Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2008.gada 31. janvārīNr.3

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 25

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Anna Pjatova

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Deputāti:

Inese Aizstrauta (piedalās no plkst.1027), Ilmārs Ančāns, Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1036-1039), Agris Kalnciems, Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst.1610 līdz sēdes beigām), Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs (nepiedalās no plkst.1040– 1114, no plkst.1610 līdz sēdes beigām), Māris Mežapuķe, Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.1526 līdz sēdes beigām), Ģirts Trencis

Nepiedalās: Juris Hlevickis, Juris Griķis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece

Anita Lindermane

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs

Alvils Rudzītis

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Aldis Bērziņš

Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Sēdē uzaicināti:

 Dzintars Krūmiņš, Laima Grobiņa, Rita Kņūtiņa, Guna Voitkāne, Sandra Brauere, Baiba Gailīte, Olga Helēna Koziorova, Maija Putniņa, Anna Deičmane, Iveta Petrovska, Astra Priede, Atis Sapronovs, Ingrīda Griķe, Velta Fiļipčika, Jānis Kārkliņš, Svens Renemanis, Andrejs Kondratjuks

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

 

 

 

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina domes sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Jūrmalas pilsētas Mūzikas vidusskolas nolikums;

·              Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra lēmumā Nr.1124 „Par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kāpu ielā 30”.

D.Urbanovičs ierosina noņemt no izskatīšanas sekojošus jautājumus:

·              Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldes nolikums;

·              Jūrmalas pilsētas domes centralizētās grāmatvedības nolikums.

R.Munkevics noņem no izskatīšanas sekojošus jautājumus:

·              Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldes nolikums;

·              Jūrmalas pilsētas domes centralizētās grāmatvedības nolikums.

Z.Starks izsakās, ka jautājumi par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 120 galīgās redakcijas apstiprināšanu un par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 120 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu tika izskatīti pagājušajā domes sēdē un ierosina noņemt tos no izskatīšanas.

Ieradās I.Aizstrauta

R.Munkevics noņem no izskatīšanas sekojošus jautājumus:

·              Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 120 galīgās redakcijas apstiprināšanu;

·              Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 120 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

Balsošanas rezultāti par augstāk minētajām izmaiņām darba kārtībā, „par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Kalnciems, J.Kuzins, Z.Starks, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma apstiprināt darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām.

Darba kārtība:

1.           

Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu

2.           

Jūrmalas pilsētas Mūzikas vidusskolas nolikums

3.           

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

4.           

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”

5.           

 Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļas nolikums

6.           

Jūrmalas pilsētas domes juridiskās pārvaldes nolikums

7.           

Jūrmalas pilsētas domes personāla nodaļas nolikums

8.           

Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļas nolikums

9.           

Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas nolikums

10.  

Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas nolikums

11.  

Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums

12.  

Jūrmalas pilsētas domes būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes nolikums

13.  

Jūrmalas pilsētas domes transporta nodaļas nolikums

14.  

Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu biroja nolikums

15.  

Jūrmalas pilsētas domes administratīvās pārvaldes nolikums

16.  

Jūrmalas pilsētas domes saimniecības nodaļas nolikums

17.  

Jūrmalas pilsētas domes revīzijas un audita nodaļas nolikums

18.  

Jūrmalas pilsētas domes informātikas pārvaldes nolikums

19.  

Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības nodaļas nolikums

20.  

Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums

21.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 12.07.2007. saistošajos noteikumos Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

22.  

Par Jūrmalas pilsētas domes nodaļu vadītāju apstiprināšanu amatā

23.  

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

24.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 98 nodošanu privatizācijai

25.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 100 nodošanu privatizācijai

26.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 74a nodošanu privatizācijai

27.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu pr.94A

28.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jaunā ielā 73

29.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķiršu ielā 20

30.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lēdurgas ielā 26

31.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vasaras ielā 45

32.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ausekļa ielā 45

33.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Daugavas ielā 15

34.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Juglas ielā 1

35.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Priežu ielā 10

36.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Upes ielā 45

37.  

Par tirdzniecības centra Jūrmalā, Talsu šosejā 40 būvniecības ieceres atbalstīšanu

38.  

Par būvju Jūrmalā, Baltā kāpas ielā 6 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajai kārtībai

39.  

Par iespēju turpināt būvniecību dzīvojamā mājā Jūrmalā, Edinburgas pr.77a dz.22

40.  

Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā Jūrmalā, Vendu ielā 5

41.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 7

42.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai un saimniecības ēkai-pirtij Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 10

43.  

Par adreses noteikšanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūrmalā, Vilhelma Purvīša ielā 13

44.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 30.01.2002. lēmumā Nr.59 „Par adrešu noteikšanu namīpašumam Jūrmalā, Dubultu pr.59”

45.  

Par zemes lietošanas mērķu maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Lūšu ielā 4

46.  

Par zemes lietošanas mērķu maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 1

47.  

Par zemes lietošanas mērķu maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Priedaine 2402

48.  

Par zemes lietošanas mērķu maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Skolas ielā 9

49.  

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 53

50.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ķemeru ielā 18/18A un adreses piešķiršanu

51.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Medņu ielā 94 un adreses piešķiršanu

52.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Omnibusa ielā 8 un adreses piešķiršanu

53.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Pīlādžu ielā 2810 un adreses piešķiršanu

54.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Selgas ielā 5 un adreses piešķiršanu

55.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 3519 un adreses piešķiršanu

56.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Tirzas ielā 3 un adreses piešķiršanu

57.  

Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Strēlnieku pr.86 un Jūrmalā, Poruka pr.77

58.  

Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Uzvaras ielā 5 un Jūrmalā, Uzvaras ielā 5A

59.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 21.10.1999. lēmumā Nr.1054 ”Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Bērzu ielā 6, 6a

60.  

Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Jaunķemeri 1123 un Jaunķemeru ceļš 7

61.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 10

62.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 3901

63.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, teritorijai pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu

64.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Muižas ielā 22A

65.  

Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, Slokas ielā 115, „Vagari”29A un „Bērziņi” grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 115

66.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 39

67.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 51 un Slokas 55B

68.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 28.08.2002. lēmuma Nr.667 „Par detālā plānojuma uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Piekrastes ielu, Olgas ielu un Alfrēda Kalniņa ielu” un Jūrmalas pilsētas domes 12.05.2004. lēmuma Nr.312 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 28.08.2002. lēmumā Nr.667 „Par detālā plānojuma uzsākšanu Jūrmalā, teritorijai starp Piekrastes ielu, Olgas ielu un Alfrēda Kalniņa ielu” atcelšanu

69.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 05.02.2003. lēmuma Nr.67 „Par detālā plānojuma uzsākšanu Jūrmalā, Magoņu ielā 2” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Magoņu ielā 2

70.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 19.04.2007. lēmuma Nr.371 „par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu pr.17 ”atzīšanu par spēku zaudējušu

71.  

 Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Aveņu ielā 13 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

72.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības pr.68 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

73.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu pr.19A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

74.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 24 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

75.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Vidus pr.40 un Meža pr.43 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

76.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnija 3/3A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

77.  

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 73 un par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 73 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

78.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 22.02.2007. lēmuma Nr.188 „Par detālplānojuma redakcijas zemesgabalam Noliktavas 3 noraidīšanu” atcelšanu un detālplānojuma Noliktavas 3 pilnveidošanu, sagatavojot detālplānojuma galīgo redakciju

79.  

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu pr.34 galīgās redakcijas apstiprināšanu

80.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Mellužu pr.34 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

81.  

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, teritorijai starp Fabrikas ielu un Lielupi galīgās redakcijas apstiprināšanu

82.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, teritorijai starp Fabrikas ielu un Lielupi projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

83.  

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8 galīgās redakcijas apstiprināšanu

84.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

85.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra lēmumā Nr.1124 „Par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kāpu ielā 30”

86.  

Par istabu tipa dienesta viesnīcu izveidošanu

87.  

Par Murjāņu sporta ģimnāzijas ēku un būvju Jūrmalā, Strēlnieku pr.32 nodošanu pašvaldības īpašumā

88.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmuma Nr.201 atzīšanu par spēku zaudējušu

89.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 2a

90.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 22.11.2007. lēmumā Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu”

91.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomāšanu no P.Kisiļeva

92.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 daļas nomāšanu no I.Bites un I.Zagorskas

93.  

Par 0,07000 domājamo daļu no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

94.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 03.05.2007. lēmuma Nr.436 „Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 0,0208 domājamo daļu nodošanu atsavināšanai” atcelšanu

95.  

Pat atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a 0,8171 d.d. privatizācijas izbeigšanu

96.  

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16d.d. privatizācijas izbeigšanu

97.  

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 0,0214 d.d. privatizācijas izbeigšanu

98.  

Par piekrišanu noslēgt telpu Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar Privatizējamo RSK Apdrošināšanas akciju sabiedrību

99.  

Par piekrišanu noslēgt telpu Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar Valsts aģentūru „Sabiedrības veselības aģentūra” Tukuma filiāli

100.                 

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a nomas līguma pārtraukšanu un noslēgšanu

101.                 

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a nomas līguma pārtraukšanu un noslēgšanu

102.                 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 120

1.          Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu(lēmums Nr.50)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu.

 

2. Jūrmalas pilsētas Mūzikas vidusskolas nolikums (nolikums Nr.1)

Ziņo:

S.Renemanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas Mūzikas vidusskolas nolikumu.

 

3. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu(lēmums Nr.51)

Ziņo:

A.Lindermane

Izsakās:

I.Ančāns lūdz neatbalstīt šo priekšlikumu līdz tam brīdim, kad būs skaidrs pārskats par to, kas notiks posmā no Tvaikoņu ielas līdz tilta nostiprinājuma pāļiem un izskatīt to nākošajā domes sēdē. Pamatojums – tur ir ļoti skaista upes mala un tur var veidot uzbērumu neiznīcinot niedres, kas tur aug.

M.Mežapuķe izsaka priekšlikumu neatlikt šī jautājuma izskatīšanu, jo tas ir izskatīts transporta un komunālo lietu komitejas sēdē.

I.Dreija iziet.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 1 (I.Aizstrauta), balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu.

I.Dreija atgriezās.

4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.12)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”.

 

5. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļas nolikums

V.Maksimovs iziet.

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

A.Tampe ierosina visos iesniegtajos nolikumos punktu „Nodaļas darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors” papildināt ar vārdiem „saskaņojot ar nodaļas vadītāju”.

I.Aizstrauta ierosina punktos 2.4. un 2.5. vārdu „veicināt” aizstāt ar vārdu „informēt”.

R.Munkevics ierosina visos nolikumos vārdus „veic iepirkumus” aizstāt ar vārdiem „organizē iepirkumus” un punktu „Nodaļas darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors” papildināt ar vārdiem „saskaņojot ar nodaļas vadītāju”.

I.Aizstrauta ierosina sabiedrisko attiecību nodaļas nolikumā atstāt punktu „veicināt pašvaldības darbības caurspīdīgumu”.

D.Urbanovičs izsakās, ka ziņojumā ir jāpaskaidro ar ko jaunais nolikums atšķiras no iepriekšējā.

Z.Starks ierosina sabiedrisko attiecību nodaļas nolikumu sagatavot tā, lai var redzēt izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo nolikumu un izskatīt to nākošajā domes sēdē.

I.Ančāns izsakās, ka neatbalsta šādā veidā pieņemt nolikumu.

A.Kalnciems izsaka priekšlikumu ar sarkanu krāsu iezīmēt jauno nolikumu un ar zilu krāsu – iepriekšējo.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par sabiedrisko attiecību nodaļas nolikumu ar augstāk minētiem priekšlikumiem: visos iesniegtajos nolikumos punktu „Nodaļas darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors” papildināt ar vārdiem „saskaņojot ar nodaļas vadītāju”, visos nolikumos vārdus „veic iepirkumus” aizstāt ar vārdiem „organizē iepirkumus”, sabiedrisko attiecību nodaļas nolikumā atstāt punktu „veicināt pašvaldības darbības caurspīdīgumu savas kompetences ietvaros”.

D.Urbanovičs izsakās, ka punktu 4.5.5. jāsvītro. Visos nolikumos punktu „Nodaļas darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors” papildināt ar vārdiem „pēc nodaļas vadītāja ieteikuma”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu ar augstāk minētiem priekšlikumiem („par” – 6 (I.Dreija, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, A.Tampe), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 5 (D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, balsošanas laikā izgājis V.Maksimovs), saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 116.punktu izdarāma pārbalsošana.

 

Atkārtoti balsojot par iesniegto nolikuma projektu ar augstāk minētiem priekšlikumiem („par” – 6 (I.Dreija, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, A.Tampe), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 5 (D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, balsošanas laikā izgājis V.Maksimovs), lēmums tiek noraidīts.

 

6. Jūrmalas pilsētas domes juridiskās pārvaldes nolikums

Ziņo:

G.Voitkāne

V.Maksimovs atgriezās

Izsakās:

I.Aizstrauta izsakās, ka nav pareizi, ka pārvaldē ir tikai viena nodaļa un ir pārvaldes vadītājs un nodaļas vadītājs. Tā ir priekšnieku dubultošanās. Vajadzētu būt pārvaldes vadītāja vietnieks, nevis nodaļas vadītājs.

Z.Starks izsakās, ka punktā 4.6.5. jānorāda, ka pārvaldes vadītājs rekomendē domes priekšsēdētājam.

Ģ.Trencis jautā, kā punkts 4.6.5. saistās ar punktu 3.4.? Vai tur nav kļūda?

E.Rakiša ierosina punktu 4.6.5. svītrot.

I.Ančāns izsakās, ka pārvaldē nevar būt tikai viena nodaļa. Nolikumam ir jābūt saskaņotam ar amatu aprakstiem.

A.Tampe izsakās, ka pēc punkta 3.8. nevar saprast, vai darbinieki būs nodaļas darbinieki vai pārvaldes?

R.Munkevics izsakās, ka punkti 3.5. un 3.8.jāapvieno.

D.Urbanovičs izsakās, ka nolikumā jābūt punktam par to, ka juridiskā pārvalde organizē iedzīvotāju pieņemšanu un sniedz bezmaksas konsultācijas pilsētas iedzīvotājiem par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem.

I.Aizstrauta izsakās, ka ir izņemts punkts – „juridiskā pārvalde sniedz Jūrmalas pilsētas domes deputātiem un darbiniekiem juridiskas konsultācijas, izziņas un skaidrojumus, kuri nepieciešami darba uzdevumu risināšanai.

D.Urbanovičs izsakās, ka punkts 2.4. ir jāpapildina ar vārdiem „saskaņā ar domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem”.

R.Munkevics ierosina atlikt jautājuma par juridiskās pārvaldes nolikuma izskatīšanu.

Pārtraukums no plkst.1140 – 1255

7. Jūrmalas pilsētas domes personāla nodaļas nolikums (nolikums Nr.2)

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

E.Rakiša izsaka priekšlikumu, sakarā ar to, ka nav pieņemts juridiskās pārvaldes nolikums, svītrot juridiskās pārvaldes nolikumā punktus, kas attiecas uz personāla nodaļu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 8 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 5 (I.Aizstrauta, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns)), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes personāla nodaļas nolikumu.

 

8. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļas nolikums(nolikums Nr.3)

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

I.Aizstrauta ierosina punktu 2.9. papildināt ar vārdiem „sadarbībā ar būvvaldi”.

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu, lai kāds izlasa uzmanīgi šos punktus un uzraksta tos pareizā latviešu valodā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļas nolikumu.

 

9. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas nolikums (nolikums Nr.4)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas nolikumu.

10. Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas nolikums (nolikums Nr.5)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas nolikumu.

 

11. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums (nolikums Nr.6)

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

I.Aizstrauta izsakās, ka nav pareizi, ka būvvaldes arhīvu pievieno administratīvās pārvaldes arhīvam.

R.Munkevics paskaidro, ka arhīvs paliek būvvaldē.

I.Ančāns izsakās, ka ir atkārtoti jālemj par restrukturizāciju. Neatbalsta nolikuma projektu.

D.Urbanovičs izsakās, ka neatbalsta būvvaldes nolikumu, kā arī būvvaldes reorganizāciju un arhīva pievienošanu administratīvajai pārvaldei. Izsakās, ka nav pieņemams tas, ka ir likvidēta ainavu arhitekta institūcija. Uzskata, ka pilsētas galveno arhitektu, galveno mākslinieku un galveno plānotāju būtu jāpieņem darbā domei ar lēmumu.

I.Aizstrauta uzskata, ka būvvaldes reorganizācija nav pareiza. Lielākā kļūda ir tā, ka tiek likvidēts būvvaldes arhīvs. Neatbalsta ainavu arhitekta institūcijas likvidēšanu. Aicināt deputātus balsot pret šo nolikumu.

 Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 7 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, A.Tampe), „pret” – 3 (D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, I.Ančāns), „atturas” – 3 (Z.Starks, A.Kalnciems, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikumu.

 

12. Jūrmalas pilsētas domes būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes nolikums (nolikums Nr.7)

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

D.Urbanovičs ierosina punktu 4.2.5. papildināt ar apakšpunktu „lietus ūdens kanalizācijas, meliorācijas grāvju apsaimniekošana”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu ar D.Urbanoviča priekšlikumu („par” – 8 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (I.Aizstrauta), „atturas” – 4 (A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns)), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes nolikumu ar D.Urbanoviča priekšlikumu.

 

Z.Starks izsakās, ka neatbalsta mežu apsaimniekošanas nodaļa tiek pievienota vides aizsardzības nodaļai.

 

13. Jūrmalas pilsētas domes transporta nodaļas nolikums (nolikums Nr.8)

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumuiekļaut punktu, katransporta nodaļa ir galvenais atbildīgais par pašvaldības budžeta piešķirto līdzekļu transportam plānošanu, administrēšanu un kontroli.

I.Ančāns ierosina atlikt transporta nodaļas nolikuma izskatīšanu un izskatīt to transporta un komunālo lietu komitejas sēdē.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu ar D.Urbanoviča priekšlikumu („par” – 11 (I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Aizstrauta, I.Ančāns), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes transporta nodaļas nolikumu ar D.Urbanoviča priekšlikumu.

 

14.Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu biroja nolikums(nolikums Nr.9)

Ziņo:

L.Grobiņa

Izsakās:

Ģ.Trencis ierosina punktu 6.1. rakstīt pēc punkta 6.5.

D.Urbanovičs ierosina punktā 6.4. noteikt termiņu.

I.Aizstrauta izsaka priekšlikumu neveidot daļu, bet daļas vadītāju nosaukt par biroja vadītāja vietnieku.

A.Kalnciems izsaka priekšlikumu punktu 4.6.svītrot.

Ģ.Trencis izsakās, ka esošā iepirkumu komisija ir jāsaglabā. Ierosina punktus 6.2. - 6.5. svītrot.

D.Urbanovičs izsakās, ka, ja tiek veidota jauna komisija, tad tā ir jāveido ar domes lēmumu. Izsaka priekšlikumu punktus 6.2., 6.3. un 6.4. svītrot.

R.Munkevics izsakās, ka nolikums ir jāsakārto redakcionāli.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu ar D.Urbanoviča priekšlikumu („par” – 11 (I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Aizstrauta, I.Ančāns), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu biroja nolikumu ar D.Urbanoviča priekšlikumu.

 

Pārtraukums no plkst.1430 – 1507

 

15. Jūrmalas pilsētas domes administratīvās pārvaldes nolikums(nolikums Nr.10)

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

I.Aizstrauta izsakās, deputātiem nav sava kabineta kur varētu veikt iedzīvotāju pieņemšanu. Ierosina punktu 4.2.11. papildināt ar vārdiem „deputātus, struktūrvienību vadītājus un izpilddirektoru”. Izsakās, ka no vecā nolikuma ir izņemts punkts 4.5.1. „ir pienākums pieklājīgi izturēties pret apmeklētājiem” un tagad administratīvās pārvaldes darbiniekiem nav pieklājīgi jāizturas pret apmeklētājiem.

R.Munkevics lūdz ierakstīt protokolā, ka protestē pret šādu uzstādījumu.

D.Urbanovičs izsakās, ka nolikums ir diezgan nepilnīgs. Izsaka priekšlikumu pārstrādāt administratīvās pārvaldes nolikumu.

R.Munkevics izsakās, ka var pieņemt nolikumu un pēc tam to papildināt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 7 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, A.Tampe), „pret” – 4 (D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns), „atturas” – 2 (A.Kalnciems, Ģ.Trencis), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes administratīvās pārvaldes nolikumu.

Z.Starks aiziet

16. Jūrmalas pilsētas domes saimniecības nodaļas nolikums (nolikums Nr.11)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 7 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, A.Tampe), „pret” – 1 (I.Aizstrauta), „atturas” – 4 (D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, I.Ančāns), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes saimniecības nodaļas nolikumu.

 

17. Jūrmalas pilsētas domes revīzijas un audita nodaļas nolikums(nolikums Nr.12)

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

I.Aizstrauta uzskata, ka revīziju var pieprasīt arī domes deputāts. Izsakās, ka ir izņemts punkts „veikt tūlītējas revīzijas, kas nepieciešamas iekšējās kontroles uzdevumu veikšanai”, var būt vajadzētu atstāt šo punktu?

D.Urbanovičs ierosina sakārtot redakcionāli punktu 2.8. Izsakās, ka ir ļoti labi, ka tiek apvienota revīzija ar auditu. Izsaka priekšlikumu nolikumā iestrādāt to, ka revīzijas nodaļa ir tā, kas zināmā mērā atbild par to, lai domes nodaļās, pārvaldēs un iestādēs darbība notiktu atbilstoši likumam. Punktu 2.8. papildināt ar vārdiem „domes struktūrvienību vadītājiem”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu ar D.Urbanoviča priekšlikumu („par” – 11 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes revīzijas un audita nodaļas nolikumu redakcionāli sakārtojot punktu 2.8.

 

18. Jūrmalas pilsētas domes informātikas pārvaldes nolikums (nolikums Nr.13)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes informātikas pārvaldes nolikumu.

 

19. Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības nodaļas nolikums (nolikums Nr.14)

Ziņo:

G.Voitkāne

IZsakās:

A.Tampe ierosina nolikumā paredzēt, ka vides aizsardzības nodaļa piedalās ES struktūrfondu līdzekļu ieguvē un, ja nepieciešams, izveidot tam štata vienību.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu ar A.Tampes priekšlikumu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības nodaļas nolikumu ar A.Tampes priekšlikumu.

 

20. Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums (nolikums Nr.15)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikumu.

 

R.Munkevics ierosinagrozījumus Jūrmalas pilsētas domes 12.07.2007. saistošajos noteikumos Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” skatīt vēlāk un pievienot esošo Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikumu.

 

21. Par Jūrmalas pilsētas domes nodaļu vadītāju apstiprināšanu amatā (lēmums Nr.52)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ž.Kupčika aiziet

V.Maksimovs aiziet

Izsakās:

I.Ančāns izsaka priekšlikumu neatbalstīt Jāņa Kuzina apstiprināšanu Iepirkumu biroja vadītāja amatā.

D.Urbanovičs izsakās, ka amatu aprakstos bija noteikts, ka struktūrvienību vadītājiem ir obligāta augstākā izglītība, bet šobrīd domē personāla politika ir kļuvusi ļoti politizēta. Pazeminot prasības pret vienu darbinieku, automātiski tiek pazeminātas prasības arī pret pārējiem. Izsakās, ka nekas nav pret Jāni Kuzinu un ierosina viņam pašam ir izvērtēt, vai viņš tiks ar šo darbu galā un atteikties no šī amata. Ja ir interese par šo darbu, var strādāt šajā nodaļā. Astra Priede ir viena no labākajiem speciālistiem Latvijā un viņai ir jāturpina vadīt šī nodaļa.

I.Ančāns ierosina iekļaut Astru Priedi, kā otru kandidatūru uz Iepirkumu biroja vadītāja amatu.

J.Kuzins izsakās, ka šis lēmuma projekts ir pārrunāts ar Astru Priedi un nav bijušas domstarpības par to, kas vadīs šo biroju.

I.Dreija izsakās, ka balsos par Jāni Kuzinu.

D.Urbanovičs pieprasa aizklātu balsošanu par visām amatpersonām.

R.Munkevics izsakās, ka balsos par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par D.Urbanoviča priekšlikumu balsot aizklāti par visām amatpersonām („par” – 2 (I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 8 (I.Dreija, A.Kalnciems, J.Kuzins M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, A.Tampe, I.Aizstrauta), D.Urbanoviča priekšlikums balsot aizklāti par visām amatpersonām netiek pieņemts.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par I.Ančāna priekšlikumu iekļaut Astru Priedi, kā otru kandidatūru uz Iepirkumu biroja vadītāja amatu („par” – 3 (I.Ančāns, D.Urbanovičs, I.Aizstruta), „pret” – nav, „atturas” – 4 (I.Dreija, J.Kuzins M.Mežapuķe, R.Munkevics), nebalso - A.Tampe, A.Kalnciems, Ģ.Trencis,), I.Ančāna priekšlikums iekļaut Astru Priedi, kā otru kandidatūru uz Iepirkumu biroja vadītāja amatu netiek pieņemts.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7 (I.Dreija, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe, Ģ.Trencis, J.Kuzins), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 1 (I.Aizstrauta), nebalso – D.Urbanovičs), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes nodaļu vadītāju apstiprināšanu amatā.

 

 

Sēde slēgta plkst. 16.30

Sēdes turpinājums 2008.gada 1.februārī plkst.11.00

 

Sēdes vadītājs                                                                                                R.Munkevics

Sēdes protokolētāja                                                                                      A.Pjatova

2008.gada 6.februārī


Lejupielāde: DOC un PDF