Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 23.maija 21.saistošajiem noteikumiem

2008.gada 03.jūlijāNr.45

Protokols Nr.24, 70.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija lēmumu Nr.639
“Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Ganību ceļš 5 ”

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics