Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2009.gada 27.maijāNr.10

Trešdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.16 05

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Ģirts Trencis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Deputāti:

Māris Mežapuķe, Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.1703 līdz sēdes beigām), Andrejs Kondratjuks, Agris Kalnciems, Raimonds Munkevics, Igors Dreija, Juris Griķis, Jānis Kuzins

Nepiedalās deputāti: Žanna Kupčika, Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Inese Aizstrauta

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieks

Eduards Grietiņš

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Pilsētsaimniecības un būvniecības pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Inga Blumfelde

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Rita Kņūtiņa, Dzintars Krūmiņš, Gints Vilks, Ēriks Annuškāns, Jānis Kārkliņš, Aleksandrs Čuda, Aleksandrs Bērzkalns

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Par 2009.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

2.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu

3.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”

4.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu”

5.

Par dzīvojamās mājas Jurģu ielā 8, Jūrmalā pārvaldīšanas tiesību nodošanu

6.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

7.

Par dzīvokļu jautājumiem

8.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

9.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldē

10.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā

11.

Par sadzīves atkritumu izgāztuves „Priedaine” slēgšanu

12.

Par atlikušo rūpnieciskās zvejas tiesību/ zvejas rīku limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē

13.

Par saistošajiem noteikumiem „Dzintaru parka apsaimniekošana un aizsardzība”

14.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kalēju ielā 65

15.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Pētera ielā 31

16.

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 18, korpuss 2

17.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510” kafejnīcas ēkas 003 un zemesgabala daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „B 52”

18.

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 nomas līguma noslēgšanu

19.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmumā Nr.44 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 ēkas lit.2 īres līguma noslēgšanu ar A.S.”

20.

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Zangezurs 2”

21.

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Moin”

22.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Milteņu ielā 7

23.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem Jūrmalā, Ģirta ielā 10, Medņu ielā 89 un 4/5 domājamām daļām no nekustamā īpašuma Gulbju ielā 87A

1. Par 2009.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.379)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Kondratjuks, J.Kuzins, J.Griķis, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2009.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu (lēmums Nr.380)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Kondratjuks, J.Kuzins, J.Griķis), „pret” –nav, „atturas”-2 (M.Mežapuķe, I.Dreija)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.

3. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem” (saistošie noteikumi Nr.36)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

A.Tampe aicina deputātus atbalstīt saistošo noteikumu projektu, lai atvieglotu un atbalstītu Jūrmalas uzņēmumu darbību.

J.Kuzins izsakās, ka šis saistošo noteikumu projekts ir atbalstāms, jo tas uzlabotu situāciju gan uzņēmējiem, gan arī saglabātu esošās darba vietas pilsētas iedzīvotājiem.

R.Munkevics atbalsta saistošo noteikumu projektu, tomēr uzskata, ka tas radīs finansiālu slogu nākamajai domei un šie grozījumi bija jāparedz jau sastādot šī gada pašvaldības budžetu.

D.Urbanovičs izsakās, ka atbalstīs saistošo noteikumu projektu, jo tas ir ļoti vajadzīgs Jūrmalas uzņēmējiem.

J.Griķis izsakās, ka atbalsta šo saistošo noteikumu projektu.

A.Kalnciems arī atbalsta šo projektu.

Ģ.Trencis aicina deputātus atbalstīt saistošo noteikumu projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Kondratjuks, J.Kuzins, J.Griķis, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”.

4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.37)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

D.Urbanovičs ierosina nesamazināt paredzētos līdzekļus saistošo noteikumu 6.pielikumā šādām pozīcijām: Vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar kustības traucējumiem –Ls 9000; programmai: Invalīdu sports –Ls 180 un Invalīdu sporta atbalstam- Ls 100.

R.Munkevics ierosina no izdevumu daļas izņemt Ls 50 000 paredzētus pretplūdu pasākumu finansēšanai, jo uzskata, ka šogad tas ir novēlots.

Balsošanas rezultātā par D.Urbanoviča priekšlikumiem („par” – 11 (Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Kondratjuks, J.Kuzins, J.Griķis, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav), D.Urbanoviča priekšlikumi tika atbalstīti.

Balsošanas rezultātā par R.Munkevica priekšlikumu („par” – 2 (R.Munkevics, I.Dreija), „pret” –4 (Ģ.Trencis, Z.Starks, J.Griķis, A.Kondratjuks), „atturas”-5 (D.Urbanovičs, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, J.Kuzins), R.Munkevica priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar D.Urbanoviča priekšlikumu („par” – 10 (Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, J.Griķis, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-1 (R.Munkevics)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu” ar izmaiņām.

5. Par dzīvojamās mājas Jurģu ielā 8, Jūrmalā pārvaldīšanas tiesību nodošanu

(lēmums Nr.381)

Ziņo:

G.Vilks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Kondratjuks, J.Kuzins, J.Griķis, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Jurģu ielā 8, Jūrmalā pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

6. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.382)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Kondratjuks, J.Kuzins, J.Griķis, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

7. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.383)

8. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.384)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 11 (Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Kondratjuks, J.Kuzins, J.Griķis, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļu jautājumiem.

2. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

9. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldē (lēmums Nr.385)

Ziņo:

J.Kārkliņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Kondratjuks, J.Kuzins, J.Griķis, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldē.

10. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā

Ziņo:

Ē.Annuškāns

Izsakās:

D.Urbanovičs ierosina pārstrādāt lēmuma projektu, jo uzskata, ka minētie maksas pakalpojumi Jūrmalas skolu skolēniem jāparedz bez maksas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 4 (Z.Starks, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” –nav, „atturas”- 7(Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Tampe, R.Munkevics, A.Kondratjuks, J.Griķis, I.Dreija), lēmuma projekts tika noraidīts.

Ģ.Trencis ierosina lēmuma projektu precizēt un vēlreiz to izskatīt sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komitejā.

11. Par sadzīves atkritumu izgāztuves „Priedaine” slēgšanu (lēmums Nr.386)

Ziņo:

R.Knūtiņa

Izsakās:

M.Mežapuķe izsaka priekšlikumu pēc izgāztuves rekultivācijas šajā vietā izveidot kartinga trasi.

R.Munkevics izsakās, ka šis lēmumprojekts nav saskaņā ar saistošajiem noteikumiem.

I.Dreija uzskata, ka šis lēmumprojekts ir prettiesisks, jo nav pieņemti jauni saistošie noteikumi „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”.

Ģ.Trencis izsakās, ka iespējams nākamajā attīstības un vides jautājumu komitejā tiks izskatīti jauni saistošie noteikumi „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” un aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

Iziet Z.Starks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 6 (A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, A.Kalnciems, J.Kuzins), „pret” –2 (M.Mežapuķe, I.Dreija), „atturas”- 2(D.Urbanovičs, R.Munkevics), Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par sadzīves atkritumu izgāztuves „Priedaine” slēgšanu.

12. Par atlikušo rūpnieciskās zvejas tiesību/ zvejas rīku limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē (lēmums Nr.387)

Ziņo:

R.Kņūtiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Kondratjuks, J.Kuzins, J.Griķis, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav, Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atlikušo rūpnieciskās zvejas tiesību/ zvejas rīku limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē.

13. Par saistošajiem noteikumiem „Dzintaru parka apsaimniekošana un aizsardzība” (saistošie noteikumi Nr.38)

Ziņo:

E.Grietiņš

Izsakās:

R.Munkevics iebilst, ka šis jautājums tiek izskatīts ārkārtas sēdē.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 8 (Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, J.Griķis), „pret” –nav, „atturas”-1 (I.Dreija), R.Munkevics nebalso, Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Dzintaru parka apsaimniekošana un aizsardzība”.

14. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kalēju ielā 65 (lēmums Nr.388)

15. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Pētera ielā 31(lēmums Nr.389)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 9 (Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Tampe, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Kondratjuks, J.Kuzins, J.Griķis, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-1 (M.Mežapuķe), Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kalēju ielā 65.

2. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Pētera ielā 31.

16. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 18, korpuss 2 (lēmums Nr.390)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 6 (Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Kondratjuks, J.Kuzins) „pret” –nav, „atturas”-4 (M.Mežapuķe, I.Dreija, J.Griķis, A.Tampe), Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 18, korpuss 2.

17. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510” kafejnīcas ēkas 003 un zemesgabala daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „B 52” (lēmums Nr.391)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Tampe, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Kondratjuks, J.Kuzins, J.Griķis), „pret” –1 (M.Mežapuķe),, „atturas”-1 (I.Dreija), Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510” kafejnīcas ēkas 003 un zemesgabala daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „B 52”.

18. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.392)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Kondratjuks, J.Kuzins, J.Griķis, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav, Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 nomas līguma noslēgšanu.

19. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmumā Nr.44 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 ēkas lit.2 īres līguma noslēgšanu ar A.S.” (lēmums Nr.393)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Kondratjuks, J.Kuzins, J.Griķis), „pret” –nav, „atturas”-1 (I.Dreija), Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmumā Nr.44 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 ēkas lit.2 īres līguma noslēgšanu ar A.S.”.

20. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Zangezurs 2” (lēmums Nr.394)

21. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Moin” (lēmums Nr.395)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 9 (Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Tampe, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Kondratjuks, J.Kuzins, J.Griķis, M.Mežapuķe), „pret” –nav, „atturas”-1 (I.Dreija), Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Zangezurs 2”.

2. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Moin”.

22. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Milteņu ielā 7

(lēmums Nr.396)

23. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem Jūrmalā, Ģirta ielā 10, Medņu ielā 89 un 4/5 domājamām daļām no nekustamā īpašuma Gulbju ielā 87A (lēmums Nr.397)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 10 (Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Tampe, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Kondratjuks, J.Kuzins, J.Griķis, M.Mežapuķe, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav, Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Milteņu ielā 7.

2. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem Jūrmalā, Ģirta ielā 10, Medņu ielā 89 un 4/5 domājamām daļām no nekustamā īpašuma Gulbju ielā 87A.

Sēde slēgta plkst. 17.20

Domes priekšsēdētājs

Ģ.Trencis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2009.gada 29.maijā


Lejupielāde: DOC un PDF