Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2010.gada 1.aprīļa 247.lēmumu
Spēkā esošā redakcija

2008.gada 30.oktobrīNr.910

protokols Nr.37, 7. punkts

Par atbalstu projektam ,,Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana
Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestādēs”

Lai celtu Jūrmalas pilsētas skolās izglītojamo kompetences līmeni, radītu interesi par dabaszinātnēm, nodrošinot kvalitatīvu izglītības programmu dabaszinātnēs īstenošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes dalību Eiropas Savienības struktūrfondu programmas 3.1.3.1 aktivitāte „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšanai” projektā ,,Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestādēs”.

  2. Jūrmalas pilsētas domei projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt 2009.gadā līdzfinansējumu LVL 59036, kas ir 15% no šī projekta kopējām izmaksām.

  3. Par projekta vadītāju nozīmēt Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāju J.Kārkliņu. Grozīts ar domes 2010.gada 11.marta 247.lēmumu

  4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam D.Urbanovičam. Grozīts ar domes 2010.gada 11.marta 247.lēmumu

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis