Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 5.maija 45.nolikumu

2008.gada 31.janvārīNr.15

Protokols Nr.3, 20.punkts

Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas (turpmāk tekstā - Komisija) uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.

1.2. Komisija ir ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu iecelta pašvaldības institūcija Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” izpildei, kuras sastāvā iekļauts Valsts zemes dienesta pārstāvis.

1.3. Komisija savā darbībā ievēro Satversmi, likumus, Ministru kabineta izdotos tiesību aktus, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus un šo nolikumu.

1.4. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, kā arī sadarbībā ar citām valsts un pašvaldību institūcijām un iestādēm.

2. Komisijas uzdevumi

2.1. Komisijas galvenie uzdevumi ir:

2.1.1. nodrošināt Jūrmalas pilsētā esošo pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju:

2.1.1.1. kopā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisiju izskatīt priekšlikumus par māju apsaimniekošanai nepieciešamo zemes platību, apzināt zemes īpašumtiesības un noteikt zemes izmantošanas turpmākās iespējas (zeme ir pārdodama vai nomājama);

2.1.1.2. noteikt privatizācijas objekta vērtību un pirkuma maksu saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumiem;

2.1.1.3. pieņemt lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu un noslēgt pirkuma līgumu;

2.1.1.4. nodot daudzdzīvokļu mājās esošos dzīvokļus, mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

3. Komisijas tiesības

3.1. Komisijai ir tiesības:

3.1.1. pieprasīt un saņemt dzīvojamo māju privatizācijai nepieciešamo informāciju no pašvaldību un valsts institūcijām, kā arī uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām;

3.1.2. apmeklēt privatizācijas objektus un iepazīties ar to tehnisko stāvokli;

3.1.3. iepazīties ar noslēgtajiem īres un nomas līgumiem privatizējamās dzīvojamās mājās;

3.1.4. piedalīties Jūrmalas pilsētas domes sēdēs un citās valsts un pašvaldību institūcijās un aizstāvēt tajās savu viedokli par dzīvojamo māju privatizācijas jautājumiem.

4. Komisijas struktūra un darbība

4.1. Komisija piecu locekļu sastāvā un tās priekšsēdētājs ir iecelts ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

4.2. Komisijas nolikumu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

4.3. Komisijas priekšsēdētājs sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī kontrolē komisijas lēmumu izpildi.

4.4. Komisija darbu veic koleģiāli. Tā ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja komisijas sēdē piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu.

4.5. Komisija pieņem lēmumus ar komisijas locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja ir vienāds balsu skaits, izšķirīgā ir komisijas priekšsēdētāja (viņa prombūtnē - komisijas priekšsēdētāja vietnieka) balss.

4.6. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Ja rodas domstarpības par komisijas lēmuma saturu vai tā izpildes kārtību, lēmums ir spēkā tādā formulējumā, kādā tas fiksēts sēdes protokolā. Komisijas loceklim, kurš nepiekrīt komisijas lēmumam, ir tiesības rakstiski pievienot protokolam savu viedokli. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

4.7. Komisijas priekšsēdētājs (viņa prombūtnē - komisijas priekšsēdētāja vietnieks) ir tiesīgs ar vienpersonisku lēmumu apturēt komisijas lēmuma izpildi, nekavējoties paziņojot par to komisijas locekļiem un attiecīgā lēmuma tiešajiem izpildītājiem, ja viņš var pamatot, ka attiecīgais komisijas lēmums nav likumīgs.

4.8. Ja komisija nedēļas laikā pēc attiecīgā lēmuma apturēšanas to atkārtoti izskatījusi pēc būtības un atzinusi, ka komisijas priekšsēdētāja lēmums nav likumīgs, tā pieņem atkārtotu lēmumu.

4.9. Komisijas darbu nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļa. Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 7.nolikumu

5. Komisijas darba pārraudzība

5.1. Komisijas darbu pārrauga Jūrmalas pilsētas dome, kurai ir tiesības kontrolēt un uzraudzīt tās ieceltās komisijas un komisijas priekšsēdētāja darbības likumību.

5.2. Jūrmalas pilsētas domei ir tiesības:

5.2.1. atcelt vai grozīt nelikumīgus komisijas lēmumus vai apturēt nelikumīgu komisijas darbību;

5.2.2. atcelt komisiju vai tās priekšsēdētāju, ja atkārtoti netiek pildīti vai tiek pārkāpti likumi vai Ministru kabineta noteikumi.

6. Komisijas finansējums

6.1. Komisijas darbība tiek finansēta no pašvaldības budžeta, valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļiem un pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļiem.

6.2. Līdzekļi, kas iegūti, privatizējot valsts un pašvaldību dzīvojamās mājas:

6.2.1. 60% apmērā ieskaitāmi pašvaldības īpašuma privatizācijas fondā un izmantojami dzīvojamo māju privatizācijas procesa un komisijas darbības finansēšanai, t.sk. privatizācijā iesaistīto ekspertu un speciālistu darba apmaksai, komisijas darbinieku materiālai stimulēšanai, kā arī dzīvojamo māju apsaimniekošanas organizēšanai pēc to privatizācijas;

6.2.2. 40% apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieskaitāmi Valsts īpašuma privatizācijas fondā kā nodalītā šā fonda sastāvdaļā un izmantojami vienīgi dzīvojamo māju privatizācijas procesa finansēšanai.

7. Administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

7.1. Komisijas izdoto administratīvo aktu privātpersona apstrīd Jūrmalas pilsētas domē. Jūrmalas pilsētas domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona pārsūdz Administratīvā rajona tiesā.

8. Pārejas noteikumi

8.1. Nolikums stājas spēkā 2008.gada 1.februārī.

8.2. Ar nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2002.gada 18.decembra Jūrmalas pilsētas domes nolikums Nr.31 „Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics