Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Izmaiņa ar Domes 2008.gada 13.novembra 959.lēmumu

2008.gada 04.septembrīNr.775

protokols Nr.32, 2. punkts

Par darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.jūlija nolikumu Nr.22 „Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes darbinieku skaita sarakstu saskaņā ar pielikumu

  2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra lēmuma Nr.1112 „Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” pielikumu Nr.27 „Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes darbinieku skaita saraksts no 2008.gada 1.janvāra”.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsIzmaiņa ar Domes 2008.gada 13.novembra 959.lēmumu

Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2008.gada 4.septembra lēmumu Nr.775

(protokols Nr.32, 2.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes

Labklājības pārvaldes darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

2008.gads

Skaita vienības

Amata likme, Ls

Amata alga, Ls

Pārvaldes vadītāja

1

1232

1232

Pārvaldes vadītājas vietniece

1

905

905

Sociālais dienests:

Sociālā darba daļas vadītāja

1

625

625

Vecākais sociālais darbinieks

2

470

940

Sociālais darbinieks darbam ar personām ar atkarības problēmām

1

485

485

Sociālā darba speciālists

1

415

415

Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja

1

625

625

Sociālo pakalpojumu galvenais speciālists

1

470

470

Sociālā darba speciālists

1

415

415

Sociālās palīdzības daļas vadītāja

1

625

625

Sociālās palīdzības galvenais speciālists

1

470

470

Sociālā darba speciālists

3

415

1245

Dienas aprūpes centra bērniem vadītāja

1

480

480

Sociālie aprūpētāji

3

368

1104

Veselības aprūpes daļas vadītājs

1

625

625

Finanšu daļas vadītāja

1

830

830

Ekonomiste-plānotāja

1

625

625

Galvenā grāmatvede

1

825

825

Grāmatvede

1

545

545

Kasiere

1

415

415

Administratīvās daļas vadītājs

1

625

625

Jurists

2

625

1250

Informācijas apmaiņas galvenais speciālists

1

590

590

Sekretāre-lietvede

1

450

450

Saimniecības jautājumu speciālists

1

320

320

Administratore

1

300

300

Automobiļa vadītājs

1

250

250

Sētnieks

1

210

210

Apkopēja

1.5

200

300

Apkopēja

0.5

180

90

Kopā

36

X

18286