Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 26.februārīNr.122

protokols Nr.4, 36. punkts

Par Ķemeru kinoteātra ēkas un palīgceltnes
Jūrmalā, Tukuma ielā 16/18 nodošanu pašvaldības īpašumā

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Tukuma ielā 16/18 sastāv no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 026 4607 un platību 3917 kv.m, uz kura atrodas namīpašums – Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošā Ķemeru kinoteātra ēka ar kadastra apzīmējumu1300 026 4607 001 un platību 694,6 kv.m un palīgceltne ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4607 002 un platību 58,7 kv.m.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 17.novembra lēmumu Nr.525 „Par kvartāla Jūrmalā starp Senatnes, Tukuma, Liesmas un Alejas ielām zemes ierīcības – robežu sakārtošanas projekta apstiprināšanu” ir apstiprināts Valsts zemes dienesta izstrādātais zemes ierīcības – kadastrālo robežu sakārtošanas projekts. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 3.augusta lēmumu Nr.291 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 17.novembra lēmumā Nr.525 „Par kvartāla Jūrmalā starp Senatnes, Tukuma, Liesmas un Alejas ielām zemes ierīcības – kadastrālo robežu sakārtošanas projekta apstiprināšanu” ir izveidots zemesgabals Jūrmalā, Tukuma ielā 16/18 ar platību 3917 kv.m Ķemeru kinoteātra uzturēšanai.

Zemesgabala Jūrmalā, Tukuma ielā 16/18 lietošanas mērķis ir pārējo sabiedrisko objektu apbūve - 0908

Ķemeru kinoteātra ēka atrodas Jūrmalas pilsētas domes centralizētās grāmatvedības uzskaitē.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 3.augusta lēmumu Nr.292 „Par Ķemeru kinoteātra ēkas un palīgceltnes Jūrmalā, Tukuma ielā 16/18 nodošanu pašvaldības īpašumā” Jūrmalas pilsētas dome ir lūgusi nodot bez atlīdzības Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā Ķemeru kinoteātra ēku un palīgceltni Jūrmalā, Tukuma ielā 16/18.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu un 21.panta 17.punktu, saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 43.pantu un pārejas noteikumu 3.punktu, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju pildīšanu – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atkārtoti lūgt Latvijas Republikas Finanšu ministriju sagatavot Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojuma projektu un lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot bez atlīdzības Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tukuma ielā 16/18 – Ķemeru kinoteātra ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4607 001 un palīgceltni ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4607 002.

  2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis