Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2008.gada 04.septembrīNr.32

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.10 10

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs (nepiedalās no plkst. 1215-1217)

Deputāti:

Inese Aizstrauta, Ilmārs Ančāns, Igors Dreija (nepiedalās no plkst. 1254-1305), Žanna Kupčika(nepiedalās no plkst. 1010-1051 un no plkst.1250-1253), Jānis Kuzins(nepiedalās no plkst. 1050-1055 un no plkst. 1233-1238), Vladimirs Maksimovs (nepiedalās no plkst.1010-1051), Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst. 1102-1104), Zigurds Starks (nepiedalās no plkst. 1215-1217), Ģirts Trencis, Juris Griķis (nepiedalās no plkst. 1215-1217), Agris Kalnciems (nepiedalās no plkst. 1215-1219), Andrejs Kondratjuks

Administratīvās pārvaldes vadītājas vietniece

Mārīte Birzniece

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i.

Zoja Gorenko

Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieks

Eduards Grietiņš

Būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Olga Helēna Koziorova, Laima Grobiņa, Rita Kņūtiņa, Maija Putniņa, Māris Demme, Mirdza Vīnberga, Oskars Krēsliņš, Dzintars Krūmiņš, Linda Rimša, Aija Kalniņa

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

R.Munkevics - saskaņā ar Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas lēmumu, bijušā Jūrmalas pilsētas domes deputāta Jura Hlevicka deputāta pilnvaras izbeidzas un viņa vietā no Latvijas pirmās partijas uzaicināts stāties nākamais deputāta kandidāts Andrejs Kondratjuks, kurš piekritis pildīt Jūrmalas pilsētas domes deputāta pienākumus.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina domes sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

· Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vēju ielā 5

· Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zvaigžņu ielā 12

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem”

· Par gadatirgus organizēšanu

I.Ančāns izsaka priekšlikumu no sēdes darba kārtības noņemt jautājumu par atkārtotas zemesgabala Jūrmalā, Bražciems 1304 izsoles organizēšanu.

Balsošanas rezultātā par I.Ančāna priekšlikumu („par” – 1 ( I.Ančāns), „pret” – 2 (A.Kondratjuks, M.Mežapuķe), „atturas” – 10 (I.Aizstrauta, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), Ž.Kupčika un V.Maksimovs nav ieradušies), noraidīja I.Ančāna priekšlikumu.

Balsošanas rezultātā par izmaiņām darba kārtībā („par” – 13(, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis M.Mežapuķe, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks) „pret” – nav, „atturas” – nav, Ž.Kupčika un V.Maksimovs nav ieradušies), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem”

2.

Par Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu

3.

Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem

4.

Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām

5.

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma par zemi un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 10.decembra lēmumā Nr.821 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas sākumskolā „Atvase”

7.

Par Jūrmalas pašvaldības Mājokļa programmas īstenošanu Jūrmalā, Līču ielā 2 un pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

8.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bārtas ielā 6/6A

9.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Gulbju ielā 73A

10.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 22A

11.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 24A

12.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 24B

13.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 26

14.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vidus prospektā 12

15.

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 31 (korp.2)

16.

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Buļļupes ielā 4 (korp.2)

17.

Par adreses maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dzimtenes ielā 13 un adreses noteikšanu mazstāvu daudzdzīvokļu mājai

18.

Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Gaiziņa ielā 8un Jūrmalā, Gaiziņa ielā 8A

19.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašumā nodokļa aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Jūrmalā, Rembates ielā 2

20.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 003 1701 Teātra ielā 1, Jūrmalā

21.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta lēmumā Nr.806 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Sloka 7109” un darba uzdevuma precizēšanu

22.

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei Jūrmalā, teritorijai starp Fabrikas ielu un Lielupi

23.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 8 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

24.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Aveņu ielā 13 galīgās redakcijas apstiprināšanu

25.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Aveņu ielā 13 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

26.

Par dzīvojamā mājā būve Nr.001 dzīvokļu īpašuma Nr.1 Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46 nodošanu privatizācijai

27.

Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu I.B.

28.

Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu N.S.

29.

Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu A.J.

30.

Par dzīvokļu jautājumiem

31.

Par Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras valdījumā esošo valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

32.

Par atkārtotas zemesgabala Jūrmalā, Bražciems 1304 izsoles organizēšanu

33.

Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4501 Jūrmalā, Vienības prospektā 9-7 atsavināšanu

34.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pļaviņu ielā 39A

35.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 108

36.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vēju ielā 5

37.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zvaigžņu ielā 12

38.

Par gadatirgus organizēšanu

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem” (instrukcija Nr.4)

Ziņo:

A.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par instrukcijas projektu („par” – 13 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis M.Mežapuķe, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks) „pret” – nav, „atturas” – nav, Ž.Kupčika un V.Maksimovs nav ieradušies), nolēma pieņemt instrukciju par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem”.

2. Par Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu (lēmums Nr.775)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis M.Mežapuķe, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks) „pret” – nav, „atturas” – nav, Ž.Kupčika un V.Maksimovs nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu.

3. Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem (saistošie noteikumi Nr.78)

Ziņo:

L.Grobiņa

Izsakās:

I.Ančāns izsaka priekšlikumu, ņemot vērā, ka Jūrmalas pilsētā ir tikai 8 ilgdzīvotāji, šādu pabalstu piešķirt katru ceturksni.

I.Aizstrauta izsakās, ka pabalsta summu vajadzētu palielināt un lūdz to izvērtēt finanšu pārvaldei.

Z.Starks aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu saistošo noteikumu 2.1.punktu izteikt šādā redakcijā: „Pabalsta apmērs tiek noteikts Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu kārtējam gadam”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar D.Urbanoviča priekšlikumu („par” – 13 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis M.Mežapuķe, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks) „pret” – nav, „atturas” – nav, Ž.Kupčika un V.Maksimovs nav ieradušies), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem, 2.1. punktu izsakot šādā redakcijā : „Pabalsta apmērs tiek noteikts Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu kārtējam gadam”.

4. Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām (saistošie noteikumi Nr.79)

Ziņo:

L.Grobiņa

Izsakās:

R.Munkevics ierosina arī šo saistošo noteikumu 2.1.punktu izteikt šādā redakcijā: „ Pabalsta apmērs tiek noteikts Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu kārtējam gadam”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar R.Munkevica priekšlikumu („par” – 13 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis M.Mežapuķe, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks) „pret” – nav, „atturas” – nav, Ž.Kupčika un V.Maksimovs nav ieradušies), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām, 2.1. punktu izsakot šādā redakcijā : „Pabalsta apmērs tiek noteikts Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu kārtējam gadam”.

5. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma par zemi un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.776)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis M.Mežapuķe, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks) „pret” – nav, „atturas” – nav, Ž.Kupčika un V.Maksimovs nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma par zemi un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 10.decembra lēmumā Nr.821 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas sākumskolā „Atvase” (lēmums Nr.777)

Ziņo:

M.Vīnberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis M.Mežapuķe, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks) „pret” – nav, „atturas” – nav, Ž.Kupčika un V.Maksimovs nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 10.decembra lēmumā Nr.821 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas sākumskolā „Atvase”.

Ienāk Ž.Kupčika un V.Maksimovs

7. Par Jūrmalas pašvaldības Mājokļa programmas īstenošanu Jūrmalā, Līču ielā 2 un pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

Ziņo:

O.Krēsliņš

Izsakās:

D.Urbanovičs izsakās, ka pašvaldības SIA „Jūrmalas Attīstības projekti” pašiem ir jārealizē mājokļu programmas projekts, nepiesaistot pašvaldības budžeta līdzekļus.

J.Griķis izsakās, ka pašvaldības SIA „Jūrmalas Attīstības projekti” deputātiem līdz šim nav iesnieguši ekonomisko pamatojumu un uzskata, ka pašvaldībai nav jāuzņemas saistības šī mājokļu programmas projekta īstenošanā.

Ģ.Trencis uzskata, ja pašvaldības SIA „ Jūrmalas Attīstības projekti ” bez pašvaldības saistībām nevar realizēt mājokļu programmas projektu, tad tā īstenošanu ir jāuzņemas pašvaldībai pašai.

A.Tampe izsakās, ka neatbalsta šo lēmuma projektu.

J.Griķis izsaka priekšlikumu lēmuma projektā svītrot 2.punktu un 3.punktu precizēt finanšu komitejā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 6 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, M.Mežapuķe) „pret” – nav, „atturas” – 8 (Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis A.Kondratjuks, J.Griķis) J.Kuzins nebalso), lēmuma projekts tika noraidīts.

Pārtraukums 11.25-12.15

8. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bārtas ielā 6/6A (lēmums Nr.778)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11(Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, A.Tampe, Ģ.Trencis M.Mežapuķe, J.Kuzins, A.Kondratjuks) „pret” – nav, „atturas” – nav, J.Griķis, D.Urbanovičs, Z.Starks un A.Kalnciems nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bārtas ielā 6/6A.

9. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Gulbju ielā 73A (lēmums Nr.779)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11(Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, A.Tampe, Ģ.Trencis M.Mežapuķe, J.Kuzins, A.Kondratjuks) „pret” – nav, „atturas” – nav, J.Griķis, D.Urbanovičs, Z.Starks un A.Kalnciems nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Gulbju ielā 73A.

Ienāk J.Griķis, D.Urbanovičs un Z.Starks.

10. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 22A (lēmums Nr.780)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, M.Mežapuķe, J.Kuzins, A.Kondratjuks) „pret” – nav, „atturas” – 6 (J.Griķis, D.Urbanovičs, Z.Starks, A.Tampe, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis) A.Kalnciems nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 22A.

Ienāk A.Kalnciems.

11. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 24A (lēmums Nr.781)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, M.Mežapuķe, J.Kuzins, A.Kondratjuks) „pret” – nav, „atturas” – 7(J.Griķis, D.Urbanovičs, Z.Starks, A.Tampe, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 24A.

12. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 24B (lēmums Nr.782)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –10 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, M.Mežapuķe, J.Kuzins, A.Kondratjuks, A.Tampe, J.Griķis) „pret” – nav, „atturas” – 5 (D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 24B.

13. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 26 (lēmums Nr.783)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, M.Mežapuķe, J.Kuzins, A.Kondratjuks) „pret” – nav, „atturas” – 7(J.Griķis, D.Urbanovičs, Z.Starks, A.Tampe, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 26.

14. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vidus prospektā 12 (lēmums Nr.784)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks) „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vidus prospektā 12.

15. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 31 (korpuss 2) (lēmums Nr.785)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, J.Kuzins, A.Kondratjuks) „pret” – nav „atturas” – 5 (I.Ančāns, M.Mežapuķe, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 31 (korpuss 2).

16. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Buļļupes ielā 4 (korpuss 2) (lēmums Nr.786)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Kuzins, A.Kondratjuks) „pret” – nav „atturas” – 7 (I.Ančāns, M.Mežapuķe, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, Z.Starks, A.Kalnciems)), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Buļļupes ielā 4 (korpuss 2).

17. Par adreses maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dzimtenes ielā 13 un adreses noteikšanu mazstāvu daudzdzīvokļu mājai

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Aizstrauta jautā, vai dome ir tiesīga lemt šo jautājumu, ja turpinās tiesvedība par šo adresi?

E.Grietiņš atbild, domāju, ka jā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 3 (R.Munkevics, J.Kuzins, A.Kondratjuks) „pret” – 2 (I.Aizstrauta, M.Mežapuķe) „atturas” – 10 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, I.Dreija, D.Urbanovičs, I.Ančāns, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, Z.Starks, A.Kalnciems)), lēmuma projekts tika noraidīts.

18. Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Gaiziņa ielā 8 un Jūrmalā, Gaiziņa ielā 8A (lēmums Nr.787)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Gaiziņa ielā 8 un Jūrmalā, Gaiziņa ielā 8A.

19. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašumā nodokļa aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Jūrmalā, Rembates ielā 2

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķe izsakās, ka neatbalsta sekundāro atļauto izmantošanu t.i. individuālo dzīvojamo māju apbūvi šajā zemesgabalā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, A.Kondratjuks, D.Urbanovičs) „pret” – nav, „atturas” – 8(J.Griķis, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Tampe, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, A.Kalnciems, I.Ančāns), lēmuma projekts tika noraidīts.

20. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 003 1701 Teātra ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.788)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (Ž.Kupčika, R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas” – 2 (D.Urbanovičs, V.Maksimovs)), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 003 1701 Teātra ielā 1, Jūrmalā.

21. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta lēmumā Nr.806 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Sloka 7109” un darba uzdevuma precizēšanu (lēmums Nr.789)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta lēmumā Nr.806 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Sloka 7109” un darba uzdevuma precizēšanu.

22. Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei Jūrmalā, teritorijai starp Fabrikas ielu un Lielupi (lēmums Nr.790)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, A.Tampe, J.Griķis, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas” – 6(D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei Jūrmalā, teritorijai starp Fabrikas ielu un Lielupi.

Iziet Ž.Kupčika.

23. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 8 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.791)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, A.Tampe, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas” – 2 (D.Urbanovičs, Z.Starks), Ž.Kupčika izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta lēmumā Nr.806 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Sloka 7109” un darba uzdevuma precizēšanu.

24. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Aveņu ielā 13 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.792)

25. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Aveņu ielā 13 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.80)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas” – nav, Ž.Kupčika izgājusi), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Aveņu ielā 13 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Aveņu ielā 13 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

26. Par dzīvojamā mājā būve Nr.001 dzīvokļu īpašuma Nr.1 Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.793)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe) „pret” – nav, „atturas” – 6 (I.Ančāns, Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis), Ž.Kupčika izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamā mājā būve Nr.001 dzīvokļu īpašuma Nr.1 Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46 nodošanu privatizācijai.

27. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu I.B. (lēmums Nr.794)

28. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu N.S. (lēmums Nr.795)

29. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu A.J. (lēmums Nr.796)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ž.Kupčika izgājusi), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu I.B.

2. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu N.S.

3. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu A.J.

30. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.797)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ž.Kupčika izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

Ienāk Ž.Kupčika

31. Par Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras valdījumā esošo valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Ančāns ierosina atlikt šī jautājuma izskatīšanu uz nākamo domes sēdi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma atlikšanu uz nākamo domes sēdi („par” – 15 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo domes sēdi.

32. Par atkārtotas zemesgabala Jūrmalā, Bražciems 1304 izsoles organizēšanu

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Ančāns ierosina šī jautājuma izskatīšanu atlikt, šo zemesgabalu sadalīt un saglabāt vēsturisko zemesgabala daļu.

D.Urbanovičs izsakās, ka šobrīd no ekonomiskā viedokļa šo zemesgabalu nevajadzētu pārdot.

Z.Starks uzskata, ka nevajadzētu šo zemesgabalu pārdot un aicina turpināt vēsturisko izpēti.

A.Tampe ierosina šo jautājumu noņemt no izskatīšanas.

I.Ančāns ierosina šo jautājumu novirzīt uz attīstības un vides jautājumu komiteju.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 2 (R.Munkevics, M.Mežapuķe), „pret” – 2 (D.Urbanovičs, I.Ančāns), „atturas” – 11 (V.Maksimovs, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika)), lēmuma projekts tika noraidīts.

33. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4501 Jūrmalā, Vienības prospektā 9-7 atsavināšanu (lēmums Nr.798)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4501 Jūrmalā, Vienības prospektā 9-7 atsavināšanu.

34. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pļaviņu ielā 39A (lēmums Nr.799)

35. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 108 (lēmums Nr.800)

36. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vēju ielā 5 (lēmums Nr.801)

37. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zvaigžņu ielā 12 (lēmums Nr.802)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pļaviņu ielā 39A.

2. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 108.

3. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vēju ielā 5.

4. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zvaigžņu ielā 12.

38. Par gadatirgus organizēšanu (lēmums Nr.803)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par gadatirgus organizēšanu.

Sēde slēgta plkst. 13.30

Nākošā sēde 2008.gada 18.septembrī plkst.10.00

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2008.gada 9.septembrī


Lejupielāde: DOC un PDF