Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 11.jūnijāNr.398

protokols Nr.13, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības
2008.gada publisko pārskatu

Atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļai, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktam, 72.pantam, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumiem Nr.44 „Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un to sagatavošanas kārtību” un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 6.novembra lēmumam Nr.845 „Par gada publisko pārskatu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada publisko pārskatu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei līdz 2009.gada 1.septembrim Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada publisko pārskatu nosūtīt Latvijas Republikas Finanšu ministrijai, Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

  4. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam Ģ.Trencim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Pielikums DOC