Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 26.februārīNr.115

protokols Nr.4, 29. punkts

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18

Uz zemesgabala Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18 ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 atrodas dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 007 7005 002, 1300 007 7005 003, 1300 007 7005 004.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 24.panta piekto daļu, dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 003 atrodas 4 dzīvokļu īpašumi, kuri privatizēti, bet viendzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 007 7005 002 un 1300 007 7005 004 atrodas Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noteikt adresi dzīvojamā ēkā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 003 Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18 esošajai dzīvojamo telpu grupai 001, kura sastāv no dzīvojamām telpām Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6 – Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18, dzīvoklis 1 (Jasmīnu ielā 18-1), saskaņā ar grafisko pielikumu.

  2. Noteikt adresi dzīvojamā ēkā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 003 Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18 esošajai dzīvojamo telpu grupai 002, kura sastāv no dzīvojamām telpām Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9 – Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18, dzīvoklis 2 (Jasmīnu ielā 18-2), saskaņā ar grafisko pielikumu.

  3. Noteikt adresi dzīvojamā ēkā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 003 Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18 esošajai dzīvojamo telpu grupai 003, kura sastāv no dzīvojamām telpām Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 – Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18, dzīvoklis 3 (Jasmīnu ielā 18-3), saskaņā ar grafisko pielikumu.

  4. Noteikt adresi dzīvojamā ēkā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 003 Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18 esošajai dzīvojamo telpu grupai 004, kura sastāv no dzīvojamām telpām Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8 – Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18, dzīvoklis 4 (Jasmīnu ielā 18-4), saskaņā ar grafisko pielikumu.

  5. Noteikt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 004 - Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18, korpuss 1, dzīvoklis 5 (Jasmīnu ielā 18 k-1-5) saskaņā ar grafisko pielikumu.

  6. Noteikt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 002 - Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18, korpuss 2, dzīvoklis 6 (Jasmīnu ielā 18 k-2-6) saskaņā ar grafisko pielikumu.

  7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Lejupielāde: DOC un PDF