Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Izmaiņa ar Domes 2008.gada 11.decembra96. saistošajiem noteikumiem
Izmaiņa ar Domes 2008.gada 27.novembra93. saistošajiem noteikumiem
Izmaiņa ar Domes 2008.gada 13.novembra91. saistošajiem noteikumiem
Izmaiņa ar Domes 2008.gada 30.oktobra87. saistošajiem noteikumiem
Izmaiņa ar Domes 2008.gada 18.septembra82. saistošajiem noteikumiem
Izmaiņa ar Domes 2008.gada 21. augusta76. saistošajiem noteikumiem
Izmaiņa ar Domes 2008.gada 7. augusta71. saistošajiem noteikumiem
Izmaiņa ar Domes 2008.gada 5. jūnija37. saistošajiem noteikumiem
Izmaiņa ar Domes 2008.gada 8. maija33. saistošajiem noteikumiem
Izmaiņa ar Domes 2008.gada 13.marta19. saistošajiem noteikumiem
Izmaiņa ar Domes 2008.gada 31. janvāra 12. saistošajiem noteikumiem
Spēkā esošā redakcija
2007.gada 20. decembrīNr.79

Protokols Nr.24, 2.punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
“Par pašvaldībām” 21., 46.pantu un likuma
“Par pašvaldības budžetiem”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 11.decembra apvienotās attīstības un vides jautājumu komitejas (protokols Nr.1.1-63/07), Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas (protokols Nr.1.1-64/07), Transporta un komunālo lietu komitejas (protokols Nr.1.1-61/11) un 13.decembra Finanšu komitejas (protokols Nr.1.1-58/11) atzinumiem:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2008.gadam ieņēmumos un izdevumos Ls 64 965 685 saskaņā ar 1.pielikumu, 2.pielikumu un tāmēm Nr.01.1.1-Nr.10.17.1., t.sk.:

  Pamatbudžets Speciālais budžets

  Ieņēmumi Ls 44 199 816 Ls 2 465 548

  Atlikums gada sākumā Ls 7 430 606 Ls 194 004

  Izdevumi Ls 58 639 902 Ls 2 659 376

  Atlikums gada beigās Ls 265 207 Ls 176

  Saņemtie kredīti Ls 10 675 711 -

  Kredītu atmaksa Ls 3 401 024 -

  Ieņēmumu pārsniegums

  pār izdevumiem Ls 0 Ls 0

 2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas 2008.gada autoceļu fonda izlietojuma programmu saskaņā ar 3.pielikumu.

 3. Apstiprināt 2008.gadā pašvaldības SIA „Slokas slimnīca” Sociālās aprūpes nodaļā un Sociālās un veselības aprūpes nodaļā aprūpējamo vienas dienas uzturēšanas izmaksu daļu, kas tiek segta no pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar 4.pielikumu.

 4. Apstiprināt 2008.gadam objektu sarakstu, kas tiek finansēti no privatizācijas fonda saskaņā ar 5.pielikumu.

 5. Apstiprināt 2008.gadā budžeta finansēto pasākumu un objektu atšifrējumus saskaņā ar 6.-21.pielikumiem.

 6. Noteikt, ka 2008.gadā Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldei ir tiesības atvērt budžeta asignējumus proporcionāli Jūrmalas pilsētas budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot gada budžetā paredzētās summas. Budžeta neizpildes gadījumā paredzēt prioritāti darba algas izmaksām un sociālā nodokļa nomaksai, kā arī sociālās un izglītības iestādēs ēdināšanas izdevumu segšanai.

 7. Noteikt, ka 2008.gadā izdevumi no speciālā budžeta privatizācijas fonda un ieņēmumiem no zemes, meža īpašuma pārdošanas tiks veikti proporcionāli ieņēmumu daļas izpildei.

 8. Atļaut 2008.gadā domes priekšsēdētājam rīkoties ar domes darba algas fondu apstiprinātā budžeta ietvaros saskaņā ar koplīgumu.

 9. Apstiprināt neizlietoto kredītlīdzekļu atlikumu uz 2008.gada 1.janvāri Ls 1 241 517:

  · Ls 574 500 Dzintaru mežaparka rekonstrukcijai;

  · Ls 337 413 Slokas sporta kompleksa būvniecībai;

  · Ls 329 604 Jūras un Ērgļu ielas renovācijai.

 10. Pilnvarot 2008.gadā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju uz rīkojuma pamata piešķirt līdzekļus neparedzētiem gadījumiem apstiprinātā budžeta rezerves fonda ietvaros par pieprasījumiem līdz Ls 3000.

 11. Noteikt, ka 2008.gadā līdzekļu neparedzētiem gadījumiem budžeta rezerves fonda ietvaros ir iezīmēti līdzekļi Ls 4000 apmērā 2007.gada 30.augustā pieņemtā Jūrmalas pilsētas domes nolikuma Nr.5 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības stipendiju nolikums” izpildes nodrošināšanai pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma pieņemšanas par atbalstāmajām studiju specialitātēm.

 12. Noteikt, ka 2008.gada budžetā ir paredzēts finansējums pašvaldības atbalsta nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs strādājošajiem pedagogiem Ls 480 745 apjomā un uzdot Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei izstrādāt kārtību par atbalsta izmaksu pedagogiem ar mērķi stimulēt pedagogus, kas sasnieguši augstu darba novērtējumu. Atbalsta izmaksa veicama tikai pēc kārtības apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē.

 13. Noteikt, ka komandējumu izdevumu apjoms 2008.gadā nepārsniegs:

  13.1. kultūras iestāžu darbiniekiem Ls 20 000;

  13.2. izglītības iestāžu darbiniekiem Ls 40 000;

  un uzdot Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei un Jūrmalas pilsētas domes kultūras un sporta nodaļai līdz 2008.gada 1.martam izstrādāt priekšlikumus par kopējā finansējuma pārdali kredītrīkotājiem.

 14. Noteikt, ka 2008.gadā pabalsta izmaksa nepamatoti represētām personām ir veicama tikai pēc attiecīgo normatīvo dokumentu izstrādes un uzdot tos izstrādāt Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldei.

 15. Uzdot Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei izstrādāt pašvaldības 40-vietīgā autobusa izmantošanas kārtību un autobusa lietošanu uzsākt tikai pēc kārtības apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē.

 16. Noteikt, ka 2008.gadā pašvaldības budžetā ir iestrādāts finansējums veselības apdrošināšanas polišu iegādei pašvaldības finansēto institūciju darbiniekiem un uzdot Jūrmalas pilsētas domes juridiskajai pārvaldei sadarbībā ar attiecīgajām institūcijām veikt vienoto iepirkumu veselības apdrošināšanas polišu iegādei atbilstoši katras institūcijas specifikai, nodrošinot visas normatīvo aktu prasības darba devējam attiecībā uz darba ņēmēja veselības stāvokli.Izmaiņa ar Domes 2008.gada 31. janvāra 12. saistošajiem noteikumiem

 17. Uzdot Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei sagatavot izmaiņas 2004.gada 8.septembra Jūrmalas pilsētas domes instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem” atbilstoši 2006.gada 3.augusta finanšu komitejas atzinumam Nr.1.1-58/7 un iesniegt apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domei, norādot, ka brīvpusdienas skolēnam, kas atbilst instrukcijā noteiktajām prasībām, tiek segtas Ls 1.20 dienā mācību gada laikā.

 18. Apstiprināt finansējumu pamatkapitāla palielināšanai kapitālsabiedrībām ar pašvaldības ieguldījumu, t.sk.:

  18.1. PSIA „Jūrmalas kapi” atkritumu tvertņu iegādei Ls 13 500;

  18.2. SIA „Jūrmalas ūdens” Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas īstenošanai Ls 74 000;

  18.3. SIA „Jūrmalas slimnīca” četrstāvu piebūves celtniecībai pie slimnīcas Ls 180 000.

 19. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas 2008.gada budžeta ieņēmumu daļas pārpildes gadījumā prioritāra ir asignējumu piešķiršana:

  19.1. Jūrmalas pašvaldības policijai telpu Dubultu pr.2 izmantošanas izmaksu segšanai Ls 41 620;

  19.2. Jūrmalas pašvaldības policijai ūdenspolicijas struktūrvienības izveidošanai Ls 24 250 pēc attiecīgām izmaiņām Jūrmalas pašvaldības policijas nolikumā.

 20. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram (G.Truksnis) nodrošināt savlaicīgu pašvaldības budžeta ieņēmumu no privatizācijas un īpašumu atsavināšanas izpildi.

 21. Ņemot vērā būtiskas atšķirības starp 2007.gada 6.decembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.1095„Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2008.-2011.gadam” un finansējumu investīcijām 2008.gada budžetā, kā arī pamatojoties uz Valsts Kontroles prasībām, uzdot Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītājam (Ģ.Trencis) līdz 2007.gada 1.martam precizēt 2007.gada 6.decembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.1095 „Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2008.-2011.gadam” atbilstoši 2008.gada budžetā paredzētajam finansējumam.

 22. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldei (A.Tukāne) iestrādāt 2008.gada budžeta projektā 2007.gada 13.decembra finanšu komitejas atzinumu saskaņā ar 22.pielikumu.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Pielikumi:

Pielikums Nr.1-Nr.2
Pielikums Nr.1-Nr.4
Pielikums Nr.3-Nr.22
Budžeta apraksts Budžeta struktūra Budžeta ziņojums
Tāmes:

Tāmes Nr.01
Tāmes Nr.03
Tāmes Nr.04
Tāmes Nr.05
Tāmes Nr.06
Tāmes Nr.07
Tāmes Nr.08
Tāmes Nr.09
Tāmes Nr.10

Lejupielāde: DOC un PDF