Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2010.gada 23.septembra 652.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 10.septembra 645.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 1.aprīļa 243.lēmumu
Ir izmaiņa ar Domes 2009.gada 01.oktobra 719.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 16.jūlija 563.lēmumu
Spēkā esošā redakcija
2009.gada 12.februārīNr.68

protokols Nr.3, 2. punkts

Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu
atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas
darbinieku darba algu noteikšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu, LR likuma ”Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” 14.panta 5.daļu, 15.panta 3.daļas 1.punktu, LR likumu ,,Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”, 2007.gada 12.jūlija Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.21 ”Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” otrās nodaļas 20.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.janvāra rīkojumu Nr.1.1-14/14 ,,Par darbinieku skaita sarakstu iesniegšanu pie 2009.gada budžeta”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Noteikt Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības apmēru un kārtību, Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbinieku darba algas:

  1.1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka amatalgas un Jūrmalas pilsētas domes deputātu atlīdzības apmērus saskaņā ar 1.pielikumu.

  1.2. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes darbinieku darba algu likmes un apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu saskaņā ar 2.pielikumu.

  1.3. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes komiteju priekšsēdētājiem par komitejas sēdes vadīšanu papildu atlīdzību, nosakot vienas stundas likmi Ls 9.90 apmērā.Izmaiņa ar Domes 2009.gada 01.oktobra 719.lēmumu; Grozīts ar domes 2010.gada 1.aprīļa 243.lēmumu; Grozīts ar domes 2010.gada 23.septembra 652.lēmumu

  Grozīts ar domes 2010.gada 1.aprīļa 243.lēmumu1.3.1.

  1.4. Ja domes deputāts ir vairāk nekā vienas pastāvīgās komitejas loceklis, tad par darbu katrā nākošajā komitejā tiek noteikta papildus atlīdzība, nosakot stundas likmi Ls 9.90 apmērāIzmaiņa ar Domes 2009.gada 16.jūlija 563.lēmumu

  1.5. Noteikt, ka domes deputātam, par katru neapmeklēto domes sēdes un komitejas stundu, tiek atskaitīti Ls 9.90.Izmaiņa ar Domes 2009.gada 16.jūlija 563.lēmumu

  1.6. Noteikt, ka Administratīvās pārvaldes darbiniekiem, atbildīgajiem par attiecīgās komitejas darbu, katru mēnesi līdz nākamā mēneša desmitajam datumam Jūrmalas pilsētas domes centralizētajā grāmatvedībā jāiesniedz darba laika uzskaites tabeles.

  1.7. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju rīkoties ar Jūrmalas pilsētas domes darba samaksas fondu apstiprinātā budžeta ietvaros un ar rīkojumu noteikt Jūrmalas pilsētas domes iekšējos normatīvajos aktos paredzēto saistību izpildes kārtību un apmērus apstiprinātā darba samaksas fonda ietvaros.

 2. Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 16.februāri.

 3. Ar lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra lēmums Nr.589 ,,Par darba samaksu Jūrmalas domē” un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra lēmums Nr.1096 ,,Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra lēmuma Nr.589 ,,Par darba samaksu Jūrmalas domē” darbības apturēšanu un Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības, domes administrācijas darbinieku darba algu un pieaicināto speciālistu atlīdzības pagaidu kārtības noteikšanu”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.68

(protokols Nr.3, 2.punkts)

Grozīts ar domes 2010.gada 10.septembra 645.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 01.oktobra 719.lēmumu

Jūrmalas pilsētas domes

priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 1.vietnieka, priekšsēdētāja vietnieka

amatalgas un Jūrmalas pilsētas domes deputātu atlīdzības apmērs Grozīts ar domes 2010.gada 23.septembra 652.lēmumu

Amata nosaukums

Amatalga (mēnesī)/

atlīdzības apmērs (mēnesī)

(latos)

Priekšsēdētājs

1782

Priekšsēdētaja 1.vietnieks

1692

Priekšsēdētāja vietnieksIzmaiņa ar Domes 2009.gada 16.jūlija 563.lēmumu

1602

Papildināts ar domes 2010.gada 23.septembra 652.lēmumu

Deputāti

477Izmaiņa ar Domes 2009.gada 01.oktobra 719.lēmumu

2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.68

(protokols Nr.3, 2.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts

1.tabula

Nr.

Amata nosaukums

Profesiju kods saskaņā ar profesiju klasifikatoru

Darba vietu skaits (slodze)

Darba alga mēnesī (Ls) vienai darba vietai

Darba algas fonds mēnesī (Ls)

1.

Izpilddirektors

1130 07

1

1548

1 548.00

2.

Izpilddirektora vietnieksIzmaiņa ar Domes 2009.gada 16.jūlija 563.lēmumu

1130 08

1

1386

1 386.00

1. SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻA

3.

Nodaļas vadītājs

1234 02

1

1090

1090.00

4.

Nodaļas vadītāja vietnieks

1234 04

1

750

750.00

5.

Sabiedrisko attiecību speciālists

3429 16

1

620

620.00

6.

Sabiedrisko attiecību speciālists

3429 16

1

680

680.00

7.

Sabiedrisko attiecību speciālists

3429 16

1

700

700.00

KOPĀ:

5

3840.00

2. JURIDISKĀ PĀRVALDE

8.

Pārvaldes vadītājs

1231 13

1

1330

1330.00

9.

Tiesvedības nodaļa

10.

Nodaļas vadītājs-pārvaldes vadītāja vietnieks

1231 14

1

1150

1150.00

11.

Valsts pārvaldes juriskonsults

2481 13

3

780

2340.00

KOPĀ:

5

4820.00

3. PERSONĀLA NODAĻA

12.

Nodaļas vadītājs

1232 01

1

1000

1000.00

13.

Personāla inspektors

2412 03

1

650

650.00

14.

Vecākais referents

2481 01

1

900

900.00

15.

Vecākais referents

2481 01

1

900

900.00

KOPĀ:

4

3450.00

4. FINANŠU PĀRVALDE

16.

Pārvaldes vadītājs

1231 03

1

1330

1330.00

Nodokļu nodaļa

17.

Nodaļas vadītājs - pārvaldes vadītāja vietnieks

1231 07

1

1100

1100.00

18.

Nodaļas vadītāja vietnieks (nodokļu ekonomists)

1231 07

1

780

780.00

19.

Finansists

2411 12

3

650

1950.00

20.

Finansists

2411 12

0.5

640

320.00

21.

Finansists

2411 12

0.5

640

320.00

22.

Nodokļu (nodevu) administrators

4121 07

0.75

600

450.00

Budžeta nodaļa

23.

Nodaļas vadītājs

1231 02

1

1080

1080.00

24.

Nodaļas vadītāja vietnieks (budžeta ekonomists)

1231 06

1

780

780.00

25.

Finansists

2411 12

1

690

690.00

26.

Finansists

2411 12

1

680

680.00

27.

Finansists

2411 12

0.75

650

488.00

28.

Finansists

2411 12

0.75

650

488.00

29.

Finansists

2411 12

0.75

575

431.00

Norēķinu kase

30.

Vadītājs

1231 20

1

1000

1000.00

31.

Vadītāja vietnieks

3433 06

1

750

750.00

32.

Kontu operators

3433 06

1

640

640.00

33.

Kontu operators

3433 06

1

620

620.00

KOPĀ:

18

13897.00

5. CENTRALIZĒTĀ GRĀMATVEDĪBA

34.

Nodaļas vadītājs (galvenais grāmatvedis)

1231 01

1

1300

1300.00

35.

Galvenā grāmatveža vietnieks

1231 05

1

1000

1000.00

36.

Pašvaldības budžeta vecākais grāmatvedis

2411 02

1

1000

1000.00

37.

Grāmatvedis

3433 01

1

700

700.00

38.

Grāmatvedis

3433 01

3

680

2040.00

39.

Grāmatvedis

3433 01

1

670

670.00

40.

Grāmatvedis

3433 01

3

650

1950.00

41.

Grāmatvedis

3433 01

1

630

630.00

42.

Grāmatvedis

4121 01

2

500

1000.00

KOPĀ:

14

10290.00

6. PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU TIESISKĀS REĢISTRĀCIJAS UN DATU BĀZES NODAĻA

43.

Nodaļas vadītājs

1229 05

1

1000

1000.00

44.

Nodaļas vadītāja vietnieks

1229 16

1

800

800.00

45.

Vecākais referents

2481 01

0.75

630

472.00

46.

Vecākais referents

2481 01

1

620

620.00

47.

Vecākais referents

2481 01

1

610

610.00

48.

Vecākais referents

2481 01

0.75

600

450.00

49.

Referents

2481 04

1

510

510.00

50.

Referents

2481 04

0.75

500

375.00

51.

Referents

2482 04

0.5

510

255.00

KOPĀ:

7.75

5092.00

7. PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS NODAĻA

52.

Nodaļas vadītājs

1229 25

1

1150

1150.00

53.

Nodaļas vadītāja vietnieks

1229 26

1

820

820.00

54.

Vecākais referents

2481 01

1

750

750.00

55.

Vecākais referents

2481 01

2

700

1400.00

56.

Vecākais referents

2481 01

3

600

1800.00

KOPĀ:

8

5920.00

8.DZĪVOKĻU NODAĻA

57.

Nodaļas vadītājs

1229 25

1

950

950.00

58.

Nodaļas vadītāja vietnieks

1229 26

1

700

700.00

59.

Vecākais lietvedis

2481 17

1

600

600.00

60.

Vecākais referents

2481 01

1

600

600.00

61.

Personas dzīvesvietas deklarēšanas daļas vadītājs

1229 27

1

650

650.00

62.

Referents

2481 04

1

500

500.00

63.

Referents

2481 04

1

550

550.00

64.

Apkopējs

9132 02

0.5

230

115.00

KOPĀ:

7.5

4665.00

9. BŪVVALDE

65.

Vadītājs

1229 05

1

1330

1330.00

66.

Vadītāja vietnieks

1229 16

1

1100

1100.00

67.

Pārvaldes sekretārs

3431 01

1

600

600.00

68.

Arhīvists

2431 01

1

600

600.00

69.

Arhivārs

4141 04

1

500

500.00

Arhitektūras nodaļa

70.

Nodaļas vadītājs (pilsētas galvenais arhitekts)

1229 25

1

1150

1150.00

71.

Pilsētas galvenā arhitekta palīgs

2141 10

1

700

700.00

72.

Pilsētas galvenais mākslinieks

2452 06

1

1000

1000.00

73.

Pārvaldes konsultants

3431 08

1

550

550.00

74.

Arhitekts

2141 01

3

780

2340.00

Teritoriāplānošanas nodaļa

75.

Nodaļas vadītājs (pilsētas galvenais plānotājs)

1229 25

1

1150

1150.00

76.

Vecākais teritorijas plānotājs

2141 04

1

780

780.00

77.

Teritorijas plānotājs

2141 04

3

650

1950.00

Inženierbūvju nodaļa

78.

Nodaļas vadītajs (galvenais inženieris)

1229 26

1

1050

1050.00

79.

Plānošanas inženieris

2149 06

1

700

700.00

80.

Kartogrāfijas inženieris

2148 01

1

660

660.00

81.

Ģeodēzists

2114 03

1

700

700.00

Būvinspekcijas nodaļa

82.

Nodaļas vadītājs

1229 25

1

1150

1150.00

83.

Būvinspektors

3151 02

5

700

3500.00

Kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļa

84.

Nodaļas vadītājs

1229 25

1

1000

1000.00

85.

Pārvaldes konsultants

3431 08

1

700

700.00

KOPĀ:

29

23210.00

10. EKONOMIKAS UN ATTĪSTĪBAS NODAĻA

86.

Nodaļas vadītājs

1229 25

1

1750

1750.00

87.

Nodaļas vadītāja vietnieks

1229 26

1

820

820.00

88.

Projekta administrators

2414 02

2

650

1300.00

89.

Projekta administrators

2415 02

1

750

750.00

90.

Vecākais referents

2481 01

2

750

1500.00

KOPĀ:

7

6120.00

11. PILSĒTSAIMNIECĪBAS UN BŪVNIECĪBAS PĀRVALDE

91.

Pārvaldes vadītājs

1223 01

1

1330

1330.00

Būvniecības nodaļa

92.

Nodaļas vadītājs-pārvaldes vadītāja vietnieks

1223 02

1

1150

1150.00

93.

Nodaļas vadītāja vietnieks

1223 02

1

850

850.00

94.

Vecākais referents

2481 01

1

640

640.00

95.

Būvinženieris

2142 01

2

640

1280.00

96.

Būvinženieris

2143 01

0.5

640

320.00

97.

Plānošanas inženieris

2149 06

1

710

710.00

98.

Ēku būvinženieris

2142 05

1

650

650.00

Pilsētsaimniecības nodaļa

99.

Nodaļas vadītājs

1229 25

1

1050

1050.00

Labiekārtošanas daļa

100.

Vadītājs

1229 26

1

850

850.00

101.

Pilsētas galvenais dārznieks

2141 13

1

700

700.00

102.

Vecākais referents

2481 01

1

700

700.00

Mežsaimniecības daļa

103.

Vadītājs

1229 27

1

850

850.00

104.

Vecākais referents

2481 01

1

600

600.00

KOPĀ:

14.5

11680.00

12. TRANSPORTA NODAĻA

105.

Nodaļas vadītājs

1226 01

1

1000

1000.00

106.

Vecākais referents

2481 01

1

650

650.00

107.

Vecākais referents

2481 01

1

600

600.00

KOPĀ:

3

2250.00

13. IEPIRKUMU BIROJS

108.

Biroja vadītājs

1229 25

1

1200

1200.00

109.

Iepirkumu organizēšanas daļas vadītājs

1229 27

1

1050

1050.00

110.

Vecākais referents

2481 01

1

650

650.00

111.

Vecākais referents

2481 01

1

630

630.00

112.

Vecākais referents

2481 01

1

600

600.00

KOPĀ:

5

4130.00

14. ADMINISTRATĪVĀ PĀRVALDE

113.

Pārvaldes vadītājs

1231 04

1

1330

1330.00

114.

Pašvaldības administrācijas izpildsekretārs

3439 10

2

650

1300.00

115.

Pārvaldes vecākais lietvedis

3431 16

3

600

1800.00

116.

Pārvaldes vecākais lietvedis

3432 16

0.75

600

450.00

117.

Kancelejas pārzinis

3431 07

0.75

500

375.00

Kanceleja un apmeklētāju apkalpošanas centrs

118.

Nodaļas vadītājs-pārvaldes vadītāja vietnieks

1231 08

1

1100

1100.00

119.

Nodaļas vadītāja vietnieks

1229 26

1

700

700.00

120.

Pārvaldes vecākais lietvedis

3431 16

2

600

1200.00

121.

Kancelejas pārzinis

3431 07

0.75

550

413.00

122.

Kancelejas pārzinis

3432 07

1

500

500.00

123.

Kancelejas pārzinis

3431 07

0.75

500

375.00

124.

Kopēšanas mašīnu operators

4141 05

1

450

450.00

Apmeklētāju apkalpošanas centrs Būvvaldē

125.

Vadītājs

1238 01

1

720

720.00

126.

Lietvedības pārzinis

3431 11

1

550

550.00

Arhīvs

127.

Galvenais arhīvists

2431 07

1

900

900.00

128.

Arhivārs

4141 04

1

600

600.00

KOPĀ:

19

12763.00

15. SAIMNIECĪBAS NODAĻA

129.

Nodaļas vadītājs

1235 01

1

1150

1150.00

130.

Nodaļas vadītāja vietnieks

1235 03

1

700

700.00

131.

Sagādnieks

3416 03

1

600

600.00

132.

Automobiļa vadītājs

8322 01

1

600

600.00

133.

Automobiļa vadītājs

8322 01

4

500

2000.00

134.

Apkopējs

9132 02

8

230

1840.00

135.

Garderobists

9152 03

2

250

500.00

KOPĀ:

18

7390.00

16. REVĪZIJAS UN AUDITA NODAĻA

136.

Nodaļas vadītājs

1231 03

1

1100

1100.00

137.

Revidents

2411 03

1

680

680.00

138.

Vecākais referents

2481 01

1

680

680.00

KOPĀ:

3

2460.00

17. KULTŪRAS UN SPORTA NODAĻA

139.

Nodaļas vadītājs

1229 02

1

1150

1150.00

140.

Nodaļas vadītāja vietnieks

1229 18

1

780

780.00

141.

Kultūras menedžeris

3477 05

0.75

600

450.00

142.

Projektu vadītājs

2414 03

0.75

640

480.00

143.

Sporta organizators

3475 09

0.75

650

488.00

144.

Sporta menedžeris

3475 09

0.75

650

488.00

145.

Pārvaldnieks kultūras jomā

1319 19

1

650

650.00

KOPĀ:

6

4486.00

18. INFORMĀTIKAS PĀRVALDE

146.

Pārvaldes vadītājs

1232 06

1

1330

1330.00

Informātikas un sistēmu servisa nodaļa

147.

Nodaļas vadītājs-pārvaldes vadītāja vietnieks

1232 07

1

1050

1050.00

148.

Datortehnikas inženieris

2144 17

1

800

800.00

149.

Datortehnikas inženieris

2144 17

7

715

5005.00

150.

Datortehnikas inženieris

2145 17

0.5

715

358.00

151.

Informācijas sistēmu administrators

3121 17

1

600

600.00

KOPĀ:

11.5

9143.00

19. DZIMTSARAKSTU NODAĻA

152.

Nodaļas vadītājs

1229 25

1

1050

1050.00

153.

Vecākais dzimtsarakstu inspektors

3439 17

2

600

1200.00

154.

Dzimtsarakstu inspektors

3439 17

1

530

530.00

155.

Apkopējs

9132 02

1

230

230.00

156.

Sētnieks

9162 01

1

230

230.00

KOPĀ:

6

3240.00

20. VIDES AIZSARDZĪBAS NODAĻA

157.

Nodaļas vadītājs

1229 25

1

1150

1150.00

158.

Dabas aizsardzības vecākais speciālists

2115 03

1

600

600.00

159.

Vides aizsardzības vecākais speciālists

2115 02

2

600

1200.00

KOPĀ:

4

2950.00

21. TŪRISMA UN ĀRĒJO SAKARU NODAĻA

160.

Nodaļas vadītājs

1229 08

1

1150

1150.00

161.

Nodaļas vadītāja vietnieks

1229 19

1

750

750.00

162.

Starptautisko ekonomisko attiecību vadošais speciālists ārējos sakaros

2441 16

1

625

625.00

163.

Starptautisko ekonomisko attiecību vadošais speciālists tūrismā

2441 16

5

625

3125.00

KOPĀ:

8

5650.00

22. ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

164.

Priekšsēdētājs

1231 04

0.5

900

450.00

165.

Priekšsēdētāja vietnieks (atbildīgais sekretārs)

1231 08

1

700

700.00

166.

Komisijas sekretārs

3439 14

1

500

500.00

KOPĀ:

2.5

1650.00

PAVISAM KOPĀ:

207.75

152030.00

2.tabula

Amata nosaukums

Profesiju kods saskaņā ar profesiju klasifikatoru

Darba vietu skaits

Stundas tarifa likme (Ls) vienai darba vietai

15. SAIMNIECĪBAS NODAĻA

167.

Ēkas dežurants

9141 03

3

1,083

KOPĀ:

3

DARBA VIETU SKAITS KOPĀ:

210.5