Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2010.gada 4.februāra 30. nolikumu

2008.gada 31.janvārīNr.5

Protokols Nr.3, 10.punkts

Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas nolikums

1.          Vispārīgie noteikumi

1.1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas (turpmāk tekstā - nodaļa) uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.

1.2. Nodaļa ir Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

1.3. Nodaļu izveido un likvidē, kā arī Nodaļas darbinieku skaita sarakstu un nolikumu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

1.4. Nodaļa savā darbā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un Jūrmalas pilsētas iekšējos un ārējos normatīvos aktus.

1.5. Savas funkcijas Nodaļa veic, sadarbojoties ar citām Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām, iestādēm, kapitālsabiedrībām.

2. Nodaļas uzdevumi

2.1. Nodaļas galvenie uzdevumi ir:

2.1.1. veikt pasākumus saistītus ar pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā;

2.1.2. nodrošināt personu dzīvesvietas deklarēšanas funkcijas izpildi Jūrmalas pilsētā.

3.Nodaļas vadība un struktūra

3.1. Nodaļu vada Nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram. Nodaļas vadītāju apstiprina amatā Jūrmalas pilsētas dome.

3.2. Nodaļas vadītājs organizē Nodaļai nodoto uzdevumu izpildi un ir atbildīgs par Nodaļas uzdevumu un augstākstāvošo amatpersonu rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

3.3. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par Nodaļai noteikto uzdevumu izpildi, kā arī atbild par Nodaļas funkciju veikšanu atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu, pašvaldības lēmumu un nodaļas nolikuma prasībām.

3.4. Nodaļai ir šādas daļas - Dzīvokļu daļa un Dzīvesvietas deklarēšanas daļa.

3.5. Daļu vada daļas vadītājs, kuru kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Daļu vadītāji ir tieši pakļauti Nodaļas vadītājam. Daļu vadītājus pieņem un atlaiž no darba Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors.

3.6. Daļas vadītājs nosaka daļas darbinieku pienākumu sadali un organizē daļai nodoto pienākumu izpildi.

3.7. Daļas vadītājs ir atbildīgs par daļas uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

3.8. Nodaļas darbiniekus pieņem darbā un atlaiž no darba Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors. Nodaļas darbiniekus (izņemot Nodaļas vadītāju) pieņem darbā pamatojoties uz Nodaļas vadītāja ieteikumu.

4. Nodaļas daļu uzdevumi

4.1. Dzīvokļu daļai ir šādi uzdevumi:

4.1.1. veikt Jūrmalas iedzīvotāju, kuri tiesīgi saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, uzskaiti un risināt jautājumus, kas saistīti ar šīs palīdzības sniegšanu;

4.1.2. veidot palīdzības reģistru par personām, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā;

4.1.3. veidot reģistru par personām, kuras izslēgtas no palīdzības reģistra, kad zuduši apstākļi tajā atrasties;

4.1.4.veikt pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvojamo telpu uzskaiti;

4.1.5. sagatavot priekšlikumus Jūrmalas pilsētas domei un Dzīvokļu komisijai un noformēt dokumentus par personu reģistrāciju pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā, izslēgšanu no reģistra, dzīvojamo telpu apmaiņu, dzīvojamo telpu īres līgumu grozīšanu un pašvaldības lietojumā iegūtu dzīvojamo telpu izīrēšanu;

4.1.6. atbilstoši savai kompetencei veic darbības dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalsta izmaksai denacionalizēto namu īrniekiem, kuri lietojuši šīs dzīvojamās telpas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai un piekrituši atbrīvot īrētās dzīvojamās telpas;

4.1.7. veidot daļas arhīvu un lietvedību atbilstoši domes lietu nomenklatūrai.

4.2. Dzīvesvietas deklarēšanas daļai ir šādi uzdevumi:

4.2.1. reģistrēt ziņas par personu deklarēto dzīvesvietu;

4.2.2. nodrošināt personu sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu;

4.2.3. aktualizēt datus Iedzīvotāju reģistrā;

4.2.4. anulēt noteiktā kārtībā personu sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu;

4.2.5. sniegt likumā noteiktajā kārtībā dzīvojamo māju īrniekiem, īpašniekiem un māju tiesiskajiem valdītājiem Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas: dzīvesvietas izziņas; deklarēto personu sarakstus un statistisko informāciju;

4.2.6. nodrošināt Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas darbu;

4.2.7. veidot daļas arhīvu un lietvedību atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Jūrmalas pilsētas domē apstiprinātajai lietu nomenklatūrai.

5. Nodaļas darbinieku tiesības un pienākumi

5.1. Nodaļas darbinieku amata pienākumus šajā nolikumā noteikto uzdevumu izpildei nosaka Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors darba līgumā un amata aprakstā.

5.2. Uzdevumu izpildei Nodaļas darbinieki sadarbojas ar citām Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēm.

5.3. Nodaļa darbinieki atbild par nodaļas kompetencē esošo jautājumu risināšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

5.4. Nodaļas darbības tiesiskumu nodrošina Nodaļas vadītājs un amatpersonas atbilstoši amata aprakstā noteiktajai kompetencei.

5.5. Pastāvīgi paaugstināt savu profesionālo līmeni, piedalīties semināros, kursos, konferencēs un pieredzes apmaiņās par Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

5.6. Nodaļas darbiniekiem ir tiesības:

5.6.1. pieprasīt un saņemt no Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām nepieciešamo informāciju un dokumentus nodaļas uzdevumu veikšanai;

5.6.2. Nodaļas galveno funkciju un uzdevumu risināšanā iesaistīt citas domes struktūrvienības un to speciālistus;

5.6.3. organizēt apspriedes un piedalīties dažādu līmeņu semināros, konferencēs, apspriedēs par Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

5.6.4. organizēt iepirkumus, kuru līgumcena ir zemāka par Publisko iepirkumu likumā noteikto līgumcenu slieksni, sākot no kura nepieciešams piemērot publisko iepirkumu procedūras. Par iepirkumiem paziņojot Iepirkumu birojam.

6. Administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

6.1. Nodaļas izdoto administratīvo aktu privātpersona apstrīd pie Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona pārsūdz Administratīvā rajona tiesā.

6.2. Nodaļas amatpersonas vai darbinieka faktisko rīcību privātpersona apstrīd, vēršoties pie Nodaļas vadītāja.

7. Pārejas noteikumi

7.1. Nolikums stājas spēkā 2008.gada 1.februārī.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF