Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Izmaiņa ar Domes 2009.gada 23.aprīļa 311.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju
2009.gada 26.februārīNr.131

protokols Nr.4, 45. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 83
nomāšanu no V.Uzvārds

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 1.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 nostiprinātas Vārds Uzvārds, zemesgrāmatas nodalījums Nr.5184. Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 27.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz būvju nekustamu īpašumu, kas sastāv no administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums 1300 014 1304 001), noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 014 1304 002), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 014 1304 004), ir reģistrētas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000427236. Ēkas saistītas ar zemes gabalu .

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un 2009.gada 5.janvāra Vārds Uzvārds iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2009.gada 2.martu noslēgt līgumu ar Vārds Uzvārds (personas kods) par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 ar kadastra Nr.13000141304 un kopējo platību 4616 m2 (saskaņā ar pievienoto plānu) nomāšanu līdz 2014.gada 2.martam, bet ne ilgāk kā līdz zemesgabala reālai sadalei, namīpašuma uzturēšanai.

  2. Noteikt nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, paredzot, ka maksājumi tiek veikti no 2009.gada 2.marta. 2009.gada 1.janvārī zemesgabala 4616 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 422087.Izmaiņa ar Domes 2009.gada 23.aprīļa 311.lēmumu

  3. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

  4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis