Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2008.gada 30.oktobrīNr.37

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 10

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Ģirts Trencis (nepiedalās no plkst.1117-1125)

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

(nepiedalās no plkst.1325-1329)

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

 Inese Aizstrauta, Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1010-1020), Igors Dreija (nepiedalās no plkst. 1240līdz sēdes beigām), Žanna Kupčika(nepiedalās no plkst. 1114-1116), Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs (nepiedalās no plkst. 1123-1130), Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst. 1050-1052 un no plkst.1255-1302), Zigurds Starks, Raimonds Munkevics, Juris Griķis, Agris Kalnciems, Andrejs Kondratjuks (nepiedalās no plkst.1337-1344)

Nepiedalās deputāti : Aigars Tampe

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i.

Zoja Gorenko

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Baiba Gailīte

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Rita Kņūtiņa, Māris Demme, Linda Rimša, Alvils Rudzītis, Anna Deičmane, Dace Kalēja, Dace Mālmeistare, Svens Renemanis, Mareks Gulbis, Aleksejs Ļeonovs, Sandra Brauere, Atis Sapronovs

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

 

 

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

Ģ.Trencis ierosina :

No domes sēdes kārtības noņemt sekojošus jautājumus:

·              Par adreses noteikšanu garāžai Jūrmalā, Kaugurciema ielā 44

·              Par adreses noteikšanu garāžai Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46, novirzot šos abus jautājumus izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā

·              Par garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6513 004 Jūrmalā, Turaidas ielā 42, kas atrodas uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6504 Jūrmalā, Viktorijas ielā 45 būvniecības turpināšanu, jo ir saņemts iedzīvotājas iesniegums un atlikt to līdz lietas apstākļu precizēšanai

Jautājumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu domes sēdes kārtībā skatīt kā 1.jautājumu.

 Domes sēdes kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas mūzikas skolā

·              Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas peldēšanas skolā

·              Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Vaivaru pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādēs

·              Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Liedaga ielā 22

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Žubītes ielā 29

Ienāk I.Ančāns

Balsošanas rezultātā par izmaiņām darba kārtībā („par” – 14 (R.Munkevics, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe) „pret” – nav, „atturas”– nav), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

 

Darba kārtība:

 

1.   

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

2.   

Par Lielupes ostas pārvaldes valdi

3.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.10 „Par sociālās palīdzības komisiju”

4.   

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

5.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”

6.   

Par pārstāvja deleģēšanu

7.   

Par atbalstu projektam „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestādēs”

8.   

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas mūzikas skolā

9.   

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas peldēšanas skolā

10.  

Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Vaivaru pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādēs

11.  

Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā

12.  

Atzinums par meža zemes transformāciju zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 3306, Dzintari 3405, Dzintari 2908, Dzintari 2805, Dzintari 3005, Dzintari 3105, Dzintari 3208, Dagdas iela 3411, Balvu iela 3307, Aglonas iela 2911, Ludza iela 3107, Krāslavas iela 3007, Ilūkstes iela 3209

13.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Artilērijas ielā 2

14.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Pļaviņu ielā 21

15.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa ielā 11

16.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 17 (korpuss 1)

17.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 17 (korpuss 2)

18.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Buļļupes ielā 8

19.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Drosmes ielā 5 (korpuss 11)

20.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kantora ielā 2 (korpuss 5)

21.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 11

(korpuss 1)

22.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 13

 (korpuss 4)

23.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 19 (korpuss 2)

24.  

Par adreses maiņu zemesgabalam un viesu namam Jūrmalā, Bulduru prospekts 13

25.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Kauguri 1820 maiņu

26.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vasaras ielā 72 un adreses piešķiršanu

27.  

Par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upes ielā 12

28.  

Par tirdzniecības ēkas jaunbūves Jūrmalā, Artilērijas ielā 2 būvniecības ieceri

29.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Meža prospektā 38 un Meža prospektā 38B

30.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 3

31.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 17 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

32.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Liedaga ielā 7A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

33.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 79 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

34.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Magoņu ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

35.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 9 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

36.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 39 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

37.  

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Zemgales ielā 78 un par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Zemgales ielā 78 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

38.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 37 galīgās redakcijas apstiprināšanu

39.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 37 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

40.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Muižas ielā 22A galīgās redakcijas apstiprināšanu

41.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Muižas ielā 22A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

42.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu

43.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

44.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmumā Nr.111 „Par Murjāņu sporta ģimnāzijas ēku un būvju Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 32nodošanu pašvaldības īpašumā”

45.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Ludzas ielā 2

46.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Alojas ielā 3 pirkuma samaksas termiņa pagarinājumu

47.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Meža prospektā 149

48.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Skolas ielā 56

49.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Liedaga ielā 22

50.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Žubītes ielā 29

 

1.          Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

      (lēmums Nr.905)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu.

 

2.          Par Lielupes ostas pārvaldes valdi (lēmums Nr.906)

Ziņo:

I.Kalvāne ziņo, ka ir saņemta RAPLM vēstule par ministrijas padomnieka S.Seņkāna norīkošanu darbam Lielupes ostas pārvaldē un Jūrmalas pilsētas domes deputātu A.Kondratjuka, A.Kalnciema un D.Urbanoviča iesniegumi par iekļaušanu Lielupes ostas pārvaldes valdē.

Ģ.Trencis noņem savu kandidatūru no valdes priekšsēdētāja amata un izsaka priekšlikumu par Lielupes ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāju apstiprināt D.Urbanoviču.

I.Kalvāne izsaka priekšlikumu par katru kandidatūru uz deputātu vietām  balsot atsevišķi.

R.Munkevics neuztur savu kandidatūru uz valdes priekšsēdētāja amatu.

I.Dreija noņem savu kandidatūru.

 

Balsošanas rezultātā par D.Urbanoviča kandidatūru valdes priekšsēdētāja amatam („par” – 10 (R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe) „pret” – nav, „atturas”–3 (Ančāns, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika,) D.Urbanovičs nebalso), nolēma par Lielupes ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāju apstiprināt D.Urbanoviču.

Balsošanas rezultātā par V.Maksimova kandidatūru Lielupes ostas valdes sastāvā („par” – 2 (R.Munkevics, D.Urbanovičs) „pret” – nav, „atturas”– 10 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), V.Maksimovs un I.Dreija nebalso), V.Maksimova kandidatūra tika noraidīta.

 

Balsošanas rezultātā par A.Kalnciema iekļaušanu Lielupes ostas valdes sastāvā („par” – 11 (R.Munkevics, I.Aizstrauta, Z.Starks, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe) „pret” – nav, „atturas”– 2 (I.Ančāns, Ž.Kupčika), A.Kalnciems nebalso), nolēma apstiprināt A.Kalnciemu Lielupes ostas pārvaldes valdē.

 

Balsošanas rezultātā par A.Kondratjuka iekļaušanu Lielupes ostas valdes sastāvā („par” – 11 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe) „pret” – 1(R.Munkevics), „atturas”– nav, A.Kondratjuks un I.Dreija nebalso), nolēma apstiprināt A.Kondratjuku Lielupes ostas pārvaldes valdē.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Dreija, J.Kuzins, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – 1 (R.Munkevics), „atturas” – 2 (I.Aizstrauta, I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par Lielupes ostas pārvaldes valdi.

 

Iziet M.Mežapuķe un Ž.Kupčika

3.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.10 „Par sociālās palīdzības komisiju” (lēmums Nr.907)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ienāk Ž.Kupčika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, M.Mežapuķe izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.10 „Par sociālās palīdzības komisiju”.

 

Ienāk M.Mežapuķe

4.          Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

(lēmums Nr.908)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

R.Munkevics neatbalsta administratīvās ēkas Dubultu prospektā 1 lit.2 rekonstrukciju uz Mājokļu programmā paredzēto līdzekļu rēķina.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 4 (R.Munkevics, I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu.

 

5.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.87)

Ziņo:

A.Tukāne ziņo, ka ir iesniegts papildinājums sagatavotajam saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumu („par” – 14 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu” ar A.Tukānes iesniegto papildinājumu.

6.          Par pārstāvja deleģēšanu (lēmums Nr.909)

Ziņo:

E.Rakiša

Izsakās:

R.Munkevics uzskata, ka G.Truksnis, kā tiešais padotais Ģ.Trencim, nevar pārstāvēt Jūrmalas pilsētas domi kā cietušo.

I.Ančāns ierosina līdz sēdes beigām atlikt šo jautājumu un konsultējoties ar juristiem apstiprināt kā cietušā pārstāvi kādu citu neitrālu personu.

J.Griķis uzskata, ka lēmumprojekts ir sagatavots korekti, saskaņots ar  juridisko pārvaldi un aicina deputātus to atbalstīt.

D.Urbanovičš izsakās, ka lēmumprojekts ir sagatavots likumīgi.

Iziet Ģ.Trencis

Iziet V.Maksimovs

Sēdi vada domes priekšsēdētāja vietnieks D.Urbanovičs.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe), „pret” – 1 (R.Munkevics), „atturas” – 1 (Ž.Kupčika), V.Maksimovs un Ģ.Trencis izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par pārstāvja deleģēšanu.

 

 Ienāk Ģ.Trencis

Sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētājs Ģ.Trencis.

7.          Par atbalstu projektam „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestādēs” (lēmums Nr.910)

Ziņo:

D.Kalēja

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav, V.Maksimovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atbalstu projektam „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestādēs”.

 

8.          Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas mūzikas skolā (lēmums Nr.911)

Ziņo:

S.Renemanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav, V.Maksimovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas mūzikas skolā.

 

9.          Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas peldēšanas skolā (lēmums Nr.912)

Ziņo:

A.Ļeonovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav, V.Maksimovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas peldēšanas skolā.

 

10.             Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Vaivaru pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādēs (lēmums Nr.913)

Ziņo:

D.Mālmeistere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav, V.Maksimovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Vaivaru pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādēs.

 

11.            Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā

(lēmums Nr.914)

Ziņo:

M.Gulbis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav, V.Maksimovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Vaivaru pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādēs.

 

Ienāk V.Maksimovs.

12. Atzinums par meža zemes transformāciju zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 3306, Dzintari 3405, Dzintari 2908, Dzintari 2805, Dzintari 3005, Dzintari 3105, Dzintari 3208, Dagdas iela 3411, Balvu iela 3307, Aglonas iela 2911, Ludza iela 3107, Krāslavas iela 3007, Ilūkstes iela 3209 (lēmums Nr.915)

Ziņo:

A.Sapronovs

Izsakās:

Ģ.Trencis informē, ka ir saņemts G.Grūbas iesniegums un lūdz juridiskās pārvaldes vadītāju E.Rakišu sniegt skaidrojumu par šī lēmuma projekta  izskatīšanas tiesiskajām sekām.

E.Rakiša izsakās, ka 3 dienu laikā izvērtēs gan šo iesniegumu, gan konsultēsies ar RAPLM par šo jautājumu, taču šobrīd uzskata, ka dome lemj tikai par to, lai meža zemes transformācija atbilst pašreiz spēkā esošajam detālplānojumam un neredz pamatojumu šo jautājumu neizskatīt.

I.Ančāns aicina neatbalstīt šo lēmumprojektu.

D.Urbanovičs uzskata, ka jāatbalsta šis lēmumprojekts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Dreija, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 2 (I.Aizstrauta, R.Munkevics)), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 3306, Dzintari 3405, Dzintari 2908, Dzintari 2805, Dzintari 3005, Dzintari 3105, Dzintari 3208, Dagdas iela 3411, Balvu iela 3307, Aglonas iela 2911, Ludza iela 3107, Krāslavas iela 3007, Ilūkstes iela 3209.

 

Pārtraukums 11.55-12.40

 

13.            Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Artilērijas ielā 2

(lēmums Nr.916)

14.            Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Pļaviņu ielā 21

 (lēmums Nr.917)

15.            Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa ielā 11

(lēmums Nr.918)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, R.Munkevics, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Dreija nepiedalās), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Artilērijas ielā 2.

2.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Pļaviņu ielā 21.

3.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa

ielā 11.

 

16.            Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 17 (korpuss 1)

(lēmums Nr.919)

17.            Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 17 (korpuss 2)

(lēmums Nr.920)

18.            Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Buļļupes ielā 8 (lēmums Nr.921)

19.            Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Drosmes ielā 5 (korpuss 11) (lēmums Nr.922)

20.            Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kantora ielā 2 (korpuss 5)

(lēmums Nr.923)

21.            Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 11

(korpuss 1) (lēmums Nr.924)

22.            Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 13

(korpuss 4) (lēmums Nr.925)

23.            Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 19 (korpuss 2) (lēmums Nr.926)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 11 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (R.Munkevics, J.Griķis), I.Dreija nepiedalās),nolēma pieņemt lēmumus:

 

1.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 17 (korpuss 1).

2.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 17 (korpuss 2).

3.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Buļļupes ielā 8.

4.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Buļļupes ielā 8.

5.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Drosmes ielā 5 (korpuss 11).

6.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kantora ielā 2 (korpuss 5).

7.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 11

(korpuss 1).

8.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 13 (korpuss 4).

9.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 19 (korpuss 2).

 

24.            Par adreses maiņu zemesgabalam un viesu namam Jūrmalā, Bulduru prospekts 13 (lēmums Nr.927)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Ančāns izsakās, ka atbalstīs šo lēmumprojektu tikai tad, kad pilnībā tiks atjaunota 3.līnija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (J.Griķis, R.Munkevics, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, V.Maksimovs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” –1 (Ž.Kupčika), I.Dreija nepiedalās), nolēma pieņemt lēmumu par adreses maiņu zemesgabalam un viesu namam Jūrmalā, Bulduru prospekts 13.

 

25.            Par zemesgabala Jūrmalā, Kauguri 1820 maiņu (lēmums Nr.928)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

R.Munkevics  uzskata, ka šāds lēmums nav nepieciešams.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (J.Griķis, I.Ančāns, R.Munkevics, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” –2 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs), I.Dreija nepiedalās), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Kauguri 1820 maiņu.

 

Iziet M.Mežapuķe.

26.            Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vasaras ielā 72 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.929)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (J.Griķis, I.Ančāns, R.Munkevics, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” –nav, M.Mežapuķe izgājis, I.Dreija nepiedalās), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vasaras ielā 72 un adreses piešķiršanu.

27. Par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upes ielā 12

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

Īpašniece lūdz atlikt šī jautājuma izskatīšanu līdz tiesas spriedumam par teritorijas sadalīšanu.

Ģ.Trencis ierosina atlikt šī jautājuma izskatīšanu līdz tiesas sprieduma saņemšanai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma noņemšanu no izskatīšanas („par” – 12 (J.Griķis, I.Ančāns, R.Munkevics, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” –nav), M.Mežapuķe izgājis, I.Dreija nepiedalās), nolēma noņemt jautājumu no izskatīšanas.

 

Ienāk M.Mežapuķe

28. Par tirdzniecības ēkas jaunbūves Jūrmalā, Artilērijas ielā 2 būvniecības ieceri

(lēmums Nr.930)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

Ģ.Trencis izsaka priekšlikumu izstrādājot tehnisko projektu ēkas īpašniekiem  noteikti saglabāt pēc iespējas vairāk koku un izvērtēt arhitektonisko ēkas risinājumu atbilstoši Jūrmalas pilsētas būvnoteikumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (J.Griķis, I.Ančāns, R.Munkevics, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” –nav, I.Dreija nepiedalās), nolēma pieņemt lēmumu par tirdzniecības ēkas jaunbūves Jūrmalā, Artilērijas ielā 2 būvniecības ieceri.

 

29. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Meža prospektā 38 un Meža prospektā 38B (lēmums Nr.931)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Ančāns ierosina jautājumu noņemt no izskatīšanas un šo zemesgabalu atdot pašvaldībai lietderīgākai izmantošanai.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu darba uzdevuma 2.4.punktu izteikt sekojoši: „Atļauto izmantošanu precizēt saskaņā ar noslēgto 2005.gada 28.februāra zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3/201.”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar R.Munkevica izteikto priekšlikumu („par” – 11 (J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” –1 (I.Aizstrauta), I.Dreija nepiedalās), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Meža prospektā 38 un Meža prospektā 38B, izsakot darba uzdevuma 2.4.punktu sekojošā redakcijā:„Atļauto izmantošanu precizēt saskaņā ar noslēgto 2005.gada 28.februāra zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3/201”.

 

30. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 3 (lēmums Nr.932)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” –1 (I.Ančāns), I.Dreija nepiedalās), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 3.

 

Iziet D.Urbanovičs

31.            Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 17 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

(lēmums Nr.933)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

Z.Starks izsakās, ka atbalsta šo lēmumprojektu ar ieteikumu upes pusē plānojot pakāpenisku apbūvi.

D.Urbanovičs izsakās, ka nepieciešams izteikt priekšlikumus piedaloties sabiedriskajā apspriešanā.

Ienāk D.Urbanovičs

Iziet A.Kondratjuks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” –3 (I.Aizstrauta, V.Maksimovs, Ž.Kupčika), A.Kondratjuks izgājis, I.Dreija nepiedalās), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 17 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

32.            Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Liedaga ielā 7A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

(lēmums Nr.934)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Ančāns, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” –nav, A.Kondratjuks izgājis, I.Dreija nepiedalās), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Liedaga ielā 7A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

33.            Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 79 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

(lēmums Nr.935)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Ančāns, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” –nav, A.Kondratjuks izgājis un I.Dreija nepiedalās), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 79 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

 

 

34.            Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Magoņu ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

(lēmums Nr.936)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Ančāns, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” –nav, A.Kondratjuks izgājis, I.Dreija nepiedalās), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Magoņu ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

35.            Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 9 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.937)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Ančāns, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” –nav, A.Kondratjuks izgājis, I.Dreija nepiedalās), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 9 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

36.            Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 39 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

(lēmums Nr.938)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Ančāns, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” –nav, A.Kondratjuks izgājis, I.Dreija nepiedalās), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 39 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

Ienāk A.Kondratjuks

 

37.            Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Zemgales ielā 78 un par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Zemgales ielā 78 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.939)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķe izsaka priekšlikumu izstrādājot tehnisko projektu zemesgabala īpašniekam noteikt prasību izbūvēt ielu sava zemesgabala robežās.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Ančāns, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Kondratjuks), „pret” – nav, „atturas” –2 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs), I.Dreija nepiedalās), nolēma pieņemt lēmumu par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Zemgales ielā 78 un par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Zemgales ielā 78 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

38.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 37 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.940)

39.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 37 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.88)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta), „pret” – 1 (Ž.Kupčika), „atturas” –1 (I.Ančāns), I.Dreija nepiedalās), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 37 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 37 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

40.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Muižas ielā 22A galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.941)

41.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Muižas ielā 22A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

(saistošie noteikumi Nr.89)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Ančāns, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Kondratjuks), „pret” – nav, „atturas” –nav, I.Dreija nepiedalās), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Muižas ielā 22A galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Muižas ielā 22A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

42.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.942)

43.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.90)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Ančāns, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” –nav, A.Kondratjuks nebalso, I.Dreija nepiedalās), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

44.            Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmumā Nr.111 „Par Murjāņu sporta ģimnāzijas ēku un būvju Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 32 nodošanu pašvaldības īpašumā” (lēmums Nr.943)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Ančāns, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Kondratjuks), „pret” – nav, „atturas” –nav, I.Dreija nepiedalās), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmumā Nr.111 „Par Murjāņu sporta ģimnāzijas ēku un būvju Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 32 nodošanu pašvaldības īpašumā”.

 

45.            Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Ludzas ielā 2

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

Ģ.Trencis izsaka priekšlikumu jautājumu novirzīt izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma novirzīšanu izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā („par” – 13 (J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Ančāns, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Kondratjuks), „pret” – nav, „atturas” –nav, I.Dreija nepiedalās), nolēma jautājumu novirzīt izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā.

 

46.            Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Alojas ielā 3 pirkuma samaksas termiņa pagarinājumu (lēmums Nr.944)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (J.Griķis, Z.Starks, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Ančāns, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Kondratjuks), „pret” – nav, „atturas” –1 (R.Munkevics), I.Dreija nepiedalās), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Alojas ielā 3 pirkuma samaksas termiņa pagarinājumu.

 

47.            Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Meža prospektā 149 (lēmums Nr.945)

48.            Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Skolas ielā 56

(lēmums Nr.946)

49.            Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Liedaga ielā 22

(lēmums Nr.947)

50.            Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Žubītes ielā 29 (lēmums Nr.948)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Ančāns, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta A.Kondratjuks), „pret” – nav, „atturas” –nav, I.Dreija nepiedalās), nolēma pieņemt lēmumus:

 

1.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Meža

prospektā 149 .

2.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Skolas ielā 56.

3.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Liedaga ielā 22.

4.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Žubītes ielā 29.

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 14.15

Nākošā sēde 2008.gada 13.novembrī plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

Ģ.Trencis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2008.gada 5.novembrī


Lejupielāde: DOC un PDF