Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 26.februārīNr.104

protokols Nr.4, 6. punkts

Par nodibinājuma „Rīgas reģiona attīstības
aģentūra” likvidāciju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Biedrību un nodibinājumu likuma 104.panta 4.punktu, kā arī ievērojot nodibinājuma „Rīgas reģiona attīstības aģentūra” statūtu 7.1.3. un 9.4.4.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Piekrist nodibinājuma „Rīgas reģiona attīstības aģentūra” likvidācijai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un prasībām un izbeigt Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzdalību nodibinājumā „Rīgas reģiona attīstības aģentūra”.

  2. Paredzēt nodibinājuma „Rīgas reģiona attīstības aģentūra” likvidācijas izmaksu segšanai no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta rezerves fonda finanšu līdzekļus Ls 6811 (seši tūkstoši astoņi simti vienpadsmit lati) apmērā un maksājumu veikt pēc nodibinājuma „Rīgas reģiona attīstības aģentūra” piestādītas konkrētas tāmes-pieprasījuma.

  3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis