Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2009.gada 29.oktobrīNr.71

Protokols Nr.25, 25.punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 14.maija saistošo noteikumu Nr.28
„Jūrmalas pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto
zemesgabalu nomas maksas noteikšanas un samaksas kārtība” atcelšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmo daļu un Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu

Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija saistošos noteikumus Nr.28 „Jūrmalas pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemesgabalu nomas maksas noteikšanas un samaksas kārtība”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF