Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2008.gada 30.oktobrīNr.89

Protokols Nr.37, 41.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Muižas ielā 22A
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 1.februāra lēmumu Nr.93 “Par detālplānojuma
projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Muižas ielā 22A”

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Muižas ielā 22A projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis