Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2008.gada 07.augustāNr.71

Protokols Nr.27, 6.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21., 46.pantu un Latvijas Republikas likumu
„Par pašvaldību budžetiem”

1.      Veikt izmaiņas 2008.gadā pašvaldības pamatbudžetā, t.sk.:

1.1.  veikt izmaiņas 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta tāmēs (šo saistošo noteikumu 1., 2., 3.pielikums) un precizēt apstiprinātā budžeta 6., 7., 8., 10., 11., 13., 16., 21.pielikumus;

1.2.  samazināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 180307, t.sk.:

1.2.1.           programmas „Citi pakalpojumi” mērķim „Sabiedrības integrācijas programmas realizācijas turpināšana” par Ls 1600 (klasifikācijas kods 01.300.2279), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 17.pielikumu;

1.2.2.           juridisko pakalpojumu apmaksai par Ls 11850 (klasifikācijas kods 01.330.2232);

1.2.3.           pašvaldības dzīvojamā fonda remontam par Ls 25323 (klasifikācijas kods 06.600.2241), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

1.2.4.           programmas „Pārējie pakalpojumi” mērķim „Jūrmalas starptautiskās arhitektūras dienas” par Ls 5817 (klasifikācijas kods 04.730.2231), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 10.pielikumu;

1.2.5.           Kauguru kultūras nama rekonstrukcijai par Ls 36017 (klasifikācijas kods 08.230.5250), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

1.2.6.           starptautiskā jauno izpildītāju konkursa „Jaunais vilnis” līdzfinansējumam Ls 1200 (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 18.pielikumu;

1.2.7.           sabiedrisko attiecību pakalpojumiem – Jūrmalas pilsētas attīstības plāna skaidrošanai Ls 5065 (klasifikācijas kods 08.300.2279), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 17.pielikumu;

1.2.8.           sadarbības mehānismu ar privāto sektoru pilnveidošanai, to skaitā Valsts un Privātās Partnerības projektu attīstībai, koncesiju un nomas noteikumu izstrādei Ls 1820 (klasifikācijas kods 01.320.2279), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 7.pielikumu;

1.2.9.           ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju sistēmu ierīkošanai Ls 82523 (klasifikācijas kods 09.210.5250), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

1.2.10.      ūdens policijas posteņa Lielupē izveide Ls 5000 (klasifikācijas kods 03.200.5240), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

1.2.11.      uzmērījumiem, kas ierakstāmi zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Ls 4092 (klasifikācijas kods 06.600.2279);

1.3.  palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus par Ls 180307, t.sk.:

1.3.1.           Jūrmalas pilsētas domei par Ls 84180, t.sk.:

1.3.1.1.    dalības maksu nomaksas palielinājumam Latvijas Lielo pilsētu asociācijā un Latvijas pilsētu izpilddirektoru asociācijā Ls 1850 (klasifikācijas kods 01.110.2232);

1.3.1.2.    maršruta Nr.7500 „Jūrmala (Konkordijas iela) - Starptautiskā lidosta „Rīga” zaudējumu segšanai Ls 31140 (klasifikācijas kods 04.510.2279);

1.3.1.3.    K.Gosas dalībai olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās un pasaules kausa III posmā Ls 995 (klasifikācijas kods 08.120.2279), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 16.pielikumu;

1.3.1.4.    E.Zaikovskas dalībai parolimpiskajās spēlēs Pekinā Ls 667 (klasifikācijas kods 08.120.2279), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 16.pielikumu;

1.3.1.5.    Jūrmalas pilsētas sportistu naudas prēmijām Ls 5040, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 16.pielikumu (klasifikācijas kods 08.120.1148);

1.3.1.6.    florbola kluba „Jūrmala” atbalstam Ls 2488, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 16.pielikumu, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.120.2261              Ls 188;

08.120.2279              Ls 2300;

1.3.1.7.    ūdens motosporta kluba „Jūrmala” atbalstam Ls 15000 (klasifikācijas kods 08.120.2279), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 16.pielikumu;

1.3.1.8.    Eiropas kultūras galvaspilsētas Latvijā atlases konkursa pieteikuma sagatavošanai Ls 27000 (klasifikācijas kods 08.620.2232);

1.3.2.           Majoru kultūras namam koncertbrauciena finansēšanai Ls 1820 (klasifikācijas kods 08.230.2279);

1.3.3.           Pumpuru vidusskolai mācību procesa nodrošināšanai Pumpuru vidusskolas ēkas rekonstrukcijas laikā Ls 17017, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2261                            Ls 3700;

09.210.2223                            Ls 5372;

09.210.1119                            Ls 2640;

09.210.1141                            Ls 589;

09.210.1210                            Ls 778;

09.210.5270              Ls 3938;

1.3.4.           Slokas pamatskolai mācību procesa nodrošināšanai Slokas pamatskolas ēkas rekonstrukcijas laikā Ls 63590 (klasifikācijas kods 09.210.2261);

1.3.5.           PSIA „Ātrā palīdzība” atalgojuma palielinājumam glābējiem Ls 9092, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.200.1119                            Ls 7119;

03.200.1210                            Ls 1765;

03.200.1149              Ls 208;

1.3.6.           Jūrmalas Valsts ģimnāzijai atalgojuma palielinājumam sakarā ar izmaiņām darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā Ls 1916, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119                            Ls 1544;

09.210.1210                            Ls 372;

1.3.7.           Bulduru kultūras namam atalgojuma palielinājumam sakarā ar izmaiņām darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā Ls 1092, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119                            Ls 880;

09.210.1210              Ls 212.

1.3.8.           Kauguru vidusskolai Ls 1600 sabiedrības integrācijas projekta „Jūrmalas romu integrācija Eiropas Savienībā” līdzfinansējuma nodrošināšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1150                                  Ls 1218;

09.210.1210                                  Ls 294;

09.210.2410                 Ls 88.

1.4.  samazināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas Labklājības pārvaldei programmai „Iegāžu apmaksa pašvaldības veselības aprūpes iestādēs” par Ls 117000 (klasifikācijas kods 07.620.3246), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 15.pielikumu;

1.5.  no ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem novirzīt Ls 117000 pamatkapitāla palielināšanai medicīnas tehnoloģiju iegādēm, t.sk.:

1.5.1.           PSIA „Slokas slimnīca” fizioterapijas aparāta, ultraskaņas aparāta, stimulatora, zobārstniecības kabineta iekārtas iegādei Ls 40450 (klasifikācijas kods 07.311.5220);

1.5.2.           PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” kardiogrāfu un elpināšanas iekārtas iegādei Ls 6550 (klasifikācijas kods 07.620.5220);

1.5.3.           SIA „Jūrmalas slimnīca” kolonoskopa un ultrasonogrāfa iegādei Ls 15 000 (klasifikācijas kods 07.311.5220);

1.5.4.           PSIA „Kauguru veselības centrs” oftalmoloģiskās ultraskaņas iekārtas, operāciju galdu un lampu iegādei Ls 55000 (klasifikācijas kods 07.210.5220).

2.      No Domes rezerves fonda 2008.gadā novirzīt Jūrmalas pilsētas domei Ls 7964,t.sk.:

2.1.  ugunsgrēka dzēšanai Druvciemā un Krastciemā, t.sk. pa klasifikācija kodiem:

04.220.2279                                  Ls 4091;

04.220.2312                                  Ls 261;

2.2.  florbola kluba „Jūrmala” atbalstam Ls 3612, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 16.pielikumu (klasifikācijas kods 08.120.2261).

3.      Palielināt 2008.gadā ieņēmumus maksas pakalpojumos par Ls 7736, t.sk.:

3.1.  Jūrmalas pilsētas muzejam no projektu realizācijas par Ls 2200 (klasifikācijas kods 21.3.9.5), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot projektu „Jūrmalas pilsētas muzeja abpusēji eksponējamo gleznu restaurācija”, „Cinkoto plauktu sistēmas iegāde”, „Bērnu gada balva mākslā „Lielā zemene 2008”„ īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.220.1150                                  Ls 150;

08.220.2279                                  Ls 800;

08.220.2390                                  Ls 250;

08.220.5239                 Ls 1000;

3.2.  PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” ieņēmumus no nakts patversmes iemītnieku līdzmaksājumiem Ls 500 (klasifikācijas kods 21.3.9.9.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem ēdināšanas izdevumu segšanai Ls 500 (klasifikācijas kods 10.200.2363);

3.3.  Jūrmalas peldēšanas skolai ieņēmumus par īri un nomu par Ls 1516 (klasifikācijas kods 21.3.8.1.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.100.1119                                  Ls 480;

08.100.1210                                  Ls 116;

08.100.2279                                  Ls 570;

08.100.2239                 Ls 350;

3.4.  Jūrmalas Jaundubultu vidusskolai ieņēmumus no telpu nomas un īres par Ls 2900 (klasifikācijas kods 21.3.8.1.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 2900 uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2243                                  Ls 600;

09.210.2312                                  Ls 1500;

09.210.2370                                  Ls 450;

09.210.2390                 Ls 350.

3.5.  Jūrmalas pilsētas domei citus ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 620 (klasifikācijas kods 21.3.9.9.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot darba līgumu apmaksai Ls 620, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.110.1150                                  Ls 500;

01.110.1210                 Ls 120.

4.      Samazināt plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2009.gada 1.janvāri par Ls 11932, t.sk.:

4.1.  Kauguru vidusskolai par Ls 1172, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2243                                  Ls 250;

09.210.2351                 Ls 922;

4.2.  Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai par Ls 9260, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 9260 uzturēšanas izdevumu un pamatlīdzekļu iegādes izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.110.2219                                  Ls 111;

03.110.2221                 Ls 467;

03.110.2222                 Ls 269;

03.110.2223                 Ls 146;

03.110.2224                 Ls 31;

03.110.2242                 Ls 3260;

03.110.2244                 Ls 401;

03.110.2354                 Ls 500;

03.110.2364                 Ls 1000;

03.110.2389                 Ls 785;

03.110.2390                 Ls 200;

03.110.2513                 Ls 750;

03.110.5239                 Ls 1340.

4.3.  sākumskolai „Atvase” par Ls 900, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 900 uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2222                                  Ls 750;

09.210.2361                 Ls 150.

4.4.  Mežmalas vidusskolai par Ls 600, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 600 uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2112                                  Ls 100;

09.210.2322                 Ls 500.

5.      Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītās dotācijas pašvaldības pamatbudžetam par Ls 11301 (klasifikācijas kods 18.6.1.7.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku dalībnieku ēdināšanai un naktsmītņu izdevumu segšanai Ls 11301 (klasifikācijas kods 08.620.2231), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 18.pielikumu.

6.      Palielināt ieņēmumus no Eiropas Savienības finansēto palīdzības programmu īstenošanas par Ls 4905 (klasifikācijas kods 21.1.9.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 4905 novirzot:

6.1.  Jūrmalas Valsts ģimnāzijai Comenius projekta „Daudzpusīgas identitātes izvēle izglītībā” īstenošanai Ls 777 (klasifikācijas kods 09.210.1149);

6.2.  Vaivaru pamatskolai Ls 4128 projekta īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2222                                  Ls 165;

09.210.2223                                  Ls 50;

09.210.2224                                  Ls 14;

09.210.2249                                  Ls 71;

09.210.2262                                  Ls 353;

09.210.2269                                  Ls 92;

09.210.2279                                  Ls 419;

09.210.2311                                  Ls 147;

09.210.2312                                  Ls 50;

09.210.2352                                  Ls 281;

09.210.2363                                  Ls 2420;

09.210.2390                 Ls 66.

7.      Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no kārtējo izdevumu transfertiem pašvaldību budžetā no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 3427 (klasifikācijas kods 18.8.1.1.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldei projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.810.1150                                  Ls 2680;

09.810.1210                                  Ls 646;

09.810.2112                                  Ls 50;

09.810.2311                 Ls 51.

8.      Palielināt 2008.gadā pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem Vaivaru pamatskolai par Ls 248, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot mācību materiālu iegādei Ls 248 (klasifikācijas kods 09.210.2370).

9.      Veikt izmaiņas 2008.gadā pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 3., 5., 6., 9., 11.pielikumus.

10. Palielināt 2008.gadā pašvaldības speciālā budžeta Attīstības fonda ieņēmumus un izdevumus par Ls 3696, t.sk.:

10.1. no A/S „Hansabanka” ziedojuma Majoru kultūras namam IV Jauniešu koru populārās mūzikas lielkoncerta „Dziedam Jūrmalā” organizēšanas izdevumu segšanai – autoratlīdzības apmaksai Ls 500 (klasifikācijas kods 08.230.1150);

10.2. no A/S „Hansabanka” ziedojuma Majoru kultūras namam projekta „Jautrās sestdienas” īstenošanai – autoratlīdzības apmaksai Ls 500 (klasifikācijas kods 08.230.1150);

10.3. no A/S „SEB Banka” ziedojuma sākumskolai „Taurenītis” bibliotēkas aprīkojuma atjaunošanai Ls 1200, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2312                                  Ls 400;

09.210.5239                                  Ls 800;

10.4. no A/S „Hansabanka” ziedojuma Jūrmalas Valsts ģimnāzijai absolventu balvu – grāmatu iegādei Ls 396 (klasifikācijas kods 09.210.2390);

10.5. no A/S „SEB Banka” ziedojuma Jūrmalas Valsts ģimnāzijai sintezatora iegādei Ls 600 (klasifikācijas kods 09.210.5239).

10.6. no A/S „Hansabanka” ziedojuma Jūrmalas pilsētas domei Jūrmalas pilsētas svētku Jomas ielā organizēšanai 2008.gada 19.jūlijā Ls 500 (klasifikācijas kods 08.620.2279).

11. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2008.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/226, Nr.1.1-14/233, Nr.1.1-14/268, Nr.1.1-14/292, Nr.1.1/14/303 piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 16842 apjomā, t.sk.:

11.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 11006, t.sk.:

08.620.2279

Ls 3000

Programmai „Domes līdzfinansējums kultūras un izklaides pasākumiem” – grāmatas „Menuets izdošana (18.pielikums);

01.110.5239

Ls 422;

 

08.300.2262

Ls 300

Aktivitātei „Citi” konkursa „Sakoptākā sēta Ķemeros” organizēšanai (17.pielikums);

08.300.2390

Ls 350

Aktivitātei „Citi” konkursa „Sakoptākā sēta Ķemeros” organizēšanai (17.pielikums);

 

08.120.2269

Ls 1029

Programmai „Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2008.gadā” (16.pielikums), mērķis „Eiropas jaunatnes basketbola līgas otrā posma sacensības”

08.120.2279

Ls 1602

Programmai „Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2008.gadā” (16.pielikums), mērķis „Dalībai Jūrmalas airētājiem Eiropas un pasaules čempionātos”

08.120.2233

Ls 744

Programmai „Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2008.gadā” (16.pielikums), mērķis „Dalībai Jūrmalas airētājiem Eiropas un pasaules čempionātos”

08.620.2233

Ls 900

Programmai „Kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa, papildizglītība, konkursi un skates”, mērķis „Senioru kolektīvu brauciens uz Ziemeļvalstu festivālu” (18.pielikums)

04.730.2231

Ls 2659

Programmai „Pārējie pakalpojumi”, mērķis „Projekts „Maskavas Dienvidrietumu apgabals – Jūrmalai”

11.2. Labklājības pārvaldei Ls 707, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.910.2121                                  Ls 100;

10.910.2122                                  Ls 607.

11.3. Zaigas Jansones–Ivanovas tenisa skolai Ls 1000 mēbeļu un datora iegādei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2312                                  Ls 350;

09.510.5238                 Ls 650;

11.4. Majoru kultūras namam koncertbrauciena uz 7.Starptautisko festivālu „Guelder rose summer on Dnipro” apmaksai Ls 2900 (klasifikācijas kods 08.230.2279);

11.5. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai – vienreizēja pabalsta izmaksai Ls 1229, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.312.1221                                  Ls 990;

03.312.1210                 Ls 239.

12. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2008.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/253, Nr.1.1-14/265, Nr.1.1-14/283, Nr.1.1-14/304, Nr.1.1-14/328 veiktās izmaiņas kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar šo saistošo noteikumu 5., 6., 7.pielikumu.

13. Pieņemt zināšanai ziņojumu par 2008.gada I pusgada Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izpildi.

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs

 

R.Munkevics

 


Pielikums Nr.1 XLS
Pielikums Nr.2 XLS
Pielikums Nr.3 XLS
Izmaiņas 2008.gadā kredītrīkotāju pamatbudžeta tāmēs DOC
Ziņojums XLS

Lejupielāde: DOC un PDF