Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 31. janvārīNr.51

protokols Nr.3, 3. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības
saistību apmēra palielināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002.gada 17.decembra noteikumiem Nr.543 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut ņemt kredītu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, garantējot kredīta atmaksu ar budžeta līdzekļiem, 2008.gadā Tiltu ielas un Lielupes krasta nostiprinājuma rekonstrukcijai Ls 715985 apmērā uz 5 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2009.gada 30.septembrim.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics