Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 30.septembra 40.saistošajiem noteikumiem

2008.gada 04.septembrīNr.79

Protokols Nr.32, 4.punkts

Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Vienreizējs pabalsts politiski represētajām personām (turpmāk tekstā - pabalsta saņēmēji) tiek piešķirts ar mērķi sniegt atbalstu pabalsta saņēmējiem, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu 18.novembrī. Grozīts ar domes 2010.gada 29.aprīļa 18. saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 55. saistošajiem noteikumiem

2. Pabalsta apmērs

2.1. Pabalsta apmērs tiek noteikts Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 55. saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 46.saistošajiem noteikumiem

2.2. Pabalstu piešķir Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde (turpmāk tekstā – Labklājības pārvalde).

3. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

3.1. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzēto pabalstu ir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

3.2. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Labklājības pārvalde. Labklājības pārvalde nodrošina pabalsta izmaksas laika paziņošanu pabalsta saņēmējam. Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 55. saistošajiem noteikumiem

3.3. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā, pamatojoties uz pabalsta saņēmēja iesniegumu, bez pabalsta saņēmēja ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas. Grozīts ar domes 2010.gada 29.aprīļa 18. saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 55. saistošajiem noteikumiem

3.4. Labklājības pārvalde salīdzina personas iesniegumā norādītos datus ar sociālās palīdzības administrēšanas elektroniskajā sistēmā iekļautajiem personas datiem.

3.5. Pabalsts tiek izmaksāts no Jūrmalas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 55. saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 46.saistošajiem noteikumiem

3.6. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta saņēmējam jāuzrāda personu un politiski represētās personas statusu apliecinoši dokumenti.

3.7. Ja pabalsts nav pieprasīts attaisnojošu iemeslu dēļ, to var pieprasīt līdz kārtējā gada beigām. Svītrots ar domes 2012.gada 20.decembra 55. saistošajiem noteikumiem

3.8. Papildināts ar domes 2012.gada 20.decembra 55. saistošajiem noteikumiem

4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

4.1. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu persona viena mēneša laikā var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domē. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 46.saistošajiem noteikumiem

4.2. Jūrmalas pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 46.saistošajiem noteikumiem

5. Noslēguma jautājumi

5.1. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas Ziņas”. Grozīts ar domes 2010.gada 29.aprīļa 18. saistošajiem noteikumiem

5.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics