Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2008.gada 03.jūlijāNr.24

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 10

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes kancelejas pārzine

 

Līga Liepiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1240-1245)

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

 Inese Aizstrauta, Ilmārs Ančāns, Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1053-1057 un no 1435 – 1436), Žanna Kupčika, Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe, Zigurds Starks, Ģirts Trencis, Juris Griķis, Agris Kalnciems

Nepiedalās deputāti: Juris Hlevickis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītājas vietniece

Alise Landsberga

Sabiedrisko attiecību nodaļas p.i.

Aldis Bērziņš

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Jānis Skuja

Būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Gunta Ušpele, Sandra Brauere, Aina Birina, Sandra Rone, Irēna Kausiniece, Māris Demme, Ojārs Čeksters, Edgars Podiņš, Jānis Zariņš, Alvils Rudzītis, Kaspars Gulbis, Māris Romanovskis

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina domes sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Par piekrišanu noslēgt nomas līgumu ar SIA „Baltimore” par telpu Jūrmalā, Dubultu prospektā 101 nomu

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Draudzības ielā 10

Izsakās:

I.Aizstrauta – ņemot vērā lielo izskatāmo jautājumu apjomu, domes sēdes nepieciešams sasaukt biežāk. Izsaka priekšlikumu jautājumus par pirmpirkumiem skatīt sēdes sākumā.

Balsošanas rezultāti par augstāk minētajām izmaiņām darba kārtībā („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma apstiprināt darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām.

Darba kārtība:

 

1.               

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Čiekuru ielā 21

2.               

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Raiņa ielā 82

3.               

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Draudzības ielā 10

4.               

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.10 „Par sociālās palīdzības komisiju”

5.               

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601„Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā”

6.               

Par 2008.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

7.               

Par 2008.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

8.               

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmumā Nr.177 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā”

9.               

Par dalību Pārrobežu sadarbības programmā „Igaunija-Latvija 2007-2013”

10.     

Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas darbinieku skaita(darba vietu) papildināšanu

11.     

Par Pumpuru vidusskolas darbinieku skaita (darba vietu) papildināšanu

12.     

Par atbalstu Pumpuru vidusskolas darbībai ISEC Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas projektā

13.     

Par Bulduru kultūras nama darbinieku skaita (darba vietu) saraksta papildināšanu

14.     

Par administratīvo sodu ieņēmumu sadales kārtību

15.     

Atzinums par meža zemes transformāciju zemesgabalam Vārnukroga ceļš 12

16.     

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Lielupes ielas 13 centralizētās siltumapgādes atslēgšanu

17.     

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā (būves kadastra apzīmējums 1300 009 8206 001) Jūrmalā, Nomales ielā 11

18.     

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Meža prospektā 103 (zemesgabala kadastra apzīmējums 1300 004 4705)

19.     

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzimtenes ielā 7A

20.     

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kauguri, kadastra Nr.1300 019 1820

21.     

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kaugurciems 4 un 4A

22.     

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Melluži 0106, zemes kadastra apzīmējums 1300 014 0106

23.     

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Pūres ielā 22

24.     

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rīgas ielā 53

25.     

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Silu ielā 22

26.     

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokas ielā 41

27.     

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52

28.     

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 76

29.     

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Zemeņu ielā 32/32A

30.     

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Zīlīšu ielā 6 

31.     

Par adreses piešķiršanu telpu grupām un dzīvoklim zemesgabalam Jūrmalā, Meža prospektā 42A

32.     

Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai un divģimeņu dzīvojamai mājai  Jūrmalā, Tiltu ielā 25

33.     

Par adreses noteikšanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūrmalā, Turaidas ielā 65

34.     

Par adreses maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dzimtenes ielā 13 un adreses noteikšanu mazstāvu daudzdzīvokļu mājai

35.     

Par zemesgabalu apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Amatas ielā 1 un Amatas ielā 3A

36.     

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grāvju ielā 38 un adreses piešķiršanu

37.     

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Jūras ielā 30 un adreses piešķiršanu

38.     

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lāčplēša ielā 9 un adreses piešķiršanu

39.     

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.356 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Baložu ielā 3/3A un adreses piešķiršanu”

40.     

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.357 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65 un adreses piešķiršanu”

41.     

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 86 un Jūrmalā, Stacijas ielā 2

42.     

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.366 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 62” 2.pielikumā

43.     

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.368 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 15” 2.pielikumā

44.     

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.258 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 68/70” pielikumā

45.     

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.marta lēmumā Nr.259 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Meža prospektā 36 un Vienības prospektā 11A ” pielikumā

46.     

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.370 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 92” 2.pielikumā

47.     

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.371 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vidus prospektā 26, Jūrmalā, Meža prospektā 25 un Jūrmalā, Meža prospektā 25 A” 2.pielikumā

48.     

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.372 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Upeņu ielā 7” 2.pielikumā

49.     

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.260 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ūdru ielā 3 un Stirnu ielā 2” 2.pielikumā

50.     

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 19

51.     

Par detālplānojuma projektu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Meža prospektā 38 un Meža prospektā 38B

52.     

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 15

53.     

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Engures ielā 9B un pieguļošai Engures ielas teritorijai nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

54.     

Par detālplānojuma grozījumu pirmās redakcijas Jūrmalā, vēsturiskajam zemesgabalam Slokas ielā 92 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

55.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 5A galīgās redakcijas apstiprināšanu

56.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 5A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

57.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 67 galīgās redakcijas apstiprināšanu

58.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 67 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

59.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 51 galīgās redakcijas apstiprināšanu

60.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 51 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

61.     

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintaru prospektā 9 un Dzintaru prospektā 11 galīgās redakcijas apstiprināšanu

62.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 9 un Dzintaru prospektā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

63.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 24 galīgās redakcijas apstiprināšanu

64.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 24 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

65.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 35 galīgās redakcijas apstiprināšanu

66.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 35 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

67.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 6 galīgās redakcijas apstiprināšanu

68.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 6 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

69.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 galīgās redakcijas apstiprināšanu

70.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

71.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jaunā ielā 64 galīgās redakcijas apstiprināšanu

72.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jaunā ielā 64 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

73.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu

74.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

75.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jurģu ielā 16 galīgās redakcijas apstiprināšanu

76.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jurģu ielā 16 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

77.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 7 galīgās redakcijas apstiprināšanu

78.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 7 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

79.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 4 galīgās redakcijas apstiprināšanu

80.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

81.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 39 galīgās redakcijas apstiprināšanu

82.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 39 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

83.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 33 galīgās redakcijas apstiprināšanu

84.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 33 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

85.     

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Kreimeņu ielā 1 un Kreimeņu ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu

86.     

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Kreimeņu ielā 1 un Kreimeņu ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

87.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mārupes ielā 8A galīgās redakcijas apstiprināšanu

88.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mārupes ielā 8A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

89.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 74 galīgās redakcijas apstiprināšanu

90.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 74 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

91.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 19A galīgās redakcijas apstiprināšanu

92.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 19A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

93.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mērsraga ielā 7 galīgās redakcijas apstiprināšanu

94.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mērsraga ielā 7 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

95.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Noliktavas ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu

96.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Noliktavas ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

97.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Parka ielā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu

98.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Parka ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

99.     

Par detālplānojuma kvartālam Jūrmalā, starp Pērkona ielu, Viestura ielu, Vienības prospektu un Lielupi galīgās redakcijas apstiprināšanu

100.     

Par detālplānojuma kvartālam Jūrmalā, starp Pērkona ielu, Viestura ielu, Vienības prospektu un Lielupi projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

101.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Piekrastes ielā 44 galīgās redakcijas apstiprināšanu

102.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Piekrastes ielā 44 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

103.     

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Raga ielā 1, Dzintari 51F, Kaugurciems 1103 un Jaunķemeri 0402 daļai, un Raga ielai galīgās redakcijas apstiprināšanu

104.     

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Raga ielā 1, Dzintari 51F, Kaugurciems 1103 un Jaunķemeri 0402 daļai, un Raga ielai grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

105.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 24 galīgās redakcijas apstiprināšanu

106.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 24 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

107.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 45 galīgās redakcijas apstiprināšanu

108.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 45 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

109.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vasaras ielā 72 galīgās redakcijas apstiprināšanu

110.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vasaras ielā 72 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

111.     

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 galīgās redakcijas apstiprināšanu

112.     

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

113.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu

114.     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

115.     

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Zīlīšu ielā 4 un Skultes ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu

116.     

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Zīlīšu ielā 4 un Skultes ielā 3  projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

117.     

Par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā, Dzintaru pludmalē

118.     

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.marta lēmuma Nr.224 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510” ēkas Nr.1 un zemesgabala daļas iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēka zaudējušu

119.     

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510”kajefnīcas ēkas telpu Nr.1 un zemesgabala daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „G.Vilks”

120.     

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.marta lēmuma Nr.225 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510” kafejnīcas ēkas Nr.9 un zemesgabala daļas iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

121.     

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510” kajefnīcas ēkas telpu Nr.9 telpu un zemesgabala daļas nomas noslēgšanu ar AS „Fēnikss”

122.     

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510 „kafejnīcas ēkas lit.9 telpu daļas un zemesgabala daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DZA”

123.     

Par zemesgabala Jūrmalā, „Dzintaru prospekts 1310”daļas nomas līguma noslēgšanu ar Latvijas Universitāti

124.     

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dāvja ielā 22 ēkas lit.8 īres līguma noslēgšanu ar S.H.

125.     

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 ēkas lit.1 īres līguma noslēgšanu ar A.Ū.

126.     

Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar J.P.

127.     

Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar N.S.

128.     

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta lēmumā Nr.837 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tūristu ielā 18 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Tasa”

129.     

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.463 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde”

130.     

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 401/2 domājamās daļas pārdošanu izsolē

131.     

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaudzīšu ielā 10 daļas pārdošanu izsolē

132.     

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas nomas līguma pārtraukšanu ar V.M. un noslēgšanu ar A.M.

133.     

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 21 nomas līguma pārtraukšanu ar A.V.

134.     

Par zemesgabala Jūrmalā, „Upes ielā 0102” daļas nomas līguma pārtraukšanu ar SIA „Jūras parks”

135.     

Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 parādu piedziņu no IU „Madara”

136.     

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar J.K.

137.     

Par piekrišanu noslēgt nomas līgumu ar SIA „Baltimore” par telpu Jūrmalā, Dubultu prospektā 101 nomu

1.                      Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Čiekuru ielā 21

(lēmums Nr.534)

2.                      Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Raiņa ielā 82

(lēmums Nr.535)

3.                      Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Draudzības ielā 10

(lēmums Nr.536)

Ziņo:

S.Brauere

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmums:

1.        Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Čiekuru ielā 21.

2.        Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Raiņa ielā 82.

 3.        Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā,Draudzības ielā 10

 

4.                      Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.10 „Par sociālās palīdzības komisiju”

(lēmums Nr.537)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.10 „Par sociālās palīdzības komisiju”.

 

5.                      Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 „Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā”

(lēmums Nr.538)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumāNr.601 „Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā”

 

6.                      Par 2008.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

(lēmums Nr.539)

7.                      Par 2008.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

(lēmums Nr.540)

Ziņo:

A.Tukāne

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmums:

1.         Par 2008.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

2.         Par 2008.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

 

8.                      Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmumā Nr.177 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā”

(lēmums Nr.541)

Ziņo:

Ģ.Trencis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmumā Nr.177 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā”.

 

9.                      Par dalību Pārrobežu sadarbības programmā „Igaunija-Latvija 2007-2013”

(lēmums Nr.542)

Ziņo:

O.Čeksters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Pārrobežu sadarbības programmā „Igaunija-Latvija 2007-2013”.

 

10.            Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas darbinieku skaita(darba vietu) papildināšanu

(lēmums Nr.543)

Ziņo:

S.Rone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas darbinieku skaita(darba vietu) papildināšanu.

 

11.            Par Pumpuru vidusskolas darbinieku skaita (darba vietu) papildināšanu

(lēmums Nr.544)

Ziņo:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Pumpuru vidusskolas darbinieku skaita (darba vietu) papildināšanu.

 

12.            Par atbalstu Pumpuru vidusskolas darbībai ISEC Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas projektā

(lēmums Nr.545)

Ziņo:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atbalstu Pumpuru vidusskolas darbībai ISEC Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas projektā.

 

13.            Par Bulduru kultūras nama darbinieku skaita (darba vietu) saraksta papildināšanu

(lēmums Nr.546)

Ziņo:

Z.Skuja

Izsakās:

R.Munkevics – aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar Finanšu komitejā izteikto priekšlikumu nosakot amatalgu 300.00 Ls apmērā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Bulduru kultūras nama darbinieku skaita (darba vietu) saraksta papildināšanu.

 

14.            Par administratīvo sodu ieņēmumu sadales kārtību

(lēmums Nr.547)

Ziņo:

M.Romanovskis

Izsakās:

D.Urbanovičs – izsaka priekšlikumu prēmijas apmēru noteikt ne vairāk kā 50% nevis 50% apmērā.

R.Munkevics – aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar D.Urbanoviča izteikto priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar D.Urbanoviča priekšlikumu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Z.Starks, I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par administratīvo sodu ieņēmumu sadales kārtību.

 

15.            Atzinums par meža zemes transformāciju zemesgabalam Vārnukroga ceļš 12

(lēmums Nr.548)

Ziņo:

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – 1 (M.Mežapuķe,), „atturas” – 2 (J.Griķis, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par meža zemes transformāciju zemesgabalam Vārnukroga ceļš 12.

 

(I.Dreija iziet)

 

16.            Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Lielupes ielas 13 centralizētās siltumapgādes atslēgšanu

(lēmums Nr.549)

Ziņo:

K.Gulbis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 3 (J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis) I.Dreija balsošanas laikā izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Lielupes ielas 13 centralizētās siltumapgādes atslēgšanu.

 

A.Tampe – izsakās par balsošanas motīviem, atbalsta iespēju patērētājam atteikties no centralizētās siltumapgādes, bet nesaprot kādēļ nav ieradušies pārstāvji no SIA „Jūrmalas siltums”, jo zaudējot klientu pakalpojuma sniegšanas sadārdzināsies.

J.Griķis – piekrīt A.Tampes balsošanas motīviem.

 

(ierodas I.Dreija)

 

17.            Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā (būves kadastra apzīmējums 1300 009 8206 001) Jūrmalā, Nomales ielā 11

(lēmums Nr.550)

Ziņo:

A.Birina – uz sēdi tika uzaicināti abi īpašuma līdzīpašnieki, ir ieradusies, Nomales ielas 11, līdzīpašniece A.B.

Izsakās:

D.Urbanovičs – pirmajā punktā svītrot pēdējos sešus vārdus un atļaut turpināt būvniecību izstrādājot detālo plānojumu un nepieciešamības gadījumā samazināt apjomu.

A.Birina – ierosina mainīt pirmo punktu un izteikt to - novērst patvaļīgas būvniecības sekas līdz 31.decembrim normatīvām prasībām atbilstoši izstrādāt saskaņotu projektu saņemt būvatļauju un turpināt būvniecību.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā (būves kadastra apzīmējums 1300 009 8206 001) Jūrmalā, Nomales ielā 11.

 

18.            Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Meža prospektā 103 (zemesgabala kadastra apzīmējums 1300 004 4705)

(lēmums Nr.551)

Ziņo:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Meža prospektā 103 (zemesgabala kadastra apzīmējums 1300 004 4705).

 

19.            Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzimtenes ielā 7A

(lēmums Nr.552)

Ziņo:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzimtenes ielā 7A.

 

20.            Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kauguri, kadastra Nr.1300 019 1820 (lēmums Nr.553)

Ziņo:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kauguri, kadastra Nr.1300 019 1820.

 

21.            Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kaugurciems 4 un 4A (lēmums Nr.554)

Ziņo:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kaugurciems 4 un 4A.

 

22.            Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Melluži 0106, zemes kadastra apzīmējums 1300 014 0106

(lēmums Nr.555)

Ziņo:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Melluži 0106, zemes kadastra apzīmējums 1300 014 0106.

 

23.            Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Pūres ielā 22

(lēmums Nr.556)

Ziņo:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Pūres ielā 22.

 

24.            Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rīgas ielā 53

(lēmums Nr.557)

Ziņo:

A.Birina

Izsakās:

I.Aizstrauta - ēka ir kultūrvēsturisks piemineklis.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rīgas ielā 53.

 

25.            Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Silu ielā 22

(lēmums Nr.558)

Ziņo:

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Silu ielā 22

 

 

26.            Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokas ielā 41

(lēmums Nr.559)

Ziņo:

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Kalnciems nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokas ielā 41.

 

27.            Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52

Ziņo:

A.Birina

Izsakās:

D.Urbanovičs – nevar atbalstīt mākslas skolas ēkas nojaukšanu, kamēr nav uzcelta jauna ēka, kas paredzēta šai funkcijai.

I.Ančāns – izsaka alternatīvu priekšlikumu, neļaut ēkas nojaukšanu.

R.Munkevics – aicina deputātus balsot par lēmuma projekta noņemšanu no sēdes darba kārtības izskatīšanas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Munkevica izteikto priekšlikumu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), jautājums tiek noņemts no izskatīšanas.

 

28.            Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 76

(lēmums Nr.560)

Ziņo:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 76.

 

29.            Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Zemeņu ielā 32/32A

(lēmums Nr.561)

Ziņo:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Zemeņu ielā 32/32A.

 

30.            Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Zīlīšu ielā 6     

(lēmums Nr.562)

Ziņo:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Zīlīšu ielā 6.

 

31.            Par adreses piešķiršanu telpu grupām un dzīvoklim zemesgabalam Jūrmalā, Meža prospektā 42A

(lēmums Nr.563)

Ziņo:

J.Zariņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses piešķiršanu telpu grupām un dzīvoklim zemesgabalam Jūrmalā, Meža prospektā 42A.

 

32.            Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai un divģimeņu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Tiltu ielā 25

(lēmums Nr.564)

Ziņo:

J.Zariņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai un divģimeņu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Tiltu ielā 25.

 

33.            Par adreses noteikšanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūrmalā, Turaidas ielā 65

(lēmums Nr.565)

Ziņo:

J.Zariņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūrmalā, Turaidas ielā 65.

 

34.            Par adreses maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dzimtenes ielā 13 un adreses noteikšanu mazstāvu daudzdzīvokļu mājai

Ziņo:

J.Zariņš

Izsakās:

D.Urbanovičs – izsaka priekšlikumu noņemt jautājumu no sēdes dienas kārtības izskatīšanas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par D.Urbanoviča priekšlikumu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), jautājums tiek noņemts no izskatīšanas.

 

35.            Par zemesgabalu apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Amatas ielā 1 un Amatas ielā 3A

(lēmums Nr.566)

Ziņo:

J.Zariņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 4 (I.Dreija, A.Tampe, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Amatas ielā 1 un Amatas ielā 3A.

 

36.            Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grāvju ielā 38 un adreses piešķiršanu

(lēmums Nr.567)

Ziņo:

J.Zariņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grāvju ielā 38 un adreses piešķiršanu.

 

37.            Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Jūras ielā 30 un adreses piešķiršanu

Ziņo:

J.Zariņš

Izsakās:

M.Mežapuķe – Baltic Trust Bank ir devuši rakstisku piekrišanu, bet tāda banka vairs nepastāv.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 1 (R.Munkevics), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 12 (I.Aizstrauta, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns)), lēmums netiek pieņemts.

 

38.            Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lāčplēša ielā 9 un adreses piešķiršanu

(lēmums Nr.568)

Ziņo:

J.Zariņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lāčplēša ielā 9 un adreses piešķiršanu.

 

39.            Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.356 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Baložu ielā 3/3A un adreses piešķiršanu”

(lēmums Nr.569)

Ziņo:

J.Zariņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.356 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Baložu ielā 3/3A un adreses piešķiršanu”.

 

 

40.            Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.357 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65 un adreses piešķiršanu”(lēmums Nr.570)

Ziņo:

J.Zariņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.357 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65 un adreses piešķiršanu”.

 

41.            Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 86 un Jūrmalā, Stacijas ielā 2 (lēmums Nr.571)

42.            Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.366 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 62” 2.pielikumā (lēmums Nr.572)

43.            Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.368 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 15” 2.pielikumā (lēmums Nr.573)

44.            Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.258 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 68/70” pielikumā (lēmums Nr.574)

45.            Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.marta lēmumā Nr.259 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Meža prospektā 36 un Vienības prospektā 11A ” pielikumā (lēmums Nr.575)

46.            Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.370 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 92” 2.pielikumā (lēmums Nr.576)

47.            Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.371 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vidus prospektā 26, Jūrmalā, Meža prospektā 25 un Jūrmalā, Meža prospektā 25 A” 2.pielikumā (lēmums Nr.577)

48.            Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.372 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Upeņu ielā 7” 2.pielikumā (lēmums Nr.578)

49.            Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.260 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ūdru ielā 3 un Stirnu ielā 2” 2.pielikumā (lēmums Nr.579)

Ziņo:

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumus:

1.                      Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 86 un Jūrmalā, Stacijas ielā 2.

2.                      Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.366 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 62” 2.pielikumā.

3.                       Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.368 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 15” 2.pielikumā.

4.                      Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.258 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 68/70” pielikumā.

5.                      Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.marta lēmumā Nr.259 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Meža prospektā 36 un Vienības prospektā 11A ” pielikumā.

6.                      Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.370 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 92” 2.pielikumā.

7.                      Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.371 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vidus prospektā 26, Jūrmalā, Meža prospektā 25 un Jūrmalā, Meža prospektā 25 A” 2.pielikumā.

8.                      Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.372 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Upeņu ielā 7” 2.pielikumā.

9.                      Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.260 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ūdru ielā 3 un Stirnu ielā 2” 2.pielikumā.

 

 

Pārtraukums 11.35 - 12.40

 

50.            Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 19

(lēmums Nr.580)

Ziņo:

J.Zariņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Tampe balsošanas laikā izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 19.

 

(ierodas A.Tampe)

 

51.            Par detālplānojuma projektu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Meža prospektā 38 un Meža prospektā 38B

Ziņo:

J.Zariņš

Izsakās:

D.Urbanovičs – nomas noteikumos zemesgabalam nav noteikta precīza nomas maksa, uzskata, ka zemes nomas līgums ir jāprecizē, jānosaka nomas maksa atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem.

Ģ.Trencis – nomas maksas maksājumi netiek maksāti termiņā, nevar balsot par lēmuma projektu, kamēr nav samaksāta nomas maksa saskaņā ar noslēgto zemes nomas līgumu. Neatbalsta projektu, jo uzskata, ka tā ir pašvaldības interešu neievērošana.

I.Ančāns – piekrīt Ģ.Trenča izteikumam, neatbalsta iznomāšanu, jo zemesgabalā atrodas mežs.

G.Truksnis – ja netiek ievērotas līguma prasības, līgums ir jālauž, bet nav pamata līguma laušanai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 4 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, R.Munkevics), „pret” – 2 (Ģ.Trencis, I.Ančāns), „atturas” – 8 (J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins)), lēmums netiek pieņemts.

 

52.            Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 15

(lēmums Nr.581)

Ziņo:

J.Zariņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, I.Dreija, A.Tampe, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta), „pret” –1(M.Mežapuķe), „atturas” – 2 (J.Kuzins I.Ančāns) J.Griķis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 15.

53.            Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Engures ielā 9B un pieguļošai Engures ielas teritorijai nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ziņo:

J.Zariņš

Izsakās:

D.Urbanovičs – aicina deputātus noņemt jautājumu no sēdes darba kārtības izskatīšanas, jo detālais plānojums nav sagatavots atbilstoši būvvaldes prasībām un neatbilst būvnoteikumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par D.Urbanoviča izteikto priekšlikumu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), jautājums tiek noņemts no izskatīšanas.

 

54.            Par detālplānojuma grozījumu pirmās redakcijas Jūrmalā, vēsturiskajam zemesgabalam Slokas ielā 92 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ziņo:

J.Zariņš

Izsakās:

M.Mežapuķe – aicina deputātus neatbalstīt lēmuma projektu, jo zemesgabalā atrodas mežs.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 4 (R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, D.Urbanovičs), „pret”- 2 (M.Mežapuķe, I.Ančāns), „atturas” – 8 (Ģ.Trencis, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, A.Tampe, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Kuzins)), lēmums netiek pieņemts.

 

55.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 5A galīgās redakcijas apstiprināšanu

56.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 5A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

J.Zariņš

Izsakās:

I.Ančāns – ir iesniegta iedzīvotāju protesta vēstule pamatojoties uz kuru aicina deputātus neatbalstīt lēmuma projektu.

D.Urbanovičs – detālplānojums atbilst apbūves noteikumiem, neredz pamatu projekta noraidīšanai.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 4 (I.Dreija, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, J.Kuzins), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, A.Tampe, R.Munkevics, J.Griķis, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis)), lēmums netiek pieņemts.

 

57.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 67 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.582)

58.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 67 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

(saistošie noteikumi Nr.41)

Ziņo:

J.Zariņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 4 (I.Dreija, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns)), nolēma pieņemt

lēmumu:

1.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 67 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

saistošos noteikumus:

2.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 67 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

59.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 51 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.583)

60.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 51 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.42)

Ziņo:

J.Zariņš

Izsakās:

M.Mežapuķe – zemesgabalā ir mežs, aicina detālplānojumu neatbalstīt un pārstrādāt.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 4 (M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt

lēmumu:

1.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 51 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

saistošos noteikumus:

2.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 51 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

61.            Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintaru prospektā 9 un Dzintaru prospektā 11 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.584)

62.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 9 un Dzintaru prospektā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

(saistošie noteikumi Nr.43)

Ziņo:

J.Zariņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis), „pret” – 5 (J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „atturas” – nav), nolēma pieņemt

lēmumu:

1.                      Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintaru prospektā 9 un Dzintaru prospektā 11 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

saistošos noteikumus:

2.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 9 un Dzintaru prospektā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

63.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 24 galīgās redakcijas apstiprināšanu

64.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 24 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

J.Zariņš

Izsakās

M.Mežapuķe – noraidīt detālplānojumu, virzīt atkārtotai izstrādāšanai un atzinuma saņemšanai no Valsts kultūrvēsturisko pieminekļu aizsardzības inspekcijas

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 4 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, Ģ.Trencis), „pret” – 2 (I.Ančāns, M.Mežapuķe), „atturas” – 8 (J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, J.Kuzins, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks)), lēmumi netiek pieņemti.

 

65.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 35 galīgās redakcijas apstiprināšanu

66.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 35 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

J.Zariņš

Izsakās:

M.Mežapuķe – nevar atbalstīt šādu projektu, jo nav korekti noformēts, lūdz precizēt nosaukumus un zemesgabalu atrašanās vietu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 1 (V.Maksimovs,), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 12 (Ž.Kupčika, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns)), lēmumi netiek pieņemti.

 

67.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 6 galīgās redakcijas apstiprināšanu(lēmums Nr.585)

68.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 6 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.44)

Ziņo:

J.Zariņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 10 (M.Mežapuķe, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 4 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, I.Ančāns)), nolēma pieņemt

lēmumu:

1.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 6 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

saistošos noteikumus:

2.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 6 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

69.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.586)

70.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.45)

Ziņo:

J.Zariņš

Izsakās:

M.Mežapuķe – nevar atbalstīt detālplānojumu, ja vienreiz 100 gados ir aplūšanas draudi, būvniecība nav pieļaujama.

Ģ.Trencis – piekrīt M.Mežapuķem, jo pašvaldību sanāksmē tika noteikts, ja aplūšanas iespēja ir 1% būvatļauju izsniegt nedrīkst.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 9 (I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, J.Griķis), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 4 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, I.Ančāns, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt

lēmumu:

1.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

saistošos noteikumus:

2.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

71.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jaunā ielā 64 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.587)

72.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jaunā ielā 64 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.46)

Ziņo:

J.Zariņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 11 (I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, J.Griķis, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis), „pret” – 2 (I.Ančāns, M.Mežapuķe), „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt

lēmumu:

1.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jaunā ielā 64 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

saistošos noteikumus:

2.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jaunā ielā 64 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

73.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu

74.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

J.Zariņš

Izsakās:

M.Mežapuķe – priekšlikums neatbalstīt šāda detālā plānojuma virzību, uzskata, ka detālplānojums jāpārstrādā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – nav, „pret” – 4 (M.Mežapuķe, J.Kuzins, I.Dreija, Ž.Kupčika), „atturas” – 10 (A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Griķis, V.Maksimovs, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Aizstrauta)), lēmumi netiek pieņemti.

 

75.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jurģu ielā 16 galīgās redakcijas apstiprināšanu

76.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jurģu ielā 16 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

J.Zariņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – nav, „pret” – 7 (M.Mežapuķe, J.Kuzins, A.Tampe, J.Griķis, I.Dreija, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „atturas” – 7 (R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta)), lēmumi netiek pieņemti.

 

77.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 7 galīgās redakcijas apstiprināšanu

78.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 7 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

J.Zariņš

Izsakās:

M.Mežapuķe – priekšlikums neatbalstīt.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 6 (V.Maksimovs, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks,), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 7 (Ž.Kupčika, I.Ančāns, I.Dreija, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, J.Kuzins, J.Griķis)), lēmumi netiek pieņemti.

 

79.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 4 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.588)

80.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.47)

Ziņo:

J.Zariņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – 2 (Z.Starks, M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt

lēmumu:

1.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 4 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

saistošos noteikumus:

2.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

81.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 39 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.589)

82.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 39 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.48)

Ziņo:

J.Zariņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (Z.Starks, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt

lēmumu:

1.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 39 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

saistošos noteikumus:

2.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 39 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

Pārtraukums 14.00 – 14.35

 

83.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 33 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.590)

84.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 33 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.49)

Ziņo:

J.Zariņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 10 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 3 (I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns), I.Dreija balsošanas laikā izgājis), nolēma pieņemt

lēmumu:

1.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 33 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

saistošos noteikumus:

2.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 33 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

85.            Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Kreimeņu ielā 1 un Kreimeņu ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.591)

86.            Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Kreimeņu ielā 1 un Kreimeņu ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.50)

Ziņo:

J.Zariņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Dreija balsošanas laikā izgājis), nolēma pieņemt

lēmumu:

1.                      Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Kreimeņu ielā 1 un Kreimeņu ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

saistošos noteikumus:

2.                      Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Kreimeņu ielā 1 un Kreimeņu ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

(ierodas I.Dreija)

 

87.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mārupes ielā 8A galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.592)

88.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mārupes ielā 8A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.51)

Ziņo:

J.Zariņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt

lēmumu:

1.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mārupes ielā 8A galīgās redakcijas apstiprināšanu.

saistošos noteikumus:

2.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mārupes ielā 8A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

89.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 74 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.593)

90.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 74 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.52)

Ziņo:

J.Zariņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, J.Kuzins,), „pret” – 2 (M.Mežapuķe, Z.Starks), „atturas” – 3 (Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Griķis)), nolēma pieņemt

lēmumu:

1.        Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 74 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

saistošos noteikumus:

2.      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 74 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

91.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 19A galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.593)

92.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 19A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.53)

Ziņo:

J.Zariņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 3 (I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns)), nolēma pieņemt

lēmumu:

1.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 19A galīgās redakcijas apstiprināšanu.

saistošos noteikumus:

2.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 19A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

93.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mērsraga ielā 7 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.595)

94.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mērsraga ielā 7 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.54)

Ziņo:

J.Zariņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns nebalso), nolēma pieņemt

lēmumu:

1.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mērsraga ielā 7 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

saistošos noteikumus:

2.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mērsraga ielā 7 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

95.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Noliktavas ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.596)

96.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Noliktavas ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.55)

Ziņo:

J.Zariņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt

lēmumu:

1.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Noliktavas ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

saistošos noteikumus:

2.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Noliktavas ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

97.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Parka ielā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.597)

98.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Parka ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.56)

Ziņo:

J.Zariņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 10 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 4 (J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, I.Ančāns)), nolēma pieņemt

lēmumu:

1.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Parka ielā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

saistošos noteikumus:

2.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Parka ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

99.            Par detālplānojuma kvartālam Jūrmalā, starp Pērkona ielu, Viestura ielu, Vienības prospektu un Lielupi galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.598)

100.    Par detālplānojuma kvartālam Jūrmalā, starp Pērkona ielu, Viestura ielu, Vienības prospektu un Lielupi projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.57)

Ziņo:

J.Zariņš

Izsakās:

I.Ančāns – investori ir ņēmuši vērā deputātu priekšlikumus, detālplānojumu nepieciešams izskatīt būvniecības padomē, atbalsta projektu.

A.Tampe – atbalsta investoru iniciatīvu attīstīt un pilnveidot šo vietu, bet nevar atbalstīt 21 stāvu augstas celtnes būvniecību.

D.Urbanovičs – aicina deputātus atbalstīt projektu, kurš nākotnē neliksies tik pārdrošs.

M.Mežapuķe – projekts ir jāatbalsta, pilsēta būs tikai ieguvēja no šāda mēroga objekta.

J.Griķis – pašvaldībai vairāk jādomā ir par izglītību, kultūru un jaunatni, nevis par biznesa attīstību Jūrmalā.

Ģ.Trencis – pastāvošajā krīzes situācijā ar šī projekta palīdzību pilsētai tiks piesaistītas lielas investīcijas, kas ir atbalstāms solis, bet piekrīt A.Tampes un J.Griķa paustajam viedoklim par augsto stāvu skaitu.

I.Aizstrauta – uzskata, ka šis objekts neiznīcina dabu, un kultūrvēsturi, atbalsta arī stāvu skaitu, jo vizuāli šai vietā tas nešķitīs tik liels.

Z.Starks – pastāvošie objekti nav reprezentabls skats pie Jūrmalas vārtiem. Atbalsta piedāvāto ideju.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, I.Dreija, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Tampe, J.Griķis)), nolēma pieņemt

lēmumu:

1.                      Par detālplānojuma kvartālam Jūrmalā, starp Pērkona ielu, Viestura ielu, Vienības prospektu un Lielupi galīgās redakcijas apstiprināšanu.

saistošos noteikumus:

2.                      Par detālplānojuma kvartālam Jūrmalā, starp Pērkona ielu, Viestura ielu, Vienības prospektu un Lielupi projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

101.    Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Piekrastes ielā 44 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.599)

102.    Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Piekrastes ielā 44 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.58)

Ziņo:

J.Zariņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Kalnciems nebalso), nolēma pieņemt

lēmumu:

1.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Piekrastes ielā 44 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

saistošos noteikumus:

2.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Piekrastes ielā 44 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

103.    Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Raga ielā 1, Dzintari 51F, Kaugurciems 1103 un Jaunķemeri 0402 daļai, un Raga ielai galīgās redakcijas apstiprināšanu

104.    Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Raga ielā 1, Dzintari 51F, Kaugurciems 1103 un Jaunķemeri 0402 daļai, un Raga ielai grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

J.Zariņš

Izsakās:

D.Urbanovičs – projekts ir jāatbalsta, lai tiktu veicināta kūrorta attīstība Jūrmalā.

R.Munkevics – priekšlikums detālplānojuma apstiprināšanu atlikt uz nākamo domes sēdi, detālplānojumu nepieciešams precizēt.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem ar R.Munkevica priekšlikumu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Z.Starks, D.Urbanovičs)), jautājumu izskatīšana tiek atlikta uz nākamo domes sēdi.

 

105.    Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 24 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.600)

106.    Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 24 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.60)

Ziņo:

J.Zariņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu:

1.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 24 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

saistošos noteikumus:

2.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 24 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

107.    Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 45 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.601)

108.    Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 45 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.61)

Ziņo:

J.Zariņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 5 (A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu:

1.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 45 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

saistošos noteikumus:

2.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 45 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

109.    Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vasaras ielā 72 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.602)

110.    Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vasaras ielā 72 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.62)

Ziņo:

J.Zariņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Kalnciems, I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu:

1.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vasaras ielā 72 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

saistošos noteikumus:

2.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vasaras ielā 72 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

111.    Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.603)

112.    Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.63)

Ziņo:

J.Zariņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu:

1.                      Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

saistošos noteikumus:

2.                      Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

113.    Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.604)

114.    Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.64)

Ziņo:

J.Zariņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, A.Kalnciems, I.Ančāns, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Dreija, I.Aizstrauta) Ģ.Trencis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu:

1.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

saistošos noteikumus:

2.                      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

Ģ.Trencis – balsošanas motīvi, attīstības un vides jautājumu komitejā tika konstatēts, ka Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes atzinums ir negatīvs un uzskata, ka par šo jautājumu nedrīkst balsot.

 

115.    Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Zīlīšu ielā 4 un Skultes ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.605)

116.    Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Zīlīšu ielā 4 un Skultes ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.65)

Ziņo:

J.Zariņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, A.Kalnciems, I.Dreija, I.Ančāns, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Ģ.Trencis) I.Aizstrauta nebalso), nolēma pieņemt lēmumu:

1.                      Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Zīlīšu ielā 4 un Skultes ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

saistošos noteikumus:

2.                      Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Zīlīšu ielā 4 un Skultes ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

117.    Par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā, Dzintaru pludmalē

(lēmums Nr.606)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā, Dzintaru pludmalē.

 

118.    Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.marta lēmuma Nr.224 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510” ēkas Nr.1 un zemesgabala daļas iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēka zaudējušu (lēmums Nr.607)

119.    Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510”kajefnīcas ēkas telpu Nr.1 un zemesgabala daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „G.Vilks” (lēmums Nr.608)

120.    Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.marta lēmuma Nr.225 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510” kafejnīcas ēkas Nr.9 un zemesgabala daļas iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.609)

121.    Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510” kajefnīcas ēkas telpu Nr.9 telpu un zemesgabala daļas nomas noslēgšanu ar AS „Fēnikss” (lēmums Nr.610)

122.    Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510 „kafejnīcas ēkas lit.9 telpu daļas un zemesgabala daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DZA” (lēmums Nr.611)

Ziņo:

S.Brauere

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis), „pret” – 1 (I.Aizstrauta), „atturas” – 2 (D.Urbanovičs, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumus:

1.                      Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.marta lēmuma Nr.224 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510” ēkas Nr.1 un zemesgabala daļas iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēka zaudējušu.

2.                      Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510”kajefnīcas ēkas telpu Nr.1 un zemesgabala daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „G.Vilks”.

3.                      Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.marta lēmuma Nr.225 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510” kafejnīcas ēkas Nr.9 un zemesgabala daļas iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

4.                      Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510” kajefnīcas ēkas telpu Nr.9 telpu un zemesgabala daļas nomas noslēgšanu ar AS „Fēnikss”.

5.                      Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510 „kafejnīcas ēkas lit.9 telpu daļas un zemesgabala daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DZA”.

 

123.    Par zemesgabala Jūrmalā, „Dzintaru prospekts 1310”daļas nomas līguma noslēgšanu ar Latvijas Universitāti

(lēmums Nr.612)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Dzintaru prospekts 1310”daļas nomas līguma noslēgšanu ar Latvijas Universitāti.

 

124.    Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dāvja ielā 22 ēkas lit.8 īres līguma noslēgšanu ar S.H. (lēmums Nr.613)

125.    Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 ēkas lit.1 īres līguma noslēgšanu ar A.Ū. (lēmums Nr.614)

Ziņo:

S.Brauere

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.                      Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dāvja ielā 22 ēkas lit.8 īres līguma noslēgšanu ar S.H.

2.                      Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 ēkas lit.1 īres līguma noslēgšanu ar A.Ū.

 

126.    Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar J.P. (lēmums Nr.615)

127.    Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar N.S. (lēmums Nr.616)

Ziņo:

S.Brauere

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.                      Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar J.P.

2.                      Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar N.S.

 

128.    Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta lēmumā Nr.837 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tūristu ielā 18 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Tasa”

(lēmums Nr.617)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 3 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta lēmumā Nr.837 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tūristu ielā 18 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Tasa”.

 

 

129.    Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.463 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde” (lēmums Nr.618)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.463 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde”.

 

130.    Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 401/2 domājamās daļas pārdošanu izsolē (lēmums Nr.619)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Ģ.Trencis, I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 401/2 domājamās daļas pārdošanu izsolē.

 

131.    Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaudzīšu ielā 10 daļas pārdošanu izsolē

(lēmums Nr.620)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaudzīšu ielā 10 daļas pārdošanu izsolē.

 

132.    Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas nomas līguma pārtraukšanu ar V.M. un noslēgšanu ar A.M. (lēmums Nr.621)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas nomas līguma pārtraukšanu ar V.M. un noslēgšanu ar A.M.

 

133.    Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 21 nomas līguma pārtraukšanu ar A.V.

Ziņo:

S.Brauere – sēdes pārtraukumā A.V. ir iesniegusi maksājuma uzdevumu, kas apstiprina, ka parāds ir dzēsts.

Izsakās:

R.Munkevics – priekšlikums balsot par jautājuma noņemšanu no izskatīšanas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Munkevica izteikto priekšlikumu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), jautājums tiek noņemts no izskatīšanas.

 

134.    Par zemesgabala Jūrmalā, „Upes ielā 0102” daļas nomas līguma pārtraukšanu ar SIA „Jūras parks” (lēmums Nr.622)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Upes ielā 0102” daļas nomas līguma pārtraukšanu ar SIA „Jūras parks”.

 

135.    Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 parādu piedziņu no IU „Madara”

(lēmums Nr.623)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 parādu piedziņu no IU „Madara”.

 

136.    Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar J.K. (lēmums Nr.624)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar J.K.

 

137.    Par piekrišanu noslēgt nomas līgumu ar SIA „Baltimore” par telpu Jūrmalā, Dubultu prospektā 101 nomu (lēmums Nr.625)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par piekrišanu noslēgt nomas līgumu ar SIA „Baltimore” par telpu Jūrmalā, Dubultu prospektā 101 nomu.

 

Sēde slēgta plkst. 15.50

Nākošā sēde 2008.gada 17.jūlijā plkst. 10.00

 

Sēdes vadītājs                                                                                                R.Munkevics

Sēdes protokolētāja                                                                                      L.Liepiņa

2008.gada 8.jūlijs.


Lejupielāde: DOC un PDF