Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2010.gada 4.februāra 6.saistošajiem noteikumiem

2008.gada 1. februārīNr.13

Protokols Nr.3, 22.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 28.punktu sekojošā redakcijā:

„28. Domes priekšsēdētāju un Domes priekšsēdētāja vietniekus var atbrīvot no amata tikai Dome, aizklāti balsojot. Domes priekšsēdētājs ir atbrīvots no amata pienākumu pildīšanas, ja par to nobalso vairāk nekā puse no ievēlēto Domes deputātu kopskaita, Domes priekšsēdētāja vietnieks ir atbrīvots no amata pienākumu pildīšanas, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošo deputātu kopskaita”.

2. Svītrot 17.1.17.punktu.

3. Svītrot 30.3.punktā vārdus „un ir tiesīgs iesniegt domes lēmumprojektus”.

4. Izteikt 33.punktu sekojošā redakcijā:

„33. Domes deputātus ievēlē Domes pastāvīgajās komitejās atbilstoši likumam “Par pašvaldībām” un šim nolikumam”.

5. Izteikt 53.punkta trešo teikumu sekojošā redakcijā: „Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss”.

6. Svītrot 53.punkta ceturto teikumu.

7. Svītrot 58.5.punktu.

8. Izteikt 61.punkta pirmo rindkopu sekojošā redakcijā:

„61. Domes lēmumu projekti, kas saskaņoti šī nolikuma 62. punktā noteiktajā kārtībā ir jāiesniedz domes administratīvajā pārvaldē. Lēmuma projektus, kas neatbilst šajā nolikumā norādītajām prasībām, domes administratīvās pārvaldes vadītāja nosūta atpakaļ iesniedzējam trūkumu novēršanai, paziņojot par to domes priekšsēdētājam. Priekšsēdētājs izskata lēmuma vai cita domes pieņemamā akta projektu un nosaka tā turpmāko virzību: „

9. Papildināt 63.punktu aiz vārda „projektus” ar vārdiem „kuri tiek virzīti izskatīšanai domes sēdē”.

10. Ņemot vērā 61.punktā izdarītos grozījumus, atbilstoši svītrot 64.punktu.

11. Svītrot 71.punktā vārdus „apliecina kopijas”.

12. Izteikt 82.punktu sekojošā redakcijā:

„82. Domes sēdes ir atklātas, ja likumos nav noteikts citādi”.

13. Izteikt 129.punkta pirmo teikumu sekojošā redakcijā: „Pašvaldības pieņemtie ārējie normatīvie akti (Pašvaldības saistošie noteikumi) tiek publicēti Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

14. Svītrot 139.punkta 4 teikumu.

15. Aizstāt 140.punktā vārdus „likumu „Par nodokļiem un nodevām” ar vārdiem „pašvaldības saistošajiem noteikumiem”.

16. Papildināt 154.punktu ar 154.6.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

„154.6. par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu atbildīgo struktūrvienību”.

17. Papildināt 157.1.punktu ar teikumu šādā redakcijā: „Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona pārsūdz Administratīvajā rajona tiesā.”.

18. Papildināt 157.2.punkta pirmo teikumu aiz vārda „izdoto” ar vārdu „sākotnējo”.

19. Papildināt 157.2.punktu ar teikumu šādā redakcijā: „Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona pārsūdz Administratīvajā rajona tiesā.”.

20. Papildināt 157.3.punktu ar teikumu šādā redakcijā: „Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona pārsūdz Administratīvajā rajona tiesā.”.

21. Papildināt 159.1.punktu ar teikumu šādā redakcijā: „Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona pārsūdz Administratīvajā rajona tiesā.”.

22. Svītrot 159.2.punktu.

23. Papildināt 159.3.punktu ar teikumu šādā redakcijā: „Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona pārsūdz Administratīvajā rajona tiesā.”.

24. Papildināt 161.punktu ar teikumu šādā redakcijā: „Jūrmalas pašvaldības policijas priekšnieka lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona pārsūdz Administratīvajā rajona tiesā”.

25. Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā.

26. Noteikt, ka saistošo noteikumu 2.punkts stājas spēkā 2008.gada 1.martā.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra

saistošajiem noteikumiem Nr.13 (protokols Nr.3, 22.punkts )

Struktūra.pdf

* Darbojas līdz 2008.gada 1.martam.

Mainītie 21. saistošajie noteikumi

Lejupielāde: DOC un PDF