Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2008.gada 5.jūnijāNr.37

Protokols Nr.22, 3.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21., 46.pantu un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. No Domes rezerves fonda 2008.gadā pamatbudžetā novirzīt Ls 89059, t.sk.:

1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei „Sprīdītis” atbalsta centra bērniem „Paspārne” un Jauniešu pārejas mājas apkures izdevumu segšanai Ls 3391 (klasifikācijas kods 10.700.2221);

1.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 10943, t.sk.:

1.2.1. pieminekļa „Pienene” uzstādīšanas izdevumu segšanai Ls 943 (klasifikācijas kods 06.600.2279), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 14.pielikumu;

1.2.2. festivāla „Summertime – aicina Inese Galante” organizēšanai Ls 10000 (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 18.pielikumu);

1.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai Ls 66725, t.sk.:

1.3.1. telpu iekārtu iegādei un projektēšanai ēkā Dubultu prospektā 2 Ls 31500 (klasifikācijas kods 03.110.5239);

1.3.2. saskaņā ar 2007.gadā apstiprināto pasākumu plānu kārtības nodrošināšanai uz ūdens Lielupē Jūrmalas pilsētas teritorijā vienas ātrgaitas cietkorpusa laivas iegādei, trīs atbildīgo darbinieku apmācībai un degvielas nodrošinājumam Ls 35225, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.110.2322 Ls 11475;

03.110.2235 Ls 750;

03.110.5231 Ls 23000.

1.4. Izglītības pārvaldei Ls 8000, t.sk.:

1.4.1. stipendiju izmaksai studējošajiem Ls 4000 (klasifikācijas kods 09.410.6291);

1.4.2. projekta „Narkoskola” īstenošanas līdzfinansēšanai Ls 4000 (klasifikācijas kods 09.510.2279).

2. Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem, pašvaldībām par Ls 145237 (klasifikācijas kods 18.6.9.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 145237, t.sk.:

2.1. Jūrmalas pilsētas domei dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalstu izmaksai par valsts līdzfinansējuma daļu Ls 131062 (klasifikācijas kods 06.100.6299);

2.2. saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 25.aprīļa rīkojumu Nr.1.1-14/171 „Par nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā 13-14 gadīgajiem skolēniem”, pašvaldības aģentūrai „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” Ls 14175 nodarbinātības pasākumu 13-14 gadīgajiem pusaudžiem organizēšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.122.1150 Ls 4167;

04.122.2234 Ls 1080;

04.122.2279 Ls 8928.

3. Veikt izmaiņas 2008.gadā pašvaldības pamatbudžetā, t.sk.:

3.1. veikt izmaiņas 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta tāmēs (šo saistošo noteikumu 1., 2., 3.pielikums) un precizēt apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

3.2. samazināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei programmai „Skolēnu un studentu vasaras prakses vietu izveide pašvaldības institūcijās” par Ls 3777 (klasifikācijas kods 01.320.2275), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 7.pielikumu;

3.3. saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 25.aprīļa rīkojumu Nr.1.1-14/171 „Par nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā 13-14 gadīgajiem skolēniem”, no ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem piešķirt pašvaldības aģentūrai „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” Ls 3777 nodarbinātības pasākumu 13-14 gadīgajiem pusaudžiem organizēšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.122.1150 Ls 1672;

04.122.1227 Ls 378;

04.122.1221 Ls 545;

04.122.2279 Ls 1182.

4. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.marta lēmumu Nr.190 „Par Jūrmalas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu”, palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžetā plānoto ilgtermiņa aizņēmumu Turaidas un Aizkraukles ielu rekonstrukcijai par Ls 1628 (klasifikācijas kods F40320010), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei Turaidas un Aizkraukles ielu rekonstrukcijai Ls 1628 (klasifikācijas kods 04.510.5250), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu.

5. Pamatojoties uz Aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 2008.gada 5.marta lēmumu (protokols Nr.5), samazināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžetā plānoto vidēja termiņa aizņēmumu Tiltu ielas un Lielupes krasta nostiprinājumu rekonstrukcijai par Ls 2348 (klasifikācijas kods F40320010), samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei Tiltu ielas un Lielupes krasta nostiprinājumu rekonstrukcijai Ls 2348 (klasifikācijas kods 04.520.5250), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu.

6. Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija saistošo noteikumu Nr.33 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”„ 4.3.punktu sekojošā redakcijā:

„4.3. kredītprocentu maksājumiem no pašvaldības pamatbudžeta par Ls 150000 (klasifikācijas kods 01.721.4221)”.

7. Palielināt ieņēmumus no Eiropas Savienības finansēto palīdzības programmu īstenošanas par Ls 17315 (klasifikācijas kods 21.1.9.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 17315 novirzot Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldei veselības pabalsta izmaksai darbiniekiem, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:.

10.910.1210 Ls 3361;

10.910.1221 Ls 13954.

8. Samazināt pašvaldības pamatbudžeta atlikumu uz 2009.gada 1.janvāri par Ls 11661, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem:

8.1. mērķdotācijas Majoru pamatskolas III kārtas īstenošanai atmaksai Ls 3803 (klasifikācijas kods 01.890.7240);

8.2. mērķdotācijas vienreizējiem pasākumiem atmaksai Ls 50 (klasifikācijas kods 01.890.7240);

8.3. 2007.gadā neapgūto līdzekļu izlietošanai sociālo darbinieku darba samaksai no valsts mērķdotācijas labklājības pārvaldei Ls 340 (klasifikācijas kods 10.910.1119);

8.4. 2007.gadā nepārskaitītā sociālā nodokļa apmaksai no valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumam un sociālā nodokļa nomaksai Jaundubultu vidusskolai Ls 7468 (klasifikācijas kods 09.210.1210).

9. Samazināt 2008.gadā speciālā budžeta zvejas tiesību nomas asignējumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai par Ls 517 (klasifikācijas kods 01.330.2512), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei atskaitījumu veikšanai Zivju fondā (klasifikācijas kods 04.220.2279).

10. Samazināt 2008.gadā speciālā budžeta zvejas tiesību nomas atlikumu uz 2009.gada 1.janvāri par Ls 141, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei atskaitījumu veikšanai Zivju fondā (klasifikācijas kods 04.220.2279).

11. Veikt izmaiņas 2008.gadā pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 3.6. un 9.pielikumu.

12. Uzdot Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja p.i. G.Truksnim līdz 2008.gada 1.jūlijam sagatavot lēmumprojektu par atbilstošu izmaiņu 2008.gada pašvaldības budžetā grozījumu veikšanu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra lēmumā Nr.1095 „Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2008.-20011.gadam”.

13. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2008.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/181, Nr.1.1-14/184, Nr.1.1-14/189 piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 5566 apjomā, t.sk.:

13.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai Ls 2040 divu pašvaldības policijas inspektoru komandējumu izdevumu uz Franciju segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.110.2121 Ls 428;

03.110.2122 Ls 1612;

13.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 1642 (klasifikācijas kods 08.620.2279) Jūrmalas domes kausa izcīņai latīņamerikas dejās līdzfinansējumam;

13.3. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai Ls 315 komandējuma izdevumu segšanai pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.312.2121 Ls 135;

03.312.2122 Ls 180.

14. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2008.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/186 veiktās izmaiņas Jūrmalas pilsētas domes pamatbudžeta tāmē, t.sk.:

01.320.2279 Ls -979 Programma „Sadarbība ar Jūrmalas

uzņēmējiem” (7.pielikums);

01.320.2231 Ls +979 Programma „Izdevumi izglītības

pasākumiem” aktivitāte „Jūrmalas

karjeras dienas 2008”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2008.gada 5.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.37

(protokols Nr.22, 3.punkts)

Izmaiņas 2008.gadā kredītrīkotāju pamatbudžeta tāmēs

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Pamatbudžets

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

=

(VFK.EKK)

=

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

09.210.1119

500

Līdzekļu pārdale no darbinieku darba samaksas, jo nepieciešami līdzekļi slimības naudu izmaksām

09.210.1221

900

Papildus līdzekļi slimības naudu izmaksām

09.210.1149

400

Līdzekļu pārdale no pašvaldības piemaksas pedagogiem (instrukcija Nr. 3 no 13.03.08.), jo nepieciešami papildus līdzekļi slimības naudu izmaksām

09.210.2244

2000

Līdzekļu pārdale no ēku, būvju un telpu uzturēšanas, jo neparedzētu apstākļu dēļ, iziet no ierindas biroja tehnika, kā arī mainās skolas darba prioritātes, t.i., papildus iesaistoties Eiropas projektu aktivitātēs un skolotāju tālākizglītībai, tiek noņemti līdzekļi pieprasītajiem arhīva pakalpojumiem, videonovērošanas kameru uzstādīšanai, žalūziju tīrīšanai un skolas apkārtnes labiekārtošanas darbiem

09.210.2243

500

Nepieciešami papildus līdzekļi kasešu un kārtridžu uzpildei kopētājiem un vairākkārtējiem kopējamo iekārtu remontiem un tehniskās apkalpošanas izdevumiem

09.210.5238

1500

1. Iesaistoties Eiropas projektā skolotāju tālākizglītībā, lai realizētu projektu ir nepietiekama datoru operatīvās atmiņas jauda, t.i., nepieciešams iegādāties un palielināt operatīvā atmiņa viesiem datorklases datoriem.

2. Izejot no ierindas kopējamam aparātam, tiek iegādāts jauns jaudīgāks kopējamais aparāts

09.210.2351

2000

Līdzekļu pārdale no remontmateriālu izdevumiem uz pamatlīdzekļu iegādi, jo nepietiekamā finansējuma dēļ, jāatsakās no iecerētajiem klašu remontiem, t.i., meiteņu mājturības kabineta un 4.klases telpas

09.210.5239

2000

Šajā gadā tiek veikts remonts skolotāju istabā un metodiskajā kabinetā, līdz ar to jaunu mēbeļu iegāde šajās telpās ir aktuāla.

Jūrmalas pilsētas izglītības pārvalde

09.100.2351

3500

Pirmsskolas izglītības iestādes neveiks remontdarbus pašu spēkiem, bet tiks slēgti līgumi ar uzņēmējsabiedrībām par remontdarbu veikšanu

09.100.2241

3500

Iestāžu telpu remonts, ko veiks firmas

09.210.2351

620

Sākumskola „Ābelīte” remontdarbus neveiks pašu spēkiem, bet tiks slēgts līgums ar firmu

09.210.2241

620

Nepieciešams veikt sekojošus remontdarbus iestādē:

1) aktu zālē atremontēt parketu 35kvm;

2) ēdnīcā veikt ventilācijas darbus

Pašvaldības iestāde „Sprīdītis”

10.700.5239

700

Līdzekļu pārdale pamatlīdzekļu kodā, jo tiek pārcelti pamatlīdzekļi līdz Ls 150 uz kodu 2312: magnetola CD ar atskaņotāju un DVD 1gb.*60=Ls 60; atpūtas krēsls 2gb.*90=Ls 180; tvaika nosūcēji virtuvē 2gb*80=Ls 160; drēbju skapji divdurvju 3gb.*100=Ls 300

10.700.2312

700

Pamatlīdzekļu iegādes zemākās cenas maiņa no Ls 50 uz Ls 150

10.700.2231

158

Līdzekļu pārdale, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 07.02.08.gada rīkojumu Nr. 1.1-14/44 – no administratīvajiem un semināru organizēšanas izdevumiem tiek atdalīta preses abonēšana

10.700.2239

158

Laikrakstu un žurnālu abonēšanas izdevumi

10.700.2353

100

Līdzekļu pārdale no elektroiekārtu uzturēšanas materiāliem, jo 2007.gadā tika veikts apjomīgs remonts kopētājam , kā arī eļļas ruļļa nomaiņa, tāpēc 2008.gadā nepieciešams šos līdzekļus novirzīt ērču encefalīta vakcīnas pošu iegādei

10.700.2341

518

Ērču encefalīta vakcīnu potes

35 bērni * Ls 14,80=Ls 518;

Potes, kuras iegādātas Kauguru veselības centrā potēs iestādes medicīnas māsa. Iepirkuma cena augusi no Ls 7,40 uz Ls 14,80.

Ērču encefalīta bezmaksas vakcīnas ir paredzētas tikai bīstamajiem rajoniem, bet neietver Ķemerus, līdz ar to vakcīnas jāiepērk par pilnu samaksu.

10.700.2244

418

Līdzekļu pārdale no ēku un telpu uzturēšanas izdevumiem, jo 2007.gadā tika uzstādītas jaunas ugunsdrošības signalizācijas un līdz ar to 2008.gadā nebūs nepieciešams tik daudz līdzekļu telpu remontam un ir iespējams šos līdzekļus novirzīt ērču encefalīta vakcīnas pošu iegādei

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija

03.110.1119

2500

Līdzekļu ekonomija darbinieku darba samaksā, sakarā ar apmaksāto darba nespējas laiku

03.110.1221

2500

Nepieciešami papildus līdzekļi darba nespējas laika apmaksai policijas darbiniekiem

03.110.2243

10

Līdzekļu ekonomija no iekārtu un aparatūras tehniskās apkalpošanas un remontdarbiem

03.110.2245

10

Nepieciešams papildus finansējums OCTA polises iegādei, sakarā ar apdrošināšanas tarifu pieaugumu

Jūrmalas mūzikas vidusskola

09.510.2279

2120

Līdzekļu pārdale no Jurjānu Andreja IV Starptautiskā konkursa „Jūrmala 2008” organizēšanas

09.510.2239

1140

Jurjānu Andreja IV Starptautiskā konkursa „Jūrmala 2008” sludinājums-afiša avīzē „Jūrmalas nedēļa” (2 reizes) – Ls 150;

Konkursa dalībnieku bukleta sagatavošana, drukāšana, afišu druka, diplomu izgatavošana, identifikācijas karšu izgatavošana Ls 980

09.510.2231

980

Starptautiskās žūrijas locekļu (4cilvēki) viesnīcas izdevumi no 2008.gada 18.-26.maijam, t.i.,

4 cilvēki*8dienas*Ls 30,62

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

09.210.2352

500

Līdzekļu ekonomija saimniecības materiālu izdevumiem

09.210.2353

200

Kopētāja eļļas ruļļa iegādei

09.210.2355

300

Datortehnikas remonta un uzturēšanas materiālu – printeru kārtridžu, austiņu ar mikrofoniem (32gb.), zibatmiņu (5gb.) – iegādei

09.210.2221

349

Līdzekļu ekonomija apkures izdevumiem, sakarā ar silto ziemu

09.210.2322

349

Nepieciešam papildus līdzekļi degvielas izdevumiem, jo pastāv cenu starpība, t.i., plānoto Ls 0,67 par litru vietā patreizējā vidēji ir Ls 0,809 par d/degvielas litru

Jūrmalas pilsētas dome

09.210.2244

1417

Jūrmalas 1.ģimnāzijas stadiona labiekārtošana (6.pielikums)

09.210.5239

1417

Jūrmalas 1.ģimnāzijas stadiona labiekārtošana (6.pielikums), EKK maiņa futbola vārtu uzstādīšanai

09.210.2241

2610

Līdzekļu ekonomija - Lielupes vidusskolas remonts (6.pielikums)

09.100.5250

110

P.i.i. „Mārīte” apgaismojuma rekonstrukcijas deficīts (6.pielikums)

09.210.5250

2500

Sākumskolas „Taurenītis” kanalizācijas remonta deficīts un meža transformācijas pabeigšana (6.pielikums)

08.120.2231

3000

Programma „Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi (16.pielikums), pasākums „dzintari pludmales Spēka vīri”- organizatoriskie izdevumi , t.i., dome pati neorganizēs šo pasākumu

08.120.2279

3000

Programma „Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi (16.pielikums), pasākums „dzintari pludmales Spēka vīri” – domes līdzfinansējums pasākumā

06.600.2279

994

Programma „Lieldienu noformējums” (14.pielikums), pasākums „Jaunu telpisku dekoratīvu elementu izgatavošana, to montāža un demontāža (Vides mākslas akcija „Lieldienu olas”) - remontdarbi

06.600.5239

994

Programma „Lieldienu noformējums” (14.pielikums), pasākums „Jaunu telpisku dekoratīvu elementu izgatavošana, to montāža un demontāža (Vides mākslas akcija „Lieldienu olas”) – tā kā tika izveidots liels objekts (olas), tas jāpārceļ uz pamatlīdzekļu izdevumiem

08.120.2231

3000

Programma „Pludmales volejbols”(16.pielikums), pasākums „Latvija Open starptautiskas sacensības 3.posms vīriešiem” – iestādes organizatoriskie izdevumi tiek pārdalīti, jo iestāde pati neorganizēs pasākumu

08.120.2279

3000

Programma „Pludmales volejbols”(16.pielikums), pasākums „Latvija Open starptautiskas sacensības 3.posms vīriešiem” – domes līdzfinansējums sporta pasākumā

08.120.2231

3000

Programma „Pludmales volejbols”(16.pielikums), pasākums „Latvija Open starptautiskas sacensības 3.posms sievietēm” – iestādes organizatoriskie izdevumi tiek pārdalīti, jo iestāde pati neorganizēs pasākumu

08.120.2279

3000

Programma „Pludmales volejbols”(16.pielikums), pasākums „Latvija Open starptautiskas sacensības 3.posms sievietēm” – domes līdzfinansējums sporta pasākumā

08.120.2231

1000

Programma „Pludmales volejbols” (16.pielikums), pasākums „Atklātais sacensības „Jūrmalas domes kauss” 3 posmos 5 vecuma grupās - iestādes organizatoriskie izdevumi tiek pārdalīti, jo iestāde pati neorganizēs pasākumu

08.120.2279

1000

Programma „Pludmales volejbols” (16.pielikums), pasākums „Atklātais sacensības „Jūrmalas domes kauss” 3 posmos 5 vecuma grupās - domes līdzfinansējums sporta pasākumā

08.120.2231

700

Programma „Pludmales volejbols” (16.pielikums), pasākums „ jaunatnes čempionāts pludmales volejbolā” - iestādes organizatoriskie izdevumi tiek pārdalīti, jo iestāde pati neorganizēs pasākumu

08.120.2279

700

Programma „Pludmales volejbols” (16.pielikums), pasākums „ jaunatnes čempionāts pludmales volejbolā” - domes līdzfinansējums sporta pasākumā

06.200.5110

50000

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – teritoriju plānošana (13.pielikums), programmai „Attīstības plāns un apbūves noteikumi” - 2008.gadā tiek rezervēti 50% priekšapmaksa no Ls 100000

06.200.2232

5000

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – teritoriju plānošana (13.pielikums), programmai „Līgumdarbu apmaksa detālo plānojumu izstrādei”

06.200.2279

45000

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – teritoriju plānošana (13.pielikums), programmai „Ģeoloģiskās izpētes darbi apbūves, plānošanas un detālās plānošanas vajadzībām”

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde

10.120.3246

1887

Saskaņā ar iepirkumu LP 2008/01, ar VA „Sociālais integrācijas centrs”, noslēgtā līguma Nr.6 nosacījumiem radusies ekonomija

10.910.2239

300

Bezmaksas braukšanas karšu izgatavošanai Jūrmalas iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 75 gadu vecumu.

10.910.2354

200

Transporta līdzekļu remontdaļu apmaksa notiek kopā ar pakalpojumu apmaksu (pārcelts uz kodu 2242)

10.910.2390

100

Vizītkaršu izgatavošanai Labklājības pārvaldes vadītājai, vadītājas vietniecei, sociālai darbiniecei.

10.910.1228

150

Bēru pabalstam darbinieka ģimenes locekļa nāves gadījumā

10.200.6299

1337

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai Jūrmalas iedzīvotājai Talsu raj. Pansionātā „Lauciene” no š.g. jūnija (lēmums atbalstīts Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā 2008.gada 15.aprīlī)

10.910.2242

200

Transporta līdzekļu remonta pakalpojumu apmaksai

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa

03.312.2221

46

Līdzekļi tika kļūdaini ieplānoti (Tiesu sistēmas informatīvie materiāli) EKK 2221, nevis EKK 2239

03.312.2239

46

Līdzekļi tika kļūdaini ieplānoti (Tiesu sistēmas informatīvie materiāli) EKK 2221, nevis EKK 2239

SIA „Jūrmalas gaisma”

06.400.2231

273

Plānotie izdevumi 2008.gada tāmē periodiskās preses, juridisko, ekonomisko, darba aizsardzības u.c.t. normatīvo un likumdošanas aktu abonēšanai kļūdaini attiecināti uz budžeta izdevumiem neatbilstošu kodu

06.400.2239

273

Saskaņā ar izdevumu tāmi 2008.gadā plānoti izdevumi periodiskās preses juridisko, ekonomisko, darba aizsardzības u.c.t. normatīvo un likumdošanas aktu abonēšanai

06.400.2250

1600

2008.gadā kodā 2250 plānotā izdevumu summa Ls 1600 tiek sadalīta pa apakškodiem

06.400.2251

662

2008.gadā plānoti izdevumi informācijas sistēmu uzturēšanai t.sk. programmatūras uzturēšanai

06.400.2313

2000

Samazināti izdevumi darba apģērbu iegādei 2008.gadā

06.400.2252

763

2008.gadā plānoti izdevumi grāmatvedības standartprogrammatūras licenču nomai un uzturēšanai

06.400.2259

175

2008.gadā plānoti izdevumi pārējiem informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem (remontpakalpojumi)

06.400.2242

2000

Transportlīdzekļu uzturēšanai un remontiem 2008.gadā plānoti izdevumi Ls7313. Faktiski 2008.gadā laikā no 01.01.-01.05. šīm vajadzībām izlietots Ls 4979. Vēl tuvākajā laikā jāapmaksā rēķins par personālpacēlāja remontu Ls 3567.

Vaivaru pamatskola

09.210.2275

26

Līdzekļu pārdale no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem

09.210.2232

78

Akreditācijas komisijas ceļa izdevumu segšanai

09.210.2231

52

Līdzekļu pārdale no pārstāvniecības un sabiedrisko attiecību izdevumiem

Pašvaldības SIA „Slokas slimnīca”

konta Nr. LV38PARX0002484572150

07.311.1119

3600

Līdzekļu pārdale no darbinieku darba samaksas, saskaņā ar kārtējo dalībnieku sapulces lēmumu Nr.4 (20.03.08.) par valdes prēmēšanu no sabiedrības finanšu līdzekļiem

07.311.1148

3600

PSIA „Slokas slimnīca” valdes prēmēšanai


2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2008.gada 5.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.37

(protokols Nr.22, 3.punkts)

Izmaiņas 2008.gadā kredītrīkotāju mērķdotāciju tāmēs

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Mērķdotācijas

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

=

(VFK.EKK)

=

Sākumskola „Atvase”

09.210.1119

1000

Līdzekļu pārdale no darbinieku darba samaksas, jo nepieciešami līdzekļi slimības naudu izmaksām

09.210.1221

1000

Papildus līdzekļi slimības naudām

Jūrmalas pilsētas izglītības pārvalde

09.100.1119

8715

Līdzekļu pārdale no darbinieku darba samaksas piemaksām (Ls 50, kas pagājušajā gada tika maksātas pedagogiem no pilsētas budžeta)

09.100.1149

8715

Izmaksas par 2007.gada decembri tika veiktas 2008.gada janvārī, bet finansējums 2008.gadā tika plānots kodā 1119

09.520.1150

1

Līdzekļu pārdale no līgumdarbu apmaksas VSAA iemaksām

09.520.1221

1

Darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksas

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

09.210.1119

16500

Līdzekļu pārdale no pārējo darbinieku darba samaksas piemaksu veikšanai MK noteiktā kārtībā (Ls 12500) un slimības lapu apmaksām pedagogiem (Ls 4000)

09.210.1221

4000

Darba nespējas lapu apmaksai pedagogiem

09.210.1149

12500

Piemaksa MK noteiktā kārtībā 10% apmērā no mēneša darba algas, saskaņā ar Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikuma 56.3 punktu


3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2008.gada 5.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.37

(protokols Nr.22, 3.punkts)

Izmaiņas 2008.gadā kredītrīkotāju maksas pakalpojumu tāmēs

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Maksas pakalpojumi

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

=

(VFK.EKK)

=

Lielupes vidusskola

09.210.2239

27

Līdzekļu pārkārtojums saskaņā ar JPD rīkojumu Nr.1.1-14/44, dzeramā ūdens apmaksa tiek pārcelta uz kodu 2329

09.210.2329

27

Dzeramā ūdens apmaksa


4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2008.gada 5.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.37

(protokols Nr.22, 3.punkts)

Izmaiņas 2008.gadā kredītrīkotāju AUTOCEĻU FONDA tāmē

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

AUTOCEĻU FONDS

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

(VFK.FKK)

(VFK.FKK)

Jūrmalas pilsētas dome

04.510.2279

-214

Sadaļa „Ceļu uzturēšana”-Barjeru remonts (3. un 9.pielikums)

04.510.2312

+214

Sadaļa „Ceļu uzturēšana”-Barjeru uzstādīšana, iztrūkstošie līdzekļi barjeru nomaiņai Skolas ielā, Kronvalda ielā un Strēlnieku prospektā (3. un 9.pielikums)

04.510.5250

-2580

Sadaļa „Ceļu uzturēšana”-LDz infrastruktūra (3. un 9.pielikums)

04.510.5250

+2580

Sadaļa „Kapitālais un kārtējais remonts”-Tiltu remonti, iztrūkstošie līdzekļi tiltu remontam (3.un 6.pielikums)


Lejupielāde: DOC un PDF