Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 30.oktobrīNr.908

protokols Nr.37, 4. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības
saistību apmēra palielināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut ņemt kredītu Ls 2029422 apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, garantējot kredīta atmaksu ar budžeta līdzekļiem administratīvās ēkas Jūrmalā, Dubultu prospektā 1 lit.2 rekonstrukcijai uz 10 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2009.gada 30.novembrim:

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis