Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2020.gada 18.jūnija 275.lēmumu

2008.gada 30.oktobrīNr.913

protokols Nr.37, 10. punkts

Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai
Vaivaru pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija nolikuma Nr.21 „Vaivaru pamatskolas nolikums” 60.3.2.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2008.gada 26.augusta atzinumu (protokols Nr.1.1.-60/10) un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2008.gada 23.oktobra atzinumu (protokols Nr.1.1-58/07), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt maksu par bērnu ēdināšanu Vaivaru pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās Ls 1.60 dienā.

  2. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.novembri.

  3. Lēmuma izpildi kontrolēt Vaivaru pamatskolas direktorei Inesei Kārkliņai.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis