Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozīts ar Domes 2009.gada 12. februāra 74.lēmumu
Spēkā esošā redakcija
2008.gada 30.oktobrīNr.914

protokols Nr.37, 11. punkts

Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda
atklātā projektu konkursā

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu un 2008.gada 19.augusta Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzaicinājuma vēstuli, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Piedalīties Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) atbalsta programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātē 3.1.4.3. „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” ar projektu „Pirmskolas izglītības iestādes „Katrīna” rekonstrukcija”.

  2. Projekta apstiprināšanas gadījumā 2009.gadā nodrošināt tam priekšfinansējumu 100% apmērā no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda LVL 1991113 un no kurām Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir LVL 805486 (40,45%).Grozīts ar Domes 2009.gada 12. februāra 74.lēmumu

  3. Projekta priekšfinansējumu pilnā apmērā segt no Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada budžeta.

  4. Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja p.i. G.Truksnim sadarbībā ar Būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāju G.Smalko un Izglītības pārvaldes vadītāju J.Kārkliņu sagatavot un iesniegt Valsts reģionālās attīstības aģentūrā projekta pieteikumu līdz 2008.gada 13.novembrim (ieskaitot).

  5. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis