Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2009.gada 26. februārīNr.4

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Ģirts Trencis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Deputāti:

 Inese Aizstrauta, Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1315 līdz sēdes beigām), Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst. 1356-1400), Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst.1315-1327), Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe, Zigurds Starks, Raimonds Munkevics(nepiedalās no plkst.1315-1317), Juris Griķis, Andrejs Kondratjuks, Ilmārs Ančāns

Nepiedalās deputāti: Agris Kalnciems, Aigars Tampe

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Alvils Rudzītis, Anna Deičmane, Dzintars Krūmiņš, Atis Sapronovs, Inga Blumfelde, Baiba Gailīte, Veronika Ramāne, Guna Voitkāne, Laima Grobiņa, Olga Helēna Koziorova, Jānis Artemjevs, Anželika Legante, Maija Putniņa, Ivars Proboks

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

Ģ.Trencis ierosina no domes sēdes kārtības noņemt sekojošus jautājumus:

·              Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums”

·              Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra nolikumā Nr.17 „Koku ciršanas komisijas nolikums”

·              Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība” un novirzīt šos jautājumus izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā

Un iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Par Jūrmalas pašvaldības Mājokļu programmas īstenošanu Jūrmalā, Līču ielā 2

·              Par nodibinājuma „Rīgas reģiona attīstības aģentūra” likvidāciju.

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kviešu ielā 12

M.Mežapuķe izsaka priekšlikumu, ņemot vērā to, ka ieradušies daudzi pilsētas iedzīvotāji, jautājumus par Jūrmalas pašvaldības Mājokļu programmas īstenošanu Jūrmalā, Līču ielā 2 un par Jūrmalas pašvaldības Mājokļu programmas īstenošanu iekļaut darba kārtībā kā pirmos.

Balsošanas rezultātā par izmaiņām darba kārtībā („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– nav), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

Balsošanas rezultātā par M.Mežapuķes priekšlikumu („par” – 11 (I.Aizstrauta, Z.Starks, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe,) „pret” – nav, „atturas”– 2 (R.Munkevics, I.Ančāns)), M.Mežapuķes priekšlikums tika atbalstīts.

 

Darba kārtība:

1.           

Par Jūrmalas pašvaldības Mājokļu programmas īstenošanu Jūrmalā, Līču ielā 2

2.           

Par Jūrmalas pašvaldības Mājokļu programmas īstenošanu

3.           

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu

4.           

Par atlikušo rūpnieciskās zvejas tiesību/zvejas rīku limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē

5.           

Atzinums par meža zemes transformāciju zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 11

6.           

Par nodibinājuma „Rīgas reģiona attīstības aģentūra” likvidāciju

7.           

Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā

8.           

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pilsētas sociālajiem pakalpojumiem”

9.           

Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem

10.  

Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību

11.  

Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu aizbildnim

12.  

Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu garā slimo rīcības nespējīgo personu aizgādnim

13.  

Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei

14.  

Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim

15.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Baložu ielā 5

16.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bērzu ielā 8

17.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 49A

18.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 21 (korpuss 4)

19.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 3 (korpuss 1)

20.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 16 (korpuss 4)

21.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 15 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

22.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 8 galīgās redakcijas apstiprināšanu

23.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 8 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

24.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 79 galīgās redakcijas apstiprināšanu

25.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 79 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

26.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 20 galīgās redakcijas apstiprināšanu

27.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 20 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

28.  

Par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai

29.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18

30.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Ludzas ielā 2

31.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Raiņa ielā 18/20

32.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Slokas ielā 55A

33.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Turaidas ielā 2

34.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dūņu ceļš 2 nodošanu pašvaldības īpašumā

35.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā, Konkordijas ielā 66 un Jūrmalā, Raiņa ielā 62 nodošanu pašvaldības īpašumā

36.  

Par Ķemeru kinoteātra ēkas un palīgceltnes Jūrmalā, Tukuma ielā 16/18 nodošanu pašvaldības īpašumā

37.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18 atsavināšanu

38.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm un zemes Jūrmalā, Mārupes ielā 7-700 atsavināšanu

39.  

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2b atsavināšanu

40.  

Par dzīvojamās ēkas lit.2 un zemesgabala (kadastra Nr.1300 015 2304) 37/100 domājamo daļu Jūrmalā, Piekrastes ielā 19 atsavināšanu

41.  

Par atkārtotas dzīvokļa īpašuma ar kadastra Nr.1300 900 5327 Jūrmalā, Meža prospektā 62-11 izsoles organizēšanu

42.  

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Bražciems 1304 atkārtotu izsoli

43.  

Par telpu Jūrmalā, Burtnieku ielā 22 nomāšanu no SIA „Jūrmalas namsaimnieks”

44.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomāšanu no P.K.

45.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 nomāšanu no L.V.

46.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.J.

47.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Tobago ielā 6629 nomas līguma pārtraukšanu

48.  

Par pirmpirkuma tiesībā uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 72

49.  

Par pirmpirkuma tiesībā uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vārpu ielā 2

50.  

Par pirmpirkuma tiesībā uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kviešu ielā 12

1.          Par Jūrmalas pašvaldības Mājokļu programmas īstenošanu Jūrmalā, Līču ielā 2

(lēmums Nr.99)

Ziņo:

I.Proboks

Izsakās:

R.Munkevics izsakās, ka neatbalsta lēmuma projektu, jo uzskata, ka nav proporcionāli noteikti piedāvājuma novērtēšanas kritēriji, kas viņaprāt ir sagatavots vienam konkrētam uzvarētājam.

I.Ančāns neatbalsta to, ka pretendenta novērtēšanas kritērijam „objekta ekspluatācijas vidējās izmaksas pirmo piecu gadu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā” maksimālais iespējamais punktu skaits ir noteikts 15, tāpēc ierosina izmainīt novērtējuma kritērijus.

D.Urbanovičs izsakās, ka atbalsta šo lēmumprojektu ar ieteikumu SIA „Jūrmalas attīstības projekti” iepirkumu komisijai vēlreiz pārvērtēt konkursa nolikuma 33.3.punktā noteiktos maksimāli iespējamos 15 punktus novērtēšanas kritērijam „objekta ekspluatācijas vidējās izmaksas pirmo piecu gadu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā” un noteikt, vai tie ir pietiekoši vai samazināmi.

I.Aizstrauta uzskata, ka projekta tehniskās lietas ir jāvērtē profesionāļiem – būvvaldei kopā ar arhitektiem, inženieriem un citiem speciālistiem, tāpēc aicina deputātus balsot par šī projekta tālāku virzību.

Ģ.Trencis aicina deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu ar iespējamām izmaiņām vērtēšanas kritērijos.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns, I.Dreija, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas”-nav, R.Munkevics nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības Mājokļu programmas īstenošanu Jūrmalā, Līču ielā 2.

 

2.          Par Jūrmalas pašvaldības Mājokļu programmas īstenošanu (lēmums Nr.100)

Ziņo:

J.Kuzins

Izsakās:

R.Munkevicsjautā, kāpēc ir noteikts kritērijs pretendentiem piedāvāt daudzdzīvokļu mājas ar  150 līdz 300 dzīvokļiem?

Ģ.Trencis atbild, tas ir noteikts tāpēc, ka lielas mājas pašvaldībai būtu vieglāk apsaimniekot un tas samazinātu apsaimniekošanas izmaksas un būtu  iespēja vairāk ģimenes nodrošināt ar dzīvokļiem.

R.Munkevics uzskata, ka ar konkursa noteiktajiem kritērijiem, tiek radīti ierobežojumi, kas ļauj pieteikties ļoti minimālam pretendentu skaitam, kā rezultātā nebūs iespēja izvērtēt maksimāli izdevīgāko cenu. Tāpat vajadzētu būvēt uz pašvaldībai piederošās zemes, kas samazinātu izmaksas.

I.Ančāns uzskata, ka konkursā noteiktajiem 150 dzīvokļiem nav pamatojuma. Izsaka priekšlikumu šo jautājumu atlikt un izskatīt atkārtoti attīstības un vides jautājumu komitejā, pieaicinot speciālistus un izvērtējot informāciju par pilsētā šobrīd esošajiem jaunuzceltajiem mājokļiem.

J.Griķis izsaka priekšlikumu, ņemot vērā apvienotās komitejas atzinumu, veikt papildinājumus lēmuma projekta 1., 2. un 5.punktā.

Z.Starks aicina šo lēmumprojektu atbalstīt un iepirkumu komisijai vēlreiz izvērtēt šī projekta izdevīgumu pilsētai.

Ģ.Trencis aicina deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu ar J.Griķa izteiktajiem priekšlikumiem.

Balsošanas rezultātā par I.Ančāna izteikto priekšlikumu („par” – 1 (I.Ančāns) „pret” – 2 (J.Kuzins, M.Mežapuķe), „atturas”–8 (I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, I.Dreija), R.Munkevics un D.Urbanovičs nebalso), I.Ančāna priekšlikums tika noraidīts.

Balsošanas rezultātā par J.Griķa izteiktajiem priekšlikumiem („par” –11 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas”-nav, R.Munkevics un I.Ančāns nebalso), J.Griķa priekšlikumi tika atbalstīti.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar grozījumiem 1., 2. un 5. punktā („par” – 11 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas”-nav, R.Munkevics un I.Ančāns nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības Mājokļu programmas īstenošanu, lēmuma 1., 2. un 5.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Organizēt atklātu konkursu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas/māju ar no 150 līdz 300 dzīvokļiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, uz būvniekam īpašumā piederoša zemesgabala, projektēšanas un būvniecības darbiem vai iegādi, kur būvnieks pats piesaista vai ir piesaistījis nepieciešamos finanšu līdzekļus (turpmāk tekstā – Konkurss)”.

„2.Apstiprināt atklātā konkursa nolikumu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas/māju projektēšana un būvniecība vai iegāde Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu”

„5.Noteikt, ka Konkursa rezultātā uzbūvēto vai iepirkto daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas/māju dzīvokļi tiks paredzēti ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmuma Nr.564 apstiprinātās „Jūrmalas pašvaldības Mājokļu attīstības programmas   2006.–2011.gadam” īstenošanai – pašvaldības palīdzībai dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā”.

 

3.          Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu (lēmums Nr.101)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija, Ž.Kupčika, I.Ančāns, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

 

Pārtraukums 12.30-13.15

 

4.          Par atlikušo rūpnieciskās zvejas tiesību/zvejas rīku limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē (lēmums Nr.102)

Ziņo:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta,  M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija, R.Munkevics un J.Kuzins nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par atlikušo rūpnieciskās zvejas tiesību/zvejas rīku limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē.

 

Ienāk R.Munkevics

5.          Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 11(lēmums Nr.103)

Ziņo:

A.Sapronovs

Izsakās:

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu V.Zvejniecei, izstrādājot jauno pilsētas attīstības plānu, izmainīt piebraucamo ceļu izbūves kārtību priežu parka rajonā ar apbūvi.

I.Ančāns atbalsta D.Urbanoviča priekšlikumu. 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Ančāns, R.Munkevics), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas”-1 (J.Griķis), I.Dreija un J.Kuzins nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 11.

 

Ienāk J.Kuzins

6.          Par nodibinājuma „Rīgas reģiona attīstības aģentūra” likvidāciju (lēmums Nr.104)

Ziņo:

A.Legante

Izsakās:

J.Griķis izsaka priekšlikumu lēmuma projekta 3.punktā noteikt, ka lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu svītrot lēmumprojekta 2.punktu.

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu lēmuma projekta 2.punktā noteikt, ka paredzēt nodibinājuma „Rīgas reģiona attīstības aģentūra” likvidācijai no pašvaldības 2009.gada budžeta rezervju fonda finanšu līdzekļus Ls6811, 00 apmērā un maksājumu veikt pēc piestādītās tāmes.

Balsošanas rezultātā par J.Griķa izteikto priekšlikumu („par” –11 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”-1 (R.Munkevics), I.Dreija nav ieradies), J.Griķa priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” –11 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Ančāns, M.Mežapuķe, J.Griķis, J.Kuzins), „pret” –nav, „atturas”-1 (R.Munkevics), I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par nodibinājuma „Rīgas reģiona attīstības aģentūra” likvidāciju, lēmuma 2.un 3.punktu izsakot šādā redakcijā:

„2.Paredzēt nodibinājuma „Rīgas reģiona attīstības aģentūra” likvidācijas izmaksu segšanai no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta rezerves fonda finanšu līdzekļus Ls 6811 (seši tūkstoši astoņi simti vienpadsmit lati) apmērā un maksājumu veikt pēc nodibinājuma „Rīgas reģiona attīstības aģentūra” piestādītas konkrētas tāmes pieprasījuma”.

„3.Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim”.

 

 

7.          Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā (saistošie noteikumi Nr.5)

8.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pilsētas sociālajiem pakalpojumiem” (saistošie noteikumi Nr.6)

9.          Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem (saistošie noteikumi Nr.7)

10. Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību (saistošie noteikumi Nr.8)

11. Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu aizbildnim (saistošie noteikumi Nr.9)

12. Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu garā slimo rīcības nespējīgo personu aizgādnim (saistošie noteikumi Nr.10)

13. Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei (saistošie noteikumi Nr.11)

14. Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim (saistošie noteikumi Nr.12)

Ziņo:

L.Grobiņa

Izsakās:

R.Munkevics izsaka priekšlikumu noteikt, ka ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls140 un par Ls 20 palielināt pabalstu pārtikas iegādei.

J.Griķis ierosina izskatīt R.Munkevica priekšlikumus par pabalstu palielināšanu, kad tiks veikti grozījumi šī gada budžetā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektiem („par” –12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Ančāns, M.Mežapuķe, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt saistošos noteikumus:

1.          Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā.

2.   Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pilsētas sociālajiem pakalpojumiem”.

3.   Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem.

4.   Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību.

5.   Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu aizbildnim.

6. Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu garā slimo rīcības nespējīgo personu aizgādnim.

7.   Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei.

8. Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim.

 

15. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Baložu ielā 5 (lēmums Nr.105)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –11 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Ančāns, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas”-nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Baložu ielā 5.

 

16. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bērzu ielā 8 (lēmums Nr.106)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu („par” –12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Ančāns, M.Mežapuķe, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bērzu ielā 8.

 

17. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 49A (lēmums Nr.107)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu („par” –12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Ančāns, M.Mežapuķe, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 49A.

 

18. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 21 (korpuss 4)

(lēmums Nr.108)

19. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 3 (korpuss 1)

(lēmums Nr.109)

20. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 16 (korpuss 4)

(lēmums Nr.110)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmumu projektiem („par” –9 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, J.Kuzins, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-3( J.Griķis, I.Ančāns, M.Mežapuķe), I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 21 (korpuss 4).

2.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 3 (korpuss 1).

3.   Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 16 (korpuss 4).

 

21. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 15 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.111)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu („par” –12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Ančāns, M.Mežapuķe, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 15 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

Iziet Ž.Kupčika

 

 

22. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 8 galīgās redakcijas apstiprināšanu

23. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 8 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķe izsaka priekšlikumu neatbalstīt šo detālplānojuma galīgo redakciju un pārstrādāt to ar vienu būvniecības apjomu, neveicot meža zemes transformāciju.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 4 (D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, R.Munkevics), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas”-6 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, I.Ančāns, J.Griķis), Ž.Kupčika izgājusi, I.Dreija nav ieradies), lēmuma un saistošo noteikumu tika noraidīti.

 

Ienāk Ž.Kupčika

 

24. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 79 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.112)

25. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 79 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

(saistošie noteikumi Nr.13)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķe izsakās, ka neatbalsta saimniecības ēkas būvniecību pašās kāpās.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, R.Munkevics, V.Maksimovs, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, I.Ančāns, J.Griķis, Ž.Kupčika), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas”-nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 79 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.   Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 79 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

26. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 20 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.113)

27. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 20 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošo noteikumi Nr.14)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķe izsakās, ka neatbalsta šo detālplānojuma galīgo redakciju un ierosina to pārstrādāt ar vienu apbūves apjomu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 10 (D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, R.Munkevics, V.Maksimovs, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, J.Griķis, Ž.Kupčika), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas”-1 (I.Ančāns), I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 20 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.   Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 20 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

28. Par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.114)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu („par” –12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Ančāns, M.Mežapuķe, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai.

 

29. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18 (lēmums Nr.115)

30. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Ludzas ielā 2 (lēmums Nr.116)

31. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Raiņa ielā 18/20 (lēmums Nr.117)

32. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Slokas ielā 55A (lēmums Nr.118)

33. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Turaidas ielā 2 (lēmums Nr.119)

Ziņo:

A.Deičmane

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmumu projektiem („par” –12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Ančāns, M.Mežapuķe, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18.

2.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Ludzas ielā 2.

3.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Raiņa ielā 18/20.

4.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Slokas ielā 55A.

5.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Turaidas ielā 2.

 

34. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dūņu ceļš 2 nodošanu pašvaldības īpašumā

(lēmums Nr.120)

35. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā, Konkordijas ielā 66 un Jūrmalā, Raiņa ielā 62 nodošanu pašvaldības īpašumā

(lēmums Nr.121)

36. Par Ķemeru kinoteātra ēkas un palīgceltnes Jūrmalā, Tukuma ielā 16/18 nodošanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.122)

Ziņo:

A.Deičmane ziņo, ka pēc pēdējās informācijas Jūrmalā, Raiņa ielā 62 ir deklarējušās 95 personas.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmumu projektiem („par” –12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Ančāns, M.Mežapuķe, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dūņu ceļš 2 nodošanu pašvaldības īpašumā.

2.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā, Konkordijas ielā 66 un Jūrmalā, Raiņa ielā 62 nodošanu pašvaldības īpašumā.

3.          Par Ķemeru kinoteātra ēkas un palīgceltnes Jūrmalā, Tukuma ielā 16/18 nodošanu pašvaldības īpašumā.

 

37. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18 atsavināšanu (lēmums Nr.123)

Ziņo:

G.Jubele ziņo, ka saskaņā ar iepriekš pieņemto lēmumu par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18(lēmums Nr.115), visā lēmuma projektā dzīvokļa īpašumu Nr.5 nepieciešamas labot par dzīvokļa īpašumu Nr.6.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu ar labojumiem(„par” –10 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, J.Kuzins), „pret” –1 (R.Munkevics), „atturas”-1 (I.Ančāns), I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18 atsavināšanu.

 

38. Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm un zemes Jūrmalā, Mārupes ielā 7-700 atsavināšanu (lēmums Nr.124)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu („par” –11 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”-1 (R.Munkevics), I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr.700 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm un zemes Jūrmalā, Mārupes ielā 7-700 atsavināšanu.

 

39. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2b atsavināšanu (lēmums Nr.125)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

R.Munkevics ierosina šo zemesgabalu nepārdot, jo tas atrodas stratēģiski izdevīgā vietā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu („par” –8 (A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe, J.Griķis, J.Kuzins), „pret” –1 (R.Munkevics), „atturas”-3 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, I.Ančāns), I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2b atsavināšanu.

 

40. Par dzīvojamās ēkas lit.2 un zemesgabala (kadastra Nr.1300 015 2304) 37/100 domājamo daļu Jūrmalā, Piekrastes ielā 19 atsavināšanu (lēmums Nr.126)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu („par” –12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Ančāns, M.Mežapuķe, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās ēkas lit.2 un zemesgabala (kadastra Nr.1300 015 2304) 37/100 domājamo daļu Jūrmalā, Piekrastes ielā 19 atsavināšanu.

 

41. Par atkārtotas dzīvokļa īpašuma ar kadastra Nr.1300 900 5327 Jūrmalā, Meža prospektā 62-11 izsoles organizēšanu (lēmums Nr.127)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu („par” –12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Ančāns, M.Mežapuķe, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par atkārtotas dzīvokļa īpašuma ar kadastra Nr.1300 900 5327 Jūrmalā, Meža prospektā 62-11 izsoles organizēšanu.

 

42. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Bražciems 1304 atkārtotu izsoli

(lēmums Nr.128)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Ančāns izsaka priekšlikumu šo jautājumu atlikt un atdalīt šī zemesgabala vēsturisko daļu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu („par” –7( A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” –2 (I.Ančāns, Ž.Kupčika), „atturas”-2 (V.Maksimovs, J.Griķis), R.Munkevics nebalso, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Bražciems 1304 atkārtotu izsoli.

 

43. Par telpu Jūrmalā, Burtnieku ielā 22 nomāšanu no SIA „Jūrmalas namsaimnieks” (lēmums Nr.129)

44. Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomāšanu no P.K.

(lēmums Nr.130)

45. Par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 nomāšanu no L.V.

(lēmums Nr.131)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmumu projektiem („par” –12 (A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins, I.Ančāns, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, J.Griķis), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par telpu Jūrmalā, Burtnieku ielā 22 nomāšanu no SIA „Jūrmalas namsaimnieks”.

2.          Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomāšanu no P.K.

3.          Par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 nomāšanu no L.V.

 

46. Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.J. (lēmums Nr.132)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu („par” –12 (A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins, I.Ančāns, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, J.Griķis), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.J.

 

 

47. Par zemesgabala Jūrmalā, Tobago ielā 6629 nomas līguma pārtraukšanu

(lēmums Nr.133)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmuma projektu („par” –12 (A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins, I.Ančāns, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, J.Griķis), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalā, Tobago ielā 6629 nomas līguma pārtraukšanu.

 

48. Par pirmpirkuma tiesībā uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 72

(lēmums Nr.134)

49. Par pirmpirkuma tiesībā uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vārpu ielā 2

(lēmums Nr.135)

50. Par pirmpirkuma tiesībā uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kviešu ielā 12

(lēmums Nr.136)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus lēmumu projektiem („par” –12 (A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins, I.Ančāns, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, J.Griķis), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pirmpirkuma tiesībā uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 72.

2.          Par pirmpirkuma tiesībā uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vārpu ielā 2.

3.          Par pirmpirkuma tiesībā uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kviešu ielā 12.

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 14.50

Nākošā sēde 2009.gada 12.martā plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

Ģ.Trencis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2009.gada 3.martā


Lejupielāde: DOC un PDF