Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 29.oktobra 71. saistošajiem noteikumiemu

2009.gada 14.maijāNr.28

Protokols Nr.9, 10.punkts

Jūrmalas pašvaldībai piekrītošo un piederošo
neapbūvēto zemesgabalu nomas maksas noteikšanas
un samaksas kārtība

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 44.panta 4.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punkta ievaddaļu.

 1. Vispārīgie noteikumi

  1.1. Šī kārtība ir saistoša visām Jūrmalas pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām, komercsabiedrībām un nodibinājumiem, kā arī jebkurai citai fiziskai un juridiskai personai, kuras valdījumā vai kā citādi atrodas lietošanā Jūrmalas pašvaldībai piederošais vai piekrītošais zemes gabals vai tā domājamā daļa (turpmāk tekstā – Īpašums).

 2. Nomas maksas noteikšanas un samaksas kārtība

  2.1. Nomas maksa par zemes gabala lietošanu tiek noteikta 7% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 2% no Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri, ja zemesgabals tiek iznomāts uz laika periodu ilgāku par 10 gadiem ar tiesībām būvēt uz tā patstāvīgu īpašuma objektu.

  2.2. Nomas maksa par zemes gabala lietošanu tiek noteikta 5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 2% no Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri, ja zemesgabals tiek iznomāts uz laiku no 6 līdz 10 gadiem bez tiesībām būvēt uz tā patstāvīgu īpašuma objektu.

  2.3. Nomas maksa par zemesgabala lietošanu tiek noteikta 3% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 2% no Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri, ja zemesgabals tiek iznomāts uz laiku no 2 līdz 5 gadiem bez tiesībām būvēt uz tā patstāvīgu īpašuma objektu.

  2.4. Nomas maksa par zemesgabala lietošanu tiek noteikta 30% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 2% no Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri, ja zemesgabals atrodas pilsētas dabas pamatnes teritorijā.

  2.5 Gadījumā, ja stājās spēkā grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka atšķirīgu kārtību, piemērojamas ir jaunākas normas.

 3. Noslēguma jautājumi

  3.1. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes kontroli.

  3.2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Lejupielāde: DOC un PDF