Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2008.gada 21.augustāNr.76

Protokols Nr.29, 55.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21., 46.pantu un Latvijas Republikas likumu
„Par pašvaldību budžetiem”

 1. Veikt izmaiņas 2008.gadā pašvaldības pamatbudžetā, t.sk.:

  1.1. veikt izmaiņas 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta tāmēs saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1., 2.pielikumu;

  1.2. samazināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus par Ls 239708, t.sk.:

  1.2.1. SIA „Jūrmalas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai Ūdenssaimniecības projekta II kārtas īstenošanai par Ls 74000 (klasifikācijas kods 06.300.5240);

  1.2.2. darba devēja veselības apdrošināšanas izdevumiem darba ņemējiem pašvaldības izglītības iestādēs par Ls 82853 saskaņā ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu;

  1.2.3. Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei autobusa uzturēšanai par Ls 38500, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.510.2242 Ls 3000;

  09.510.2322 Ls 9100;

  09.510.4222 Ls 5700;

  09.510.F40 22 00 20 Ls 20700;

  1.2.4. Jūrmalas pilsētas domei par Ls 40355, t.sk.:

  1.2.4.1. programmas „Kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa, papildizglītība, konkursi un skates” mērķim „Kultūras darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens” par Ls 1390 (klasifikācijas kods 08.620.2122), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 18.pielikumu;

  1.2.4.2. programmas „Kapitālais un kārtējais remonts” mērķim „Sporta laukuma remonts pie skolām un bērnudārziem” par Ls 38965 (klasifikācijas kods 09.210.5250)

  1.2.5. Jūrmalas Peldēšanas skolai apkures izdevumu segšanai Slokas stadionā par Ls 4000 (klasifikācijas kods 08.100.2221);

  1.3. palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus par Ls 239708, t.sk.:

  1.3.1. Jūrmalas pilsētas domei par Ls 78000, t.sk.:

  1.3.1.1. mērķim „Lietus ūdens novadsistēmas uzturēšana” Ls 74000 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

  1.3.1.2. apkures izdevumu segšanai Slokas stadionā Ls 4000 (klasifikācijas kods 08.110.2221);

  1.3.2. Bulduru kultūras namam projekta „Jūrmalas kultūras dienas Somijā” īstenošanai Ls 1390 (klasifikācijas kods 08.620.2122);

  1.3.3. Slokas pamatskolai mācību procesa nodrošināšanai Slokas pamatskolas ēkas rekonstrukcijas laikā Ls 53908 (klasifikācijas kods 09.210.2261);

  1.3.4. Izglītības pārvaldei Futbola skolas uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 18695, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.510.1119 Ls 9038;

  09.510.1149 Ls 1371;

  09.510.1210 Ls 2508;

  09.510.2214 Ls 98;

  09.510.2311 Ls 50;

  09.510.2312 Ls 610;

  09.510.2341 Ls 140;

  09.510.2361 Ls 2500;

  09.510.2370 Ls 500;

  09.510.5121 Ls 300;

  09.510.5238 Ls 780;

  09.510.5239 Ls 800;

  1.3.5. naudas balvas izmaksai pašvaldības izglītības iestādēs strādājošajiem pedagogiem Ls 48750 saskaņā ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu;

  1.3.6. SIA „Jūrmalas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai lietus ūdens kanalizācijas un ūdensvada rekonstrukcijai Skolas ielā 5 par Ls 38965 (klasifikācijas kods 06.300.5240)

 2. Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem valsts budžeta iestāžu kārtējo izdevumu transfertiem par Ls 438 (klasifikācijas kods 18.6.9.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Alternatīvajai skolai sporta inventāra iegādei (klasifikācijas kods 09.210.2312).

 3. Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem valsts budžeta iestāžu kapitālo izdevumu transfertiem par Ls 1619 (klasifikācijas kods 18.7.3.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Alternatīvajai skolai sporta inventāra iegādei (klasifikācijas kods 09.210.5239).

 4. Samazināt plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2009.gada 1.janvāri Pumpuru vidusskolai par Ls 2393, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 2393 komandējuma izdevumu segšanai uz Tallinu, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.210.2121 Ls 1250;

  09.210.2122 Ls 2005;

  09.210.5239 Ls -840;

  09.210.2239 Ls -22.

 5. Veikt izmaiņas 2008.gadā pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

 6. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2008.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1/14/303, Nr.1.1-14/372 piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 2429 apjomā, t.sk.:

  6.1. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai – vienreizēja pabalsta izmaksai Ls 1229, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  03.312.1221 Ls 990;

  03.312.1210 Ls 239.

  6.2. Bulduru kultūras namam – Jūrmalas mākslinieku grupas braucienam uz Norvēģiju laikā no 11.–19.augustam Ls 1200 (klasifikācijas kods 08.230.2279).

 7. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2008.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/328, Nr. 1.1-14/392 veiktās izmaiņas kredītrīkotāju tāmēs.

  7.1. Sākumskolai „Taurenītis” – izmaiņas 2008.gada budžeta finansēto institūciju apstiprinātajā pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.210.1210 Ls -1 000;

  09.210.2275 Ls -24;

  09.210.1221 Ls +1 000;

  09.210.2519 Ls +24.

  7.2. Labklājības pārvaldei – izmaiņas 2008.gada budžeta finansēto institūciju apstiprinātajā pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  07.410.2245 Ls -11;

  07.410.2519 Ls -6;

  07.410.2242 Ls +17.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2008.gada 21.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.76

(protokols Nr.29, 55.punkts)

Izmaiņas 2008.gadā kredītrīkotāju pamatbudžeta tāmēs

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Pamatbudžets

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

= 30 897

(VFK.EKK)

= 30 897

Jūrmalas pilsētas dome

LV57PARX0002484572002

01.110.2219

3 500

Pārējo sakaru pakalpojumu apmaksa.

Ieekonomētie līdzekļi

01.110.2231

3 500

Ārzemju un iekšzemju delegāciju saimnieciskā apkalpošana. Nepieciešams papildus finansējums

LV57PARX0002484572002

01.110.2232

10 000

Līgumdarba apmaksa ( ja līgums tiek slēgts ar juridisko personu). Ieekonomēti līdzekļi

01.110.2223

10 000

Maksa par elektroenerģiju. Nepieciešami papildus līdzekļi Dzintaru Mežaparkam un jaunām biroja telpām (Jomas iela 10, iepirkuma birojs) elektrības apmaksai.

LV57PARX0002484572002

01.110.2214

2 000

Mobilā telefona abonēšanas maksas, sarunu apmaksa. Ņemot vērā jaunu līgumu ar LMT, abonēšanas maksa samazināsies. Būs ieekonomēti līdzekļi

01.110.2312

2 000

Inventārs. Nepieciešami papildus līdzekļi

LV57PARX0002484572001

06.600.2239

3 000

Sludinājumi.

Ieekonomēti līdzekļi

06.600.2279

3 000

Īpašuma vērtēšana.

Paskaidrojums: Īpašuma vērtēšanas straujš pieaugums (nebija ieplānots). Nepieciešamas papildus naudas īpašumu vērtēšanai.

LV57PARX0002484572001

06.300.5240

28596

Programma „Kapitālā celtniecība”, mērķis „Ūdensvada un kanalizācijas izbūve teritorijās, kuras neietver ūdenssaimniecības projekts” (6.pielikums)

LV57PARX0002484572002

01.110.1149

36544

Pārējām piemaksām PIV locekļiem

LV57PARX0002484572002

01.110.1210

7052

Sociālās apdrošināšanas iemaksām

LV57PARX0002484572001

01.330.2232

15000

Juridiskie pakalpojumi

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

09.210.1227

805

Līdzekļi ir nepieciešami darbinieku veselības pārbaudēm

09.210.2234

805

Sakarā ar normatīvajos aktos paredzēto darbinieku veselības pārbaudi.

09.210.2351

3 947

Remontmateriāli netiks iegādāti

09.210.2241

3 947

Remonts tiks veikts caur pakalpojuma sniedzēju

Sākumskola „Taurenītis”

09.210.1227

767

Līdzekļi ir nepieciešami darbinieku veselības pārbaudēm

09.210.2234

767

Līdzekļi ir nepieciešami, lai veiktu darbinieku veselības pārbaudes saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.527 (08.06.2004.) „Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude”: 59 darbinieki x 13 Ls

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

09.210.1227

520

Veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana

09.210.2234

520

Veselības pārbaudes

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

09.210.1227

390

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījuma apdrošināšanai.

09.210.2234

390

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem (tehniskie darbinieki – 13, pedagogi – 26).

Jūrmalas mākslas skola

09.510.1227

150

Nav noslēgts līgums par veselības apdrošināšanu

09.510.2234

150

Darbinieku obligātā veselības pārbaude, uzsākot 2008/2009 mācību gadu 15x10=150

Jūrmalas vakara vidusskola

09.210.1227

150

Nav noslēgts līgums par veselības apdrošināšanu

09.210.2234

150

Darbinieku obligātā veselības pārbaude, uzsākot 2008/2009 mācību gadu 15x10=150

Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde

09.100.1227

2 205

Izmaiņas sakarā ar nenoslēgto līgumu par apdrošināšanas polisēm izglītības darbiniekiem.

09.100.2234

2 205

Pirmskolas izglītības iestāde darbinieku obligātā medicīniskā pārbaude no 01.01.-30.10.2008.g. (210 darbinieki x 10,50 = 2205 Ls)

09.210.1227

924

Izmaiņas sakarā ar nenoslēgto līgumu par apdrošināšanas polisēm izglītības darbiniekiem.

09.210.2234

924

Vispārizglītojošo skolu darbinieku obligātā medicīniskā pārbaude no 01.01.-30.10.2008.g. (88 darbinieki x 10,50 = 924 Ls)

09.510.1227

473

Izmaiņas sakarā ar nenoslēgto līgumu par apdrošināšanas polisēm izglītības darbiniekiem.

09.510.2234

473

Interešu izglītības iestādes darbinieku obligātā medicīniskā pārbaude no 01.01.-30.10.2008.g. (45 darbinieki x 10,50 = 473 Ls)

09.100.5239

215

Neklasificētu pamatlīdzekļu iegāde: ledusskapji, zāles pļāvējs, kartupeļu mizotājs (iegādāts ar atlaidi)

09.100.2351

515

Līdzekļi nepieciešami remonta materiālu iegādei 9.grupas grīdai. Linolejs 70kv.m. x 5Ls=350Ls, OSB –grīdu līdzināšanai zem linoleja 15 gab. X11=165 Ls

09.100.2352

300

Precizēti līdzekļi kodā 2352 – saimnieciskie materiāli. Līdzekļi nepieciešami 9.grupas remonta materiālu iegādei

Sloka pamatskola

09.210.1227

525

Nav pabeigts konkurss izvēloties apdrošināšanas kompāniju

09.210.2234

525

50 cilv. X 10,50 Ls

Sākumskola „Atvase”

09.210.1227

95

Nepieciešami līdzekļi obligātās veselības pārbaudes veikšanai 9 skolas darbiniekiem.

09.210.2234

95

Nepieciešami līdzekļi obligātās veselības pārbaudes veikšanai 9 skolas darbiniekiem.

Jūrmalas Alternatīvā skola

09.210.2275

10

Budžetā netika iekļauta summa par transporta pakalpojumiem, lai aizvestu dzeramā ūdens paraugus uz laboratoriju.

09.210.2279

10

Transporta pakalpojumi dzeramā ūdens aizvešanai uz laboratoriju (mikrobioloģiskiem izmeklējumiem)

09.210.1227

357

Sakarā ar to, ka nav noslēgts līgums par veselības apdrošināšanu darbiniekiem, pārliekam līdzekļus uz darba devēja normatīvajos aktos noteiktajiem veselības izdevumiem darba ņēmējiem.

09.210.2234

357

Darbinieku obligātās medicīniskās apskates izdevumi 34 darbinieki x 10,50 Ls

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

09.210.1227

564

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai.

09.210.2234

564

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem. Par obligātām medicīniskām apskatēm.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2008.gada 21.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.76

(protokols Nr.29, 55.punkts)

Izmaiņas 2008.gadā kredītrīkotāju maksas pakalpojumu tāmēs

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Maksas pakalpojumi

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

= 215

(VFK.EKK)

= 215

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

09.210.2351

215

Remontmateriāli netiks iegādāti

09.210.2241

215

Remonts tiks veikts caur pakalpojuma sniedzēju3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2008.gada 21.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.76

(protokols Nr.29, 55.punkts)

Izmaiņas 2008.gadā kredītrīkotāju PRIVATIZĀCIJAS FONDA tāmē

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

PRIVATIZĀCIJAS FONDS

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

=2 000

(VFK.EKK)

=2 000

Jūrmalas pilsētas dome

LV84PARX0002484575202

06-600-2239

2 000

Sludinājumi.

Ieekonomēti līdzekļi.

06-600-2279

2 000

Īpašumu vērtēšana

Paskaidrojums: Īpašuma vērtēšanas straujš pieaugums (nebija ieplānots). Nepieciešamas papildus naudas īpašuma vērtēšanai.4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2008.gada 21.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.76

(protokols Nr.29, 55.punkts)

Prognozējamā ekonomija 2008.gadā veselības apdrošināšanai paredzētajā finansējumā

pašvaldības izglītības iestādēs

N.

p.k.

Pašvaldības finansētā institūcija

Klasifikācijas kods

Darbinieku skaits

Prognozējamā ekonomija (Ls)

1

Jūrmalas alternatīvā skola

09.210.1227

55

3440

2

PI " Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centrs"

09.510.1227

18

525

3

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

09.210.1227

51

2797

4

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

09.210.1227

75

2930

5

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

09.210.1227

120

5655

6

Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola

09.210.1227

54

4105

7

Majoru pamatskola

09.210.1227

82

2075

8

Jūrmalas mākslas skola

09.510.1227

42

2205

9

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

09.210.1227

95

4877

10

Jūrmalas mūzikas vidusskola

09.510.1227

71

2637

11

Pumpuru vidusskola

09.210.1227

85

3607

12

Jūrmalas sākumskola " Atvase"

09.210.1227

32

1905

13

Sākumskola " Taurenītis"

09.210.1227

58

2858

14

Slokas pamatskola

09.210.1227

54

2670

15

Vaivaru pamatskola

09.210.1227

45

1752

16

Jūrmalas vakara vidusskola

09.210.1227

26

1565

17

Zaigas Jansones - Ivanovas tenisa skola

09.510.1227

4

250

18

Izglītības pārvalde, t.sk.

605

37000

09.100.1227

20600

09.210.1227

8600

09.510.1227

5000

09.520.1227

100

09.810.1227

2700

KOPĀ:

1572

828535.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2008.gada 21.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.76

(protokols Nr.29, 55.punkts)

Naudas balvas Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs strādājošiem pedagogiem (Ls)

N.

p.k.

Iestādes nosaukums

Klasifikācijas kods

Darbinieku skaits (pedagogu skaits, izglītības pārvaldes darbinieki)

Kopā naudas balva summa (Ls 50)

1

Slokas pamatskola

09.210.1148

38

1900.00

2

Majoru pamatskola

09.210.1148

39

1950.00

3

Vaivaru pamatskola

09.210.1148

33

1650.00

4

Jūrmalas alternatīvā skola

09.210.1148

32

1600.00

5

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

09.210.1148

47

2350.00

6

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

09.210.1148

83

4150.00

7

Pumpuru vidusskola

09.210.1148

57

2850.00

8

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

09.210.1148

33

1650.00

9

Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola

09.210.1148

42

2100.00

10

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

09.210.1148

57

2850.00

11

Jūrmalas vakara vidusskola

09.210.1148

18

900.00

12

Jūrmalas sākumskola " Atvase"

09.210.1148

20

1000.00

13

Sākumskola " Taurenītis"

09.210.1148

30

1500.00

14

Jūrmalas mākslas skola

09.510.1148

30

1500.00

15

Jūrmalas peldēšanas skola

09.510.1148

10

500.00

16

Zaigas Jansones - Ivanovas tenisa skola

09.510.1148

2

100.00

17

PI " Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centrs"

09.510.1148

7

350.00

18

Jūrmalas mūzikas vidusskola

09.510.1148

61

3050.00

08.290.1148

1

50.00

19

Izglītības pārvalde

09.100.1148

162

8100.00

09.210.1148

107

5350.00

09.510.1148

58

2900.00

09.520.1148

2

100.00

09.810.1148

6

300.00

Kopā

975

48750


Lejupielāde: DOC un PDF