Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 21.jūnijāNr.533

protokols Nr.23, 2. punkts

Par Jūrmalas pašvaldības 2007.gada publisko pārskatu

Atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļai, Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktam, 72.pantam, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002.gada 11.jūnija noteikumiem Nr.231 “Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un sagatavošanas kārtību” un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 6.novembra lēmumam Nr.845 “Par gada publisko pārskatu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pašvaldības 2007.gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par Jūrmalas pašvaldības 2007.gada publisko pārskatu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

  3. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei līdz 2008.gada 1.septembrim Jūrmalas pašvaldības 2007.gada publisko pārskatu nosūtīt Latvijas Republikas Finanšu ministrijai, Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

  4. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam R.Munkevicam kontrolēt lēmuma izpildi.

Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada publiskais pārskats PDF

Priekšsēdētājs

R.Munkevics