Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 30.septembra 40.saistošajiem noteikumiem

2009.gada 26. februārīNr.9

Protokols Nr.4, 11.punkts

Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu aizbildnim

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
8.punktu un 43.panta trešo daļu

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta aizbildnim par aizbildņa pienākumu pildīšanu, aprūpējot divus vai vairāk bērnus (turpmāk – pabalsts) apmēru, kā arī tā piešķiršanas un izmaksas kārtību.

1.2. Pabalstu izmaksā aizbildnim, kurš aprūpē un audzina divus un vairāk bērnus, papildus valsts sociālajiem pabalstiem.

1.3. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kas ar Jūrmalas bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni (turpmāk – aizbildnis) bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta pirms aizbildnības nodibināšanas bijusi Jūrmala, un kura saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pilda aizbildņa pienākumus. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa, izsniedzot lēmumu par aizbildnības nodibināšanu, vienlaikus rakstveidā informē Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldi (turpmāk tekstā – Labklājības pārvalde) un aizbildni par tiesībām saņemt pabalstu.

2. Pabalsta apmērs

2.1. Pabalsta apmērs ir Ls 38 (trīsdesmit astoņi lati) mēnesī. Pabalsts tiek piešķirts, neizvērtējot aizbildņa ienākumus un materiālos resursus. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem

3. Pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība

3.1. Lai saņemtu pabalstu, aizbildnim, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegums pabalsta saņemšanai un Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas lēmuma kopija par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērniem.

3.2. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Labklājības pārvalde.

3.3. Pabalsts tiek piešķirts ar dienu, kad Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par personas iecelšanu par aizbildni diviem vai vairāk bērniem. Pabalsta apmērs par nepilnu mēnesi tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam no tiesību rašanās dienas.

3.4. Pabalsts pieprasāms divpadsmit mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas (t.i., dienas, kad pieņemts lēmums par personas iecelšanu par aizbildni diviem vai vairāk bērniem). Ja šis termiņš nokavēts, pabalstu izmaksā tikai par iepriekšējiem divpadsmit mēnešiem, skaitot no pabalsta pieprasīšanas dienas.

3.5. Pabalstu izmaksā aizbildnim reizi mēnesī, pārskaitot to par iepriekšējo mēnesi aizbildņa kontā kredītiestādē līdz nākamā mēneša piektajam datumam. Pabalsts tiek izmaksāts no Labklājības pārvaldei apstiprinātā budžeta līdzekļiem.

3.6. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa nekavējoties informē Labklājības pārvaldi, ja:

3.6.1. bērns ievietots valsts vai pašvaldības bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, privāti uzturētā audzināšanas iestādē un atrodas pilnā tās apgādībā vai nodots audzināšanā audžuģimenē vai adoptēts;

3.6.2. bērns, par kuru tiek maksāts pabalsts, mainījis pastāvīgo dzīvesvietu un dzīvo ārpus Latvijas Republikas teritorijas;

3.6.3. aizbildnis mainījis deklarēto dzīvesvietu ārpus Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas;

3.6.4. bērns sasniedzis 18 gadu vecumu;

3.6.5. bērns miris;

3.6.6. aizbildnis miris.

3.7. Aizbildnis, kuram piešķirts pabalsts, nekavējoties informē Labklājības pārvaldi par apstākļiem, kas varētu būt par iemeslu pabalsta izmaksas pārtraukšanai. Ja aizbildnis nepilda šos saistošo noteikumu nosacījumus un ir saņēmis pabalstu, aizbildnim ir pienākums pārmaksāto pabalsta summu labprātīgi atmaksāt Labklājības pārvaldei. Ja aizbildnis šo summu labprātīgi neatmaksā, to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedzen tiesas ceļā.

3.8. Pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja:

3.8.1. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizbildņa atcelšanu, atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas vai aizbildņa atstādināšanu;

3.8.2. bērns, par kuru tiek maksāts pabalsts, mainījis pastāvīgo dzīvesvietu un dzīvo ārpus Latvijas Republikas teritorijas;

3.8.3. ir zudis tiesiskais pamats divu vai vairāk bērnu aprūpei, un aizbildnis veic aizbildņa pienākumus, aprūpējot vienu bērnu.

4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

4.1. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu persona var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

4.2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

5. Noslēguma jautājumi

5.1. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas Ziņas”.

5.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis