Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 26.februārīNr.130

protokols Nr.4, 44. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29
daļas nomāšanu no V.Uzvārds

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 1998.gada 17.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 71/100 domājamām daļām nostiprinātas Vārds Uzvārds, zemesgrāmatas nodalījums Nr.3693. Zemesgabala kopējā platība ir 2563 m2.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 4.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz pamatēku ar kadastra apzīmējumu 003 (muzeju) Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0006 9885.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un pieņemot zināšanai Vārds Uzvārds iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2009.gada 26.februāri noslēgt līgumu ar Vārds Uzvārds (personas kods) par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 ar kadastra Nr.13000094106 un kopējo platību 2563 m2 (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) daļas 1300 m2 platībā nomu līdz 2009.gada 31.decembrim pamatēkas ar kadastra apzīmējumu 003, uzturēšanai.

  2. Noteikt nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2009.gada 1.janvārī zemesgabala 2563 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 100470. 2009.gadā nomas maksa par zemesgabala daļu 1300 m² platībā ir Ls 2548 apmērā gadā, nosakot, ka maksājumi tiek veikti no 2009.gada 1.janvāra.

  3. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1. punktā minēto līgumu.

  4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis