Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009. gada 9.aprīļa 21. nolikumu

2008.gada 31.janvārīNr.6

Protokols Nr.3, 11.punkts

Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Jūrmalas pilsētas domes būvvalde (turpmāk tekstā - būvvalde) ir Jūrmalas pilsētas domes institūcija, kas veic pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā un savā darbībā ir pakļauta Jūrmalas pilsētas domei.

1.2. Būvvaldes darbības mērķis ir līdzsvarotas vides veidošana un būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā atbilstoši tās teritorijas plānojumam, izstrādātajiem detaļplānojumiem un apbūves noteikumiem.

1.3. Būvvalde sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām darbojas saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārējo būvnoteikumu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.

1.4. Būvvalde nav juridiska persona. Būvvaldei ir apaļais zīmogs ar būvvaldes pilnu nosaukumu.

2. Būvvaldes funkcijas, tiesības un atbildība

2.1. Būvvalde savas kompetences ietvaros veic šādas līdzsvarotas vides veidošanas, attīstības, kontroles un administrēšanas funkcijas:

2.1.1. pārzina un koordinē būvniecību pašvaldības teritorijas robežās, ievērojot teritorijas plānošanas, sociālās un ekonomiskās prasības, vides aizsardzības, kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasības:

2.1.1.1. piedalās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādē;

2.1.1.2. iesniedz domei izskatīšanai ar būvniecību saistītus dokumentus;

2.1.1.3. izskata un izvērtē esošos teritoriālplānojumus, zemes ierīcības un lietojuma dokumentus, apbūves noteikumus un vides vizuālās noformēšanas noteikumus un, ja nepieciešams, ierosina domei lemt par jaunu saistošu teritoriālplānojumu un noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanu;

2.1.1.4. atbilstoši domes lēmumiem organizē teritorijas plānojuma, detālplānojumu, apbūves noteikumu un citu noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanu;

2.1.1.5. izstrādā vides vizuālās noformēšanas prasības, ievērojot teritorijā esošo kultūrvēstures pieminekļu un citu īpaši aizsargājamu objektu saglabāšanu un aizsardzību;

2.1.1.6. likumdošanas ietvaros realizē domes noteikto kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, aizsardzību un saglabāšanu, pamatojoties uz likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu un Apbūves noteikumiem;

2.1.1.7. organizē līdzsvarotas vides veidošanas un būvniecības ieceru publisku apspriešanu saskaņā ar likumu un citu normatīvo aktu prasībām;

2.1.1.8. piedalās izsoļu (konkursu) organizēšanā, konkursu komisiju darbā un būvniecības piedāvājuma dokumentācijas sagatavošanā objektiem, kuri pilnīgi vai daļēji tiek finansēti no pašvaldības budžeta.

2.2. Pārrauga būvniecības procesu teritorijā:

2.2.1. sadarbībā ar Valsts būvinspekciju kontrolē teritorijā veicamo atbilstību likumu un citu normatīvo aktu un saistošo apbūves noteikumu prasībām;

2.2.2. ievēro vides aizsardzības politiku, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem „Par vides aizsardzību”, „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, „Aizsargjoslu likums”, „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un citiem normatīvajiem aktiem;

2.2.3. pieprasa būvuzraudzību un autoruzraudzību saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem un citos normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

2.2.4. organizē būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā, atbilstoši Vispārējo būvnoteikumu un citu normatīvo aktu noteiktām prasībām.

2.3. Administrē pilsētvides veidošanas un attīstības procesu teritorijā:

2.3.1. izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus;

2.3.2. reģistrē un izskata būvniecības pieteikumus - uzskaites kartes, kā arī sniedz rakstiskus atzinumus vai motivētus atteikumus par būvniecības iecerēm un aktualizē būvniecības pieteikumu - uzskaites karšu otro un trešo daļu (Vispārējo būvnoteikumu 1.pielikums);

2.3.3. apkopo, sagatavo un izsniedz pasūtītājam būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus un materiālus, darba uzdevumus, kā arī plānošanas un arhitektūras uzdevumus, saskaņā ar Vispārējiem būvnoteikumiem;

2.3.4. izskata un apstiprina iesniegtos būvprojektus, bet specializētās būvniecības gadījumā, izskata, saskaņo un reģistrē tos;

2.3.5. izsniedz būvatļauju un vides vizuālās noformēšanas atļaujas, bet specializētās būvniecības gadījumā reģistrē būvatļaujas;

2.3.6. veic inženierģeoloģisko, ar zemes ierīcību un lietojumu saistīto darbu un citu teritorijas izpētes darbu uzskaiti un aktualizē apbūves un inženierkomunikāciju izvietojuma plānus;

2.3.7. izdod izziņas Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļai par jaunbūvju vai nepabeigtās būvniecības faktisko stāvokli teritorijā.

2.4. Būvvaldei savas kompetences ietvaros ir tiesības:

2.4.1. pieprasīt un saņemt būvvaldes darbībai nepieciešamo informāciju no teritorijā esošajām fiziskām un juridiskām personām;

2.4.2. atkarībā no būvniecības ieceres nozīmīguma, noteikt būvprojektēšanai nepieciešamo dokumentu sarakstu, būvprojekta stadiju skaitu, projekta apjomu, kā arī būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību un pieprasīt grafiskā un cita ekspozīcijas materiāla izstrādi, pirms būvatļaujas izsniegšanas pieprasīt papildu dokumentus specializētās būvniecības gadījumā;

2.4.3. motivēti noraidīt būvniecības ieceres un būvprojektus, pieprasīt to ekspertīzi, atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu prasībām;

2.4.4. anulēt būvatļaujas, pārtraukt būvdarbus vai teritorijas izpētes darbus, lemt par būves konservāciju vai nojaukšanu saskaņā ar Būvniecības likumā un Vispārējos būvnoteikumos noteiktām prasībām;

2.4.5. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā kontrolēt teritorijā jebkuru būvi vai zemes lietojumu neatkarīgi no piederības un īpašuma formas;

2.4.6. sagatavot protokolus par fizisko un juridisko personu saistošo apbūves noteikumu pārkāpumiem un ierosināt pilsētas administratīvajai komisijai attiecīgās personas saukt pie administratīvās atbildības vai ierosināt domei celt prasību tiesā;

2.4.7. sniegt maksas pakalpojumus likumdošanā noteiktā kārtībā.

2.5. Būvvalde, tās amatpersonas un darbinieki savas kompetences ietvaros nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

3. Būvvaldes struktūra

3.1. Būvvaldes darbu organizē un vada būvvaldes vadītājs, kuru amatā apstiprina Jūrmalas pilsētas dome. Būvvaldes vadītājs ir tieši pakļauts Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

3.2. Būvvaldes vadītājs:

3.2.1. plāno, organizē un vada būvvaldes darbu;

3.2.2. iesniedz priekšlikumus par būvvaldes darbinieku pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no tā;

3.2.3. bez īpašas pilnvaras pārstāv būvvaldi tās kompetencē esošajos jautājumos;

3.2.4. sniedz ziņojumus par būvvaldes darbību Jūrmalas pilsētas domei pēc tās pieprasījuma;

3.2.5. atbild par būvvaldes funkciju veikšanu atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu, pašvaldības lēmumu un būvvaldes nolikuma prasībām;

3.2.6. atbild par attiecīgās informācijas sagatavošanu un tās atbilstību būvvaldē esošajiem dokumentiem.

3.3. Būvvaldes struktūru un darbinieku skaitu, atbilstoši būvvaldes uzdevumiem, likumu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī teritorijas īpatnībām pēc būvvaldes vadītāja ierosinājuma apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

3.4. Veicamo pienākumu sadalījumu atbilstoši būvvaldes uzdevumiem nosaka būvvalde pati.

3.5. Būvvaldes amatpersonām jābūt atbilstošai speciālai izglītībai, kā arī būvniecības kontroles tiesībām un profesionālās kvalifikācijas sertifikātam, ja to attiecīgajai profesijai vai amatam nosaka likumi vai citi normatīvie akti.

3.6. Ar teritorijas plānošanu, projektēšanu, zemes ierīcību un būvniecību saistītu uzņēmējdarbību (t.sk. individuālo darbu) pašvaldības teritorijā būvvaldes darbinieki veic tikai pēc pašvaldības pasūtījuma.

3.7. Būvvaldi finansē no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta atbilstoši domes apstiprinātai izdevumu tāmei.

4. Administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

4.1. Būvvaldes izdoto administratīvo aktu privātpersona apstrīd pie Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora, ja speciālajā likumā nav noteikts citādi. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona pārsūdz Administratīvā rajona tiesā.

4.2. Nodaļas amatpersonas vai darbinieka faktisko rīcību privātpersona apstrīd, vēršoties pie Būvvaldes vadītāja, ja speciālajā likumā nav noteikts citādi.

5. Pārejas noteikumi

5.1. Nolikums stājas spēkā 2008.gada 1.februārī.

5.2. Ar nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 18.jjūlija nolikumu Nr.38 “Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF