Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 30.septembra 40.saistošajiem noteikumiem

2009.gada 26. februārīNr.12

Protokols Nr.4, 14.punkts

Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei
speciāli pielāgotam vieglajam automobilim

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par invalīdu
medicīnisko un sociālo aizsardzību” 14.panta otrās
daļas 4. un 5.punktu.
Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 48.saistošajiem noteikumiem

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Pabalsts degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim (turpmāk – pabalsts) ir materiāla palīdzība Jūrmalas pilsētā dzīvesvietu deklarējušām personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu, un kuru lietošanā ir speciāli pielāgots vieglais automobilis.

1.2. Pabalsta mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā atbilstoši invalīda vēlmēm, atvieglojot invalīdu saskarsmi ar pārējo sabiedrību, palīdzot invalīdam apmeklēt garīgus, kultūras, sporta un izklaidējošus pasākumus, un apmeklēt dažādas iestādes.

2. Pabalsta apmērs

2.1. Pabalstu piešķir Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvalde (turpmāk tekstā – Labklājības pārvalde), neizvērtējot personas ienākumus un materiālos resursus.

2.2. Pabalsta apmērs ir Ls 150 (viens simts piecdesmit latu) kalendāra gadā. Izmaksājamā pabalsta apmēru no iesnieguma saņemšanas brīža līdz kalendāra gada beigām nosaka, pabalsta gada summu (Ls 150) dalot ar divpadsmit un reizinot ar līdz gada beigām atlikušo mēnešu skaitu; pabalstu piešķir par pilnu mēnesi, kurā saņemts iesniegums. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 48.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2015.gada 16.decembra 51.saistošajiem noteikumiem

3. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

3.1. Personas ar invaliditāti, kuru lietošanā ir speciāli pielāgots vieglais automobilis un kuras vēlas saņemt pabalstu, Labklājības pārvaldē iesniedz iesniegumu un:

3.1.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi);

3.1.2. iesniedz Izziņu no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas vai tās struktūrvienības par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, saņemšanai;

3.1.3. uzrāda invaliditātes apliecību, un iesniedz izziņas par invaliditāti kopiju;

3.1.4. uzrāda transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību, kurā uzrādīta transportlīdzekļa speciālā pielāgojuma atzīme, autovadītāja apliecību ar speciālu atzīmi par auto vadīšanas veidu un transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi un CSDD izdota un spēkā esoša transporta līdzekļa tehniskā apskate, iesniedzot uzskaitīto dokumentu kopijas.

3.2. Labklājības pārvalde pārliecinās par personas norādīto ziņu atbilstību valsts nozīmes informācijas sistēmās esošām ziņām.

3.3. Pabalsts tiek izmaksāts Labklājības pārvaldes kasē vai pārskaitīts uz personas norādīto kredītiestādes kontu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 48.saistošajiem noteikumiem

3.4. Personas, kuras saņem Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim, kalendāra gada ietvaros nevar vienlaicīgi saņemt Jūrmalas pašvaldības finansētus speciālā transporta pakalpojumus.

3.5. Papildināts ar domes 2015.gada 16.decembra 51.saistošajiem noteikumiem

4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

4.1. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu persona var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

4.2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

5. Noslēguma jautājumi

5.1. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas Ziņas”.

5.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis