Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2009.gada 27.maijāNr.38

Protokols Nr.10, 13.punkts

Dzintaru parka apsaimniekošana un aizsardzība

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2006.gada 3.oktobra noteikumu Nr.819 „Parku ierīkošanas kārtība
un apsaimniekošanas pamatprincipi” 10.punktu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Dzintaru parka (turpmāk – parks) individuālo apsaimniekošanas, aizsardzības un izmantošanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir radīt imperatīvus priekšnoteikumus, lai nodrošinātu iedzīvotāju atpūtas un izklaides iespēju rekreācijai paredzētajā parka teritorijā dabu saudzējošā un labiekārtotā vidē, saglabājot parka teritorijas estētisko, ainavisko, ekoloģisko, kultūrvēsturisko un izglītojošo vērtību.

3. Parks ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašums. Īpašuma sastāvā ietilpst apstādījumi, būves un to elementi, labiekārtojuma būves, mazo formu arhitektūras veidojumi, tēlniecības darinājumi, spēļu laukumi u.tml.

4. Parka platība ir 13,1 ha saskaņā ar parka plānu (pielikums). Parks dabā ir ierobežots ar žogu.

5. Parka izveidošanas mērķis ir veicināt iedzīvotāju rekreācijas iespējas un tūrisma attīstību, saglabāt to nākamajām paaudzēm kā mantojumu, veicināt teritorijas līdzsvarotu attīstību, kā arī novērst dabas un kultūrvēsturiskās vides degradāciju.

II. Parka izmantošanas un aizsardzības nosacījumi

6. Parks ir brīvi pieejams apmeklētājiem katru dienu. Parka darba laiku diennakts ietvaros konkrētai sezonai nosaka pašvaldība.

7. Personām, kuras parkā veic komercdarbību, ir aizliegts ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa šim nolūkam paredzētām vietām.

8. Jebkāda veida reklāmu parkā atļauts izvietot, saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

9. Parkā nav atļauts:

9.1. bez pašvaldības saskaņojuma ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus, kā arī ierīkot nometnes, atpūtas vietas un celt teltis, vākt dabas materiālus;

9.2. iznīcināt vai bojāt dabisko zemsedzi.

10. Parka teritorijā atrodas īpaši aizsargājams koks – Māzerainā priede. 10 metru rādiusā ap šajā punktā minēto koku (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) aizliegts:

10.1. veikt saimniecisko vai cita veida darbību, kura bojā vai varētu bojāt vai iznīcināt koku vai mazināt tā dabisko estētisko nozīmi, ietekmēt koka augšanu un dabisko attīstību;

10.2. mainīt vides apstākļus – ūdens un barošanās režīmu.

III. Parka apsaimniekošana

11. Parkā ir aizliegtas jebkādas darbības, kas ir pretrunā šo saistošo noteikumu mērķim, kā arī var izmainīt vai ietekmēt kultūrvēsturiskās vides īpatnības, ainavas elementus vai samazināt to bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko stabilitāti vai izraisīt nevēlamas pārmaiņas dabas procesu norisēs.

12. Parka apsaimniekotājs nodrošina šo saistošo noteikumu izpildi, tostarp nodrošina:

12.1. apstādījumu regulāru kopšanu un atjaunošanu, saskaņojot savu darbību ar Jūrmalas pilsētas domes atbildīgajām amatpersonām;

12.2. zālienu regulāru pļaušanu atbilstoši pašvaldības izdotajam normatīvajam aktam, kas nosaka īpašumu uzturēšanas kārtību;

12.3. koku un krūmu vainagu kopšanu, veidošanu un avārijas koku nociršanu atbilstoši pašvaldības izdotajam normatīvajam aktam, kas nosaka apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību;

12.4. parka teritorijas kopšanu, tai skaitā atkritumu savākšanu;

12.5. atvasāju regulāru pļaušanu priežu audzēs un raksturīgās zemsedzes saglabāšanu;

12.6. parkā sastopamo dendroloģisko vērtību aizsardzību;

12.7. īpaši aizsargājama koka – Māzerainās priedes – aizsardzību;

12.8. parka būvju, izklaides elementu un mazo arhitektūras formu uzturēšanu labā tehniskā stāvoklī, to ekspluatācijas un lietošanas drošumu un higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi;

12.9. parka pieejamību apmeklētājiem šo noteikumu 6.punktā paredzētajā laikā.

13. Apsaimniekojot parku, nav atļauts:

13.1. cirst dobumainus kokus un nokaltušus kokus, izņemot gadījumus, ja koks kļuvis bīstams (apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) un ir saņemta pašvaldības atļauja;

13.2. lietot pesticīdus, ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus, biocīdus un minerālmēslus augsnes sagatavošanā un apstādījumu kopšanā.

14. Parka apsaimniekotājs veic nepieciešamos teritorijas apsardzes un ugunsdrošības pasākumus.

IV. Sabiedriskās kārtības īpaši nosacījumi

15. Parka apsaimniekotājam ir pienākums veicināt sabiedriskās kārtības ievērošanu un atturēt apmeklētājus no pārkāpumiem.

16. Parka apsaimniekotājam ir pienākums izstrādāt rotaļu laukumu, sporta laukumu un, nepieciešamības gadījumā, citu atsevišķu konstrukciju lietošanas kārtības un iekšējās kārtības atsevišķus noteikumus, kā arī pienācīgi nodrošināt pieejamību ar noteikumos ietverto informāciju parka teritorijā. Šajā punktā minēto noteikumu izstrādes pamatkritērijs ir parka apmeklētāju drošība.

17. Smēķēšana parka teritorijā ir aizliegta.

18. Parka teritorijā (izņemot skeitparku) ir aizliegts braukt ar velosipēdu.

19. Parka teritorijā suņu atrašanās ir aizliegta.

20. Atbildības apmērs un soda veids par sabiedriskās kārtības neievērošanu paredzēts atbilstoši administratīvos pārkāpumus regulējošo normatīvo aktu noteikto sodu un to apmēru robežās un kārtībā.

VIII. Nobeiguma noteikumi

21. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic Jūrmalas pilsētas domes atbildīgās amatpersonas.

22. Administratīvo pārkāpumu protokolus par šo noteikumu neievērošanu ir tiesīgas sastādīt Valsts policijas un Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas.

23. Jūrmalas pilsētas domes budžetā ieskaitītās soda naudas izlietošanas kārtība tiek noteikta ar Jūrmalas pilsētas domes iekšējo normatīvo aktu.

24. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

Ģ.TrencisPielikums Jūrmalas pilsētas domes2009.gada

27.maija saistošajiem noteikumiem Nr.38

(protokols Nr.10, 13.punkts)


Lejupielāde: DOC un PDF