Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Izmaiņa ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu

2009.gada 1.oktobrīNr.719

protokols Nr.23, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 ,,Par Jūrmalas pašvaldības
vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes
administrācijas darbinieku darba algu noteikšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu, likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” 14.panta 5.daļu, 15.panta 3.daļas 1.punktu, likumu ,,Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” otrās nodaļas 20.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2009.gada 8.septembra atzinumu (protokols Nr.1.1-58/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 ,,Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbinieku darba algu noteikšanu”:

    1.1. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 1.vietnieka, priekšsēdētāja vietnieka izglītības jautājumos, priekšsēdētāja vietnieka ekonomikas un attīstības jautājumos amatalgas un Jūrmalas pilsētas domes deputātu atlīdzības apmēru saskaņā ar 1.pielikumu;

    1.2. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes darbinieku darba algu likmes un apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu saskaņā ar 2.pielikumu;Zaudējis spēku ar Domes 2009.gada 03.decembra 911.lēmumu Ar 2010.gada 05.febrāri

    1.3. svītrot lēmuma 1.3.apakšpunktā vārdu „sēdes”.

  2. Lēmuma 1.1. un 1.2.apakšpunkts stājas spēkā ar 2009.gada 01.novembri.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 1.oktobra lēmumam Nr.719

(protokols Nr.23, 7.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 1.vietnieka, priekšsēdētāja vietnieka izglītības jautājumos, priekšsēdētāja vietnieka ekonomikas un attīstības jautājumos amatalgas un Jūrmalas pilsētas domes deputātu atlīdzības apmērs

(latos mēnesī)

Amata nosaukums

Amatalga/atlīdzības apmērs

Priekšsēdētājs

1515

Priekšsēdētaja 1.vietnieks

1438

Priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos

1270

Priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

1270

Deputāti

3002.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 1.oktobra lēmumam Nr.719

(protokols Nr.23, 7.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts

1.tabula

Amata nosaukums

Profesiju kods saskaņā ar profesiju klasifikatoru

Darba vietu skaits (slodze)

Darba alga mēnesī vienai darba vietai

Darba algas fonds mēnesī

(Ls)

Izpilddirektors

1130 07

1

1316

1316

1. SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1234 02

1

927

927

Nodaļas vadītāja vietnieks

1234 04

1

638

638

Sabiedrisko attiecību speciālists

3429 16

1

527

527

Sabiedrisko attiecību speciālists

3429 16

1

578

578

Sabiedrisko attiecību speciālists

3429 16

1

595

595

KOPĀ:

5

3265

2. JURIDISKĀ PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

1231 13

1

1131

1131

Tiesvedības nodaļa

Nodaļas vadītājs-pārvaldes vadītāja vietnieks

1231 14

1

978

978

Valsts pārvaldes juriskonsults

2481 13

3

663

1989

KOPĀ:

5

4098

3. PERSONĀLA NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1232 01

1

850

850

Personāla inspektors

2412 03

1

553

553

Vecākais referents

2481 01

2

765

1530

KOPĀ:

4

2933

4. FINANŠU PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

1231 03

1

1131

1131

Nodokļu nodaļa

Nodaļas vadītājs - pārvaldes vadītāja vietnieks

1231 07

1

935

935

Nodaļas vadītāja vietnieks (nodokļu ekonomists)

1231 07

1

663

663

Finansists

2411 12

3

553

1659

Finansists

2411 12

0.5

544

272

Finansists

2411 12

0.5

544

272

Nodokļu (nodevu) administrators

4121 07

0.75

510

383

Budžeta nodaļa

Nodaļas vadītājs

1231 02

1

918

918

Nodaļas vadītāja vietnieks (budžeta ekonomists)

1231 06

1

663

663

Finansists

2411 12

1

587

587

Finansists

2411 12

1

578

578

Finansists

2411 12

0.75

553

415

Finansists

2411 12

0.75

553

415

Finansists

2411 12

0.75

489

367

Norēķinu kase

Vadītājs

1231 20

1

850

850

Vadītāja vietnieks

3433 06

1

638

638

Kontu operators

3433 06

1

544

544

Kontu operators

3433 06

1

527

527

KOPĀ:

18

11817

5. CENTRALIZĒTĀ GRĀMATVEDĪBA

Nodaļas vadītājs (galvenais grāmatvedis)

1231 01

1

1105

1105

Galvenā grāmatveža vietnieks

1231 05

1

850

850

Pašvaldības budžeta vecākais grāmatvedis

2411 02

1

850

850

Grāmatvedis

3433 01

1

595

595

Grāmatvedis

3433 01

3

578

1734

Grāmatvedis

3433 01

1

570

570

Grāmatvedis

3433 01

3

553

1659

Grāmatvedis

3433 01

1

536

536

Grāmatvedis

4121 01

2

425

850

KOPĀ:

14

8749

6. PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU TIESISKĀS REĢISTRĀCIJAS UN DATU BĀZES NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1229 05

1

850

850

Nodaļas vadītāja vietnieks

1229 16

1

680

680

Vecākais referents

2481 01

0.75

536

402

Vecākais referents

2481 01

1

527

527

Vecākais referents

2481 01

1

519

519

Vecākais referents

2481 01

0.75

510

383

Referents

2481 04

1

434

434

Referents

2481 04

0.75

425

319

Referents

2482 04

0.5

434

217

KOPĀ:

7.75

4331

7. PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1229 25

1

978

978

Nodaļas vadītāja vietnieks

1229 26

1

697

697

Vecākais referents

2481 01

1

638

638

Vecākais referents

2481 01

2

595

1190

Vecākais referents

2481 01

3

510

1530

KOPĀ:

8

5033

8.DZĪVOKĻU NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1229 25

1

808

808

Nodaļas vadītāja vietnieks

1229 26

1

595

595

Vecākais lietvedis

2481 17

1

510

510

Vecākais referents

2481 01

1

510

510

Personas dzīvesvietas deklarēšanas daļas vadītājs

1229 27

1

553

553

Referents

2481 04

1

425

425

Referents

2481 04

1

468

468

Apkopējs

9132 02

0.5

196

98

KOPĀ:

7.5

3967

9. BŪVVALDE

Vadītājs

1229 05

1

1131

1131

Vadītāja vietnieks

1229 16

1

935

935

Pārvaldes sekretārs

3431 01

1

510

510

Arhīvists

2431 01

1

510

510

Arhivārs

4141 04

1

425

425

Arhitektūras nodaļa

Nodaļas vadītājs (pilsētas galvenais arhitekts)

1229 25

1

978

978

Pilsētas galvenā arhitekta palīgs

2141 10

1

595

595

Pilsētas galvenais mākslinieks

2452 06

1

850

850

Pārvaldes konsultants

3431 08

1

468

468

Arhitekts

2141 01

3

663

1989

Teritoriāplānošanas nodaļa

Nodaļas vadītājs (pilsētas galvenais plānotājs)

1229 25

1

978

978

Vecākais teritorijas plānotājs

2141 04

1

663

663

Teritorijas plānotājs

2141 04

3

553

1659

Inženierbūvju nodaļa

Nodaļas vadītājs (galvenais inženieris)

1229 26

1

893

893

Plānošanas inženieris

2149 06

1

595

595

Kartogrāfijas inženieris

2148 01

1

561

561

Ģeodēzists

2114 03

1

595

595

Būvinspekcijas nodaļa

Nodaļas vadītājs

1229 25

1

978

978

Būvinspektors

3151 02

5

595

2975

Kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļa

Nodaļas vadītājs

1229 25

1

850

850

Pārvaldes konsultants

3431 08

1

595

595

KOPĀ:

29

19733

10. EKONOMIKAS UN ATTĪSTĪBAS NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1229 25

1

978

978

Nodaļas vadītāja vietnieks

1229 26

1

697

697

Projekta administrators

2414 02

3

553

1659

Vecākais referents

2481 01

2

553

1106

KOPĀ:

7

4440

11. PILSĒTSAIMNIECĪBAS UN BŪVNIECĪBAS PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

1223 01

1

1131

1131

Būvniecības nodaļa

Nodaļas vadītājs-pārvaldes vadītāja vietnieks

1223 02

1

978

978

Nodaļas vadītāja vietnieks

1223 02

1

723

723

Vecākais referents

2481 01

1

544

544

Būvinženieris

2142 01

2

544

1088

Būvinženieris

2143 01

0.5

544

272

Plānošanas inženieris

2149 06

1

604

604

Ēku būvinženieris

2142 05

1

553

553

Pilsētsaimniecības nodaļa

Nodaļas vadītājs

1229 25

1

893

893

Labiekārtošanas daļa

Vadītājs

1229 26

1

723

723

Pilsētas galvenais dārznieks

2141 13

1

595

595

Vecākais referents

2481 01

1

595

595

Mežsaimniecības daļa

Vadītājs

1229 27

1

723

723

Vecākais referents

2481 01

1

510

510

KOPĀ:

14.5

9932

12. TRANSPORTA NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1226 01

1

850

850

Vecākais referents

2481 01

1

553

553

Vecākais referents

2481 01

1

510

510

KOPĀ:

3

1913

13. IEPIRKUMU BIROJS

Biroja vadītājs

1229 25

1

1020

1020

Iepirkumu organizēšanas daļas vadītājs

1229 27

1

893

893

Vecākais referents

2481 01

1

553

553

Vecākais referents

2481 01

1

536

536

Vecākais referents

2481 01

1

510

510

KOPĀ:

5

3512

14. ADMINISTRATĪVĀ PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

1231 04

1

1131

1131

Pašvaldības administrācijas izpildsekretārs

3439 10

2

553

1106

Pārvaldes vecākais lietvedis

3431 16

3

510

1530

Pārvaldes vecākais lietvedis

3432 16

0.75

510

383

Kancelejas pārzinis

3431 07

0.75

425

319

Kanceleja un apmeklētāju apkalpošanas centrs

Nodaļas vadītājs-pārvaldes vadītāja vietnieks

1231 08

1

935

935

Nodaļas vadītāja vietnieks

1229 26

1

595

595

Pārvaldes vecākais lietvedis

3431 16

2

510

1020

Kancelejas pārzinis

3431 07

0.75

468

352

Kancelejas pārzinis

3432 07

1

425

425

Kancelejas pārzinis

3431 07

0.75

425

319

Kopēšanas mašīnu operators

4141 05

1

383

383

Apmeklētāju apkalpošanas centrs būvvaldē

Vadītājs

1238 01

1

612

612

Lietvedības pārzinis

3431 11

1

468

468

Arhīvs

Galvenais arhīvists

2431 07

1

765

765

Arhivārs

4141 04

1

510

510

KOPĀ:

19

10853

15. SAIMNIECĪBAS NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1235 01

1

978

978

Nodaļas vadītāja vietnieks

1235 03

1

595

595

Sagādnieks

3416 03

1

510

510

Automobiļa vadītājs

8322 01

1

510

510

Automobiļa vadītājs

8322 01

4

425

1700

Apkopējs

9132 02

8

196

1568

Garderobists

9152 03

2

213

426

KOPĀ:

18

6287

16. REVĪZIJAS UN AUDITA NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1231 03

1

935

935

Revidents

2411 03

1

578

578

Vecākais referents

2481 01

1

578

578

KOPĀ:

3

2091

17. KULTŪRAS UN SPORTA NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1229 02

1

978

978

Nodaļas vadītāja vietnieks

1229 18

1

663

663

Kultūras menedžeris

3477 05

0.75

510

383

Projektu vadītājs

2414 03

0.75

544

408

Sporta organizators

3475 09

0.75

553

415

Sporta menedžeris

3475 09

0.75

553

415

Pārvaldnieks kultūras jomā

1319 19

1

553

553

KOPĀ:

6

3815

18. INFORMĀTIKAS PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

1232 06

1

1131

1131

Informātikas un sistēmu servisa nodaļa

Nodaļas vadītājs-pārvaldes vadītāja vietnieks

1232 07

1

893

893

Datortehnikas inženieris

2144 17

1

680

680

Datortehnikas inženieris

2144 17

7

608

4256

Datortehnikas inženieris

2145 17

0.5

608

304

Informācijas sistēmu administrators

3121 17

1

510

510

KOPĀ:

11.5

7774

19. DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1229 25

1

893

893

Vecākais dzimtsarakstu inspektors

3439 17

2

510

1020

Dzimtsarakstu inspektors

3439 17

1

451

451

Apkopējs

9132 02

1

196

196

Sētnieks

9162 01

1

196

196

KOPĀ:

6

2756

20. VIDES AIZSARDZĪBAS NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1229 25

1

978

978

Dabas aizsardzības vecākais speciālists

2115 03

1

510

510

Vides aizsardzības vecākais speciālists

2115 02

2

510

1020

KOPĀ:

4

2508

21. TŪRISMA UN ĀRĒJO SAKARU NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1229 08

1

978

978

Nodaļas vadītāja vietnieks

1229 19

1

638

638

Starptautisko ekonomisko attiecību vadošais speciālists ārējos sakaros

2441 16

1

532

532

Starptautisko ekonomisko attiecību vadošais speciālists tūrismā

2441 16

5

532

2660

KOPĀ:

8

4808

22. ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

Priekšsēdētājs

1231 04

0.5

765

383

Priekšsēdētāja vietnieks (atbildīgais sekretārs)

1231 08

1

595

595

Komisijas sekretārs

3439 14

1

425

425

KOPĀ:

2.5

1403

PAVISAM KOPĀ:

206.75

127334

2.tabula

Amata nosaukums

Profesiju kods saskaņā ar profesiju klasifikatoru

Darba vietu skaits

Stundas tarifa likme (Ls) vienai darba vietai

15. SAIMNIECĪBAS NODAĻA

Ēkas dežurants

9141 03

3

1,083

DARBA VIETU SKAITS KOPĀ:

209.75