēle;

9.1.3. sitaminstrumentu spēle;

9.1.4. pūšamo instrumentu spēle - obojas spēle, flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, fagota spēle, mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle;

9.1.5. vokālā mūzika - kora klase

9.2. Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas vidējās izglītības pakāpē:

9.2.1. taustiņinstrumentu spēle - klavierspēle, akordeona spēle, ērģeļspēle;

9.2.2. stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle, alta spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, ģitāras spēle, kokles spēle;

9.2.3. sitaminstrumentu spēle;

9.2.4. pūšamo instrumentu spēle – obojas spēle, flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, fagota spēle, mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle;

9.2.5. kora diriģēšana.

IV Izglītības procesa organizācija

10. Audzēkņu uzņemšana Skolā notiek saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Skolas izstrādātajiem un Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajiem noteikumiem par audzēkņu uzņemšanu.

11. Skola drīkst noteikt iestājpārbaudījumus audzēkņu uzņemšanai:

11.1. mūzikas izglītības programmās pārbauda audzēkņa atbilstību izglītības programmas uzsākšanai:

11.1.1. muzikālās dotības – muzikālo dzirdi, ritma izjūtu un muzikālo atmiņu;

11.1.2. vispārējo fizioloģisko attīstību.

12. Izglītības process Skolā ietver profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu un audzināšanas darbību.

13. Izglītības procesu Skolā reglamentē Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, profesionālās ievirzes izglītības programmas un citi normatīvie akti.

14. Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās mācības, kā arī radošo darbību. Izglītības programmas tiek īstenotas grupu un individuālajās nodarbībās, audzēkņu patstāvīgajā darbā, ārpusstundu pasākumos – konkursos, koncertos, festivālos u.c.

15. Mācību slodze:

15.1. vienā izglītības programmā mācību slodze audzēknim nedrīkst pārsniegt 12 stundas nedēļā;

15.2. mācību slodze dienā audzēknim nedrīkst pārsniegt 4 stundas;

15.3. mācību nedēļu skaits – 36 nedēļas;

15.4. kopējais brīvdienu skaits mācību gadā – 4 nedēļas;

15.5. mācību stundas ilgums ir 40 minūtes.

16. Audzēkņu sasniegumi (zināšanas, prasmes un iemaņas) tiek vērtēti 10 ballu sistēmā.

17. Skolas struktūru un mācību materiālo bāzi izveido atbilstoši licencētajām profesionālās ievirzes izglītības programmām.

V Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

18. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Jūrmalas pilsētas dome, saskaņojot ar Kultūras ministrijas Valsts kultūrizglītības centru un Izglītības un zinātnes ministriju.

19. Par Skolas direktoru ir tiesīga strādāt persona, kurai ir augstākā profesionālā izglītība mūzikā un pedagoģiskā izglītība. Direktoram ik pēc trim darba gadiem jāceļ sava amata un profesionālā kvalifikācija.

20. Direktors vada Skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu.

21. Direktora pienākumi ir:

21.1. nodrošināt Skolu ar mūzikas nozares pedagoga profesionālajai kvalifikācijai atbilstošiem pedagogiem un citiem darbiniekiem. Pieņemt un atbrīvot no darba Skolas darbiniekus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem;

21.2. piedalīties Skolas darbību reglamentējošu tiesību aktu (Skolas nolikuma, iekšējās kārtības noteikumu audzēkņiem un darba kārtības noteikumu darbiniekiem, amata aprakstu u.c.) izstrādāšanā un nodrošināt to izpildi;

21.3. nodrošināt likumu un normatīvo dokumentu izpildi Skolā;

21.4. plānot un organizēt Skolas saimniecisko un finansiālo darbību, apstiprinātā budžeta ietvaros;

21.5. pārstāvēt Skolas intereses valsts, pašvaldību un citās institūcijās;

21.6. sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, iestādēm, uzņēmumiem, audzēkņiem, vecākiem (aizbildņiem), Skolas padomi u.c. Skolas pašpārvaldes institūciju darbības nodrošināšanai, izglītības kvalitātes paaugstināšanai, audzēkņu karjeras iespēju izpētei un virzīšanai;

21.7. nodrošināt Skolas pašpārvaldes institūciju izveidi un svarīgos jautājumos konsultēties ar Skolas padomi, pedagoģisko padomi, uzklausīt to viedokļus un ņemt vērā ieteikumus, kas veicina Skolas darbības mērķu īstenošanu;

21.8. vadīt Skolas Pedagoģisko padomi un Skolas darbu kopumā;

21.9. veikt citus šajā nolikumā un citos normatīvajos aktos noteiktos profesionālās ievirzes izglītības iestādes direktora pienākumus;

21.10. sniegt noteiktajā kārtībā pārskatus par savu darbību.

22. Skolas direktoram ir tiesības:

22.1. pieņemt darbā savus vietniekus, pedagogus un tehniskos darbiniekus, noteikt viņu pienākumus un tiesības. Tehniskos darbiniekus pieņem saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto tehnisko darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu;

22.2. deleģēt Skolas pedagogiem un citiem darbiniekiem konkrētu uzdevumu vai funkciju veikšanu;

22.3. noteikt Skolas pedagoģisko darbinieku darba vietu skaitu, saskaņojot ar Kultūras ministriju, bet saimniecisko darba vietu skaitu, saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domi;

22.4. savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par Skolas intelektuālo, finansu un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu apstiprinātā budžeta ietvaros;

22.5. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Skolas nolikumā paredzētajos darbības virzienos.

23. Skolas direktora vietnieki nodrošina kvalitatīvu izglītības procesa organizāciju un norisi Skolā.

24. Pedagoga vispārējie pienākumi un tiesības izglītošanas procesā ir noteikti Izglītības likumā.

25. Skolas pedagoga pienākumi ir:

25.1. būt atbildīgam par audzēkņa veselību un dzīvību mācību stundās, kā arī pedagoga vadītajos un organizētajos pasākumos;

25.2. veidot pozitīvu sadarbības vidi;

25.3. ievērot audzēkņa vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas;

25.4. stimulēt, vadīt un sniegt īpašu atbalstu audzēkņiem, kuriem ir grūtības mācību procesā;

25.5. izstrādāt mācību priekšmeta programmas, būt atbildīgam par sava darba metodēm, paņēmieniem un rezultātiem;

25.6. radoši un atbildīgi piedalīties izglītības programmu īstenošanā;

25.7. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību;

26. Pedagogam ir tiesības:

26.1. piedalīties Skolas pašpārvaldē;

26.2. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

26.3. izteikt priekšlikumus Skolas attīstībai, darba kārtības nodrošināšanai u.c.

26.4. saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu.

27. Izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, mācību priekšmetu pedagogi var tikt apvienoti metodiskajās komisijās. Metodiskā komisija darbojas saskaņā ar Metodiskās komisijas nolikumu, tās darbu koordinē Skolas direktors vai direktora pilnvarotā persona.

28. Skolas saimniecisko un citu darbinieku pienākumi:

28.1. ievērot darba kārtības noteikumus;

28.2. saudzīgi izturēties pret Skolas materiālajām vērtībām;

28.3. atbildēt par sava darba pienākumu kvalitatīvu izpildi.

29. Skolas saimnieciskiem un citiem darbiniekiem ir tiesības:

29.1. uz darba samaksu, kas nav mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu (amatalgu);

29.2. saņemt valsts garantētu, apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

29.3. uz drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem;

29.4. izteikt priekšlikumus Skolas attīstībai, darba kārtības nodrošināšanai u.c.

VI Audzēkņa pienākumi un tiesības

30. Audzēkņa pienākumi ir:

30.1. mācīties, lai iegūtu profesionālās ievirzes mākslas , mūzikas un dejas izglītību;

30.2. uzņemties personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību Skolā;

30.3. ievērot Skolas nolikuma iekšējās kārtības noteikumus;

30.4. cienīt Skolas tradīcijas;

30.5. pēc spējām un interesēm pārstāvēt Skolu dažāda veida pasākumos;

30.6. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtām morāles un ētikas normām;

30.7. attīstīt sapratni, cieņu, iecietību;

30.8. veidot sava rakstura īpašības – mērķtiecību, gribasspēku, neatlaidību mērķu sasniegšanā u.c.

31. Audzēknim ir tiesības:

31.1. apgūt izvēlēto profesionālās ievirzes mūzikas vai mākslas izglītības programmu;

31.2. izglītošanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus;

31.3. izglītošanas procesā izmantot bez maksas Skolas telpas, bibliotēku, mācību līdzekļus;

31.4. piedalīties sabiedriskajā darbībā;

31.5. saņemt informāciju par visiem ar izglītību saistītiem jautājumiem;

31.6. uz personiskās mantas aizsardzību Skolā;

31.7. saņemt motivētu savu zināšanu, prasmju un uzvedības novērtējumu;

31.8. saņemt pedagoga palīdzību mācību satura apguvē.

VII Skolas pašpārvalde

32. Skolas padomei ir konsultatīvs raksturs, tās darbību reglamentē Skolas padomes nolikumu.

33. Skolas padomes sastāvā var būt:

33.1. Skolas direktors;

33.2. pedagogu pārstāvji;

33.3. vecāku (aizbildņu) pārstāvji;

33.4. citu valsts vai pašvaldības institūciju pārstāvji.

34. Skolas padomes sastāvu nosaka Skolas padomes nolikums. Skolas padomes vadītāju ievēl.

35. Skolas padomes funkcijas:

35.1. perspektīvo Skolas darbības virzienu izstrādāšana;

35.2. priekšlikumu izstrāde Skolas budžeta un citu finansiālo līdzekļu izlietojumam;

35.3. ieteikumu pieņemšana būtisku mācību un audzināšanas, kā arī saimnieciskās un finansiālās darbības, audzēkņu un darbinieku materiālā nodrošinājuma un sadzīves jautājumu risināšanai.

36. Pedagoģiskā padome risina ar Skolas mācību un audzināšanas darbu saistītus jautājumus. Tās darbību reglamentē Pedagoģiskās padomes reglaments. Pedagoģisko padomi vada Skolas direktors. Tās sastāvā ir visi Skolā strādājošie pedagogi, to sasauc ne retāk kā reizi semestrī un sēdes protokolē.

37. Skolas pedagoģiskajai padomei ir tiesības atbrīvot no dalības maksas talantīgos un materiāli nenodrošinātos audzēkņus nepārsniedzot 5% no skolas audzēkņu skaita.

VIII Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

38. Skola saskaņā ar Skolas nolikumu izstrādā:

38.1. Skolas darba kārtības noteikumus darbiniekiem –pieņem Skolas darbinieku kopsapulce;

38.2. Skolas iekšējās kārtības noteikumus audzēkņiem – pieņem Pedagoģiskā padome;

38.3. pedagoģiskās padomes reglamentu – pieņem Pedagoģiskā padome;

38.4. metodiskās komisijas reglamentu –pieņem Pedagoģiskā padome;

38.5. Skolas padomes reglamentu – pieņem Skolas padome;

38.6. audzēkņu uzņemšanas noteikumus – pieņem Pedagoģiskā padome, apstiprina Jūrmalas pilsētas dome;

38.7. nolikumu par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākošajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu – pieņem Pedagoģiskā padome;

38.8. izlīgšanas komisijas reglamentu – pieņem Skolas darbinieku kopsapulce;

38.9. nolikumu par piemaksu par pedagogu darba kvalitāti – pieņem Pedagoģiskā padome;

38.10. nolikumu par prēmiju piešķiršanu un izmaksu – pieņem Skolas darbinieku kopsapulce;

38.11. nolikumu par vecāku dalības maksu – pieņem Pedagoģiskā padome, apstiprina Jūrmalas pilsētas dome;

38.12. reglamentu par vecāku komiteju – pieņem vecāku sapulce;

38.13. rīkojumus par Skolas darbību, darbiniekiem un audzēkņiem izdod Skolas direktors, iepazīstinot ar rīkojuma saturu adresātu;

38.14. citus Skolas iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus.

39. Visus Skolas iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus apstiprina Skolas direktors.

IX Finansēšanas avoti un kārtība

40. Akreditētas profesionālās ievirzes izglītības iestādes ir tiesīgas pretendēt uz valsts finansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

41. Skolas finansēšanas avoti ir:

41.1. valsts budžeta mērķdotācija saskaņā ar gadskārtējo likumu “Par valsts budžetu”;

41.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets;

41.3. papildus finansu līdzekļi, kurus Skola var saņemt:

41.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;

41.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus, kurus apstiprina Jūrmalas pilsētas dome;

41.3.3. citi ieņēmumi.

X Saimnieciskā darbība

42. Skolas direktors ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par dažādu skolai nepieciešamo darbu veikšanu.

43. Skola var sniegt ārpusstundu darba, sagatavošanas kursu, telpu nomas un citus maksas pakalpojumus, ja tas netraucē profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu.

44. Skola paralēli pamatuzdevumiem var veikt saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

XI Reorganizācijas un likvidēšanas kārtība

45. Skolu reorganizē un likvidē Skolas dibinātājs – Jūrmalas pilsētas dome, saskaņojot ar Kultūras ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju.

XII Skolas nolikuma un tā grozījuma pieņemšanas kārtība

46. Skolas nolikumu apstiprina Skolas dibinātājs - Jūrmalas pilsētas dome.

47. Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt pēc Skolas padomes vai Pedagoģiskās padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

XIII Administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

48. Skolas izdoto administratīvo aktu privātpersona apstrīd Jūrmalas pilsētas domē. Jūrmalas pilsētas domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona pārsūdz Administratīvā rajona tiesā.

49. Skolas amatpersonas vai darbinieka faktisko rīcību privātpersona apstrīd, vēršoties pie Skolas direktora. Skolas direktora sākotnējos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domē.

XIV Citi jautājumi

50. Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem Skola kārto lietvedību un Skolas arhīvu.

51. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites un iesniedz Jūrmalas pilsētas domei un Kultūras ministrijas Valsts kultūrizglītības centram.

52. Skola savā darbībā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus.

53. Ugunsdrošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumam un Ministru kabineta noteikumiem „Ugunsdrošības noteikumi”.

54. Darba drošību Skolā ievēro atbilstoši Darba aizsardzības likumam.

XI Pārejas jautājums

55. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 18.maija nolikums Nr.4 „Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF