Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2010.gada 3.jūnija 35.saistošajiem noteikumiem
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 29.oktobra 70.saistošajiem noteikumiem
Apturēti ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2009.gada 11.decembra rīkojumu Nr.2-02/410

2009.gada 11.jūnijāNr.39

Protokols Nr.13, 6.punkts

Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 6.punktu
Latvijas Republikas Ministru kabineta 1996.gada 30.aprīļa noteikumu
Nr.161 „Noteikumi par īpaša režīma zonu Jūrmalas pilsētas
administratīvajā teritorijā” 2.punktu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā personas var iebraukt ar transportlīdzekļiem īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētā (turpmāk – Jūrmalā), nosaka pašvaldības nodevas likmi par transportlīdzekļu iebraukšanu Jūrmalā (turpmāk – NODEVA), kā arī nodevas samaksas, nodevas samaksas atvieglojumu un iebraukšanas atļauju saņemšanas kārtību.

1.2. Šie saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kas iebrauc, uzturas vai izbrauc no Jūrmalas.

1.3. Personām, kuras vēlas iebraukt un uzturēties Jūrmalā ar transportlīdzekli, jāiegādājas vai jāsaņem iebraukšanas atļaujas Jūrmalā.

1.4. NODEVAS objekts - transporta līdzekļa (izņemot velosipēdu un mopēdu) iebraukšana vai novietošana Latvijas Republikas Ministru kabineta 1996.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.161 „Noteikumi par īpaša režīma zonu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” 1.punktā noteiktajā teritorijā. Izmaiņa ar Domes 2009.gada 29.oktobra 70.saistošajiem noteikumiem

1.5. NODEVAS maksātājs - fiziskas vai juridiskas personas, kas iebrauc vai novieto transportlīdzekļus Jūrmalā.Izmaiņa ar Domes 2009.gada 29.oktobra 70.saistošajiem noteikumiem

2. Nodevas likme

2.1.  NODEVAS likme: Izmaiņa ar Domes 2009.gada 29.oktobra 70.saistošajiem noteikumiem

2.1.1. diennakts (visiem transportlīdzekļu veidiem) - Ls 1;

2.1.2. transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām (ieskaitot):

2.1.2.1. mēnesim – Ls 15;

2.1.2.2. sezonai (no 1.maija līdz 15.oktobrim) - Ls 60;

2.1.2.3. kalendārajam gadam - Ls 100;

2.1.3. transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5 tonnām:

2.1.3.1. mēnesim- Ls 20;

2.1.3.2. sezonai (no 1.maija līdz 15.oktobrim) - Ls 80;

2.1.3.3. kalendārajam gadam - Ls 200.

2.2. Sezonas un gada NODEVAS likme tiek samazināta par 25% katra kārtējā ceturkšņa 1.datumā.

3. Nodevas samaksa un iebraukšanas atļaujas izsniegšanas kārtība

3.1.  NODEVAS samaksu veic:

3.1.1. kontrolpunktos, ja NODEVAS likme noteikta 2.1.1.punktā;

3.1.2. Jūrmalas pilsētas domes centralizētās grāmatvedības kasē vai pašvaldības pamatbudžeta norēķinu kontā Nr.LV21PARX0002484571001, A/S „Parex banka”, kods PARXLV22, izņemot 2.1.1.punktā noteiktajos gadījumos.

3.2. Pēc NODEVAS samaksas tiek izsniegta speciālas formas iebraukšanas atļauja konkrētam autotransporta līdzeklim. Iebraukšanas atļaujā ir norādīti transportlīdzekļa marka, modelis un valsts reģistrācijas numurs.

3.3. Diennakts iebraukšanas atļaujā nav norādīti transportlīdzekļa identifikācijas parametri un tā tiek izsniegta nodevas samaksas par diennakti gadījumā ar derīguma termiņu 24 stundas no iegādes brīža.

3.4. Mēneša iebraukšanas atļauja tiek izsniegta nodevas samaksas par mēnesi gadījumā un tā ir derīga 30 kalendārās dienas no iegādes brīža.

3.5. Sezonas iebraukšanas atļauja tiek izsniegta nodevas samaksas par sezonu gadījumā, kas ilgst no kārtējā gada 1.maija līdz 15.oktobrim un tā ir derīga iepriekšminētajā laika posmā.

3.6. Gada iebraukšanas atļauja tiek izsniegta nodevas samaksas par gadu gadījumā un tā ir derīga uz kalendāro gadu.

3.7. Mēneša, sezonas un gada iebraukšanas atļauja ir derīga, ja tā ir apstiprināta ar speciālu zīmogu un parakstu un ir novietota aiz transportlīdzekļa priekšējā stikla redzamā vietā.

3.8. Ceļu satiksmes drošības direkcijas Jūrmalas nodaļa izsniedz iebraukšanas atļaujas, kurā tiek norādīta transportlīdzekļa marka, modelis un valsts reģistrācijas numurs:

3.8.1. juridiskām personām, kuru LR Uzņēmumu reģistrā norādītā adrese atrodas Jūrmalas pilsētā un transportlīdzeklis reģistrēts uz šīs juridiskās personas vārda;

3.8.2. fiziskām personām, kuru dzīvesvieta ir pastāvīgi deklarēta Jūrmalas pilsētā un transportlīdzeklis reģistrēts uz šīs fiziskās personas vārda .Izmaiņa ar Domes 2009.gada 29.oktobra 70.saistošajiem noteikumiem

3.9. Nomaksājot autotransporta līdzekļa sezonas vai gada nodevu pilnā apjomā, tiek izsniegta caurlaide ar norādi „uzrādītājam”.

3.10. Iekasētie līdzekļi no NODEVAS samaksas tiek uzskaitīti pilsētas pamatbudžetā un izlietoti tūrismam labvēlīgas vides radīšanai, vides aizsardzībai, kā arī 3.5% no iekasētajiem līdzekļiem izmaksāti Jūrmalas pilsētas domes darbinieku, kuri iesaistīti Nodevas iekasēšanas procesā, materiālajai stimulēšanai.

4. Nodevas samaksas atvieglojumi un to pieprasīšanas kārtība

4.1. Gada vai sezonas NODEVA 5% apmērā no šajos noteikumos minētās likmes tiek piemērota:

4.1.1. ja transportlīdzekļu ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieka laulātā īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā;

4.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iestādes, aģentūras darbinieki, ja transportlīdzeklis ir darbinieka īpašumā.

4.2. Gada vai sezonas NODEVA 25% apmērā no šajos noteikumos minētās likmes tiek piemērota:

4.2.1. ja transportlīdzekļu ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieka ģimenes locekļu (bērnu, vecāku) īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā;

4.2.2. ja transportlīdzekļu ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks iebraukšanas atļaujas pieprasīšanas dienā deklarējis pastāvīgo dzīves vietu ilgāk par vienu gadu Babītes novada Salas pagastā vai Engures novada Lapmežciema novadā;

4.2.3. ja transportlīdzekļu ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks ir Jūrmalas pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, darbinieks.

4.3. Gada vai sezonas NODEVA 50% apmērā no šajos noteikumos minētās likmes tiek piemērota:

4.3.1. ja transportlīdzekļu ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks ir Jūrmalas pilsētas teritorijā esoša valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij vai tās darbinieks;

4.3.2. ja transportlīdzekļu ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks ir valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij vai tās darbinieks un to pāraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā;

4.3.3. ja transportlīdzekļu ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks strādā vai studē izglītības iestādē, kas atrodas Jūrmalas pilsētā;

4.3.4. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks ir bērna vecāks, kura bērns mācās Jūrmalas izglītības iestādē un kurš nav deklarējis pastāvīgo dzīves vietu Jūrmalas pilsētā vai kurš nav īpašnieks nekustamajam īpašumam Jūrmalas pilsētā.

4.4.  No NODEVAS samaksas atbrīvojami:

4.4.1. fiziskas personas, kuru pastāvīgi deklarētā dzīvesvieta vai, kuru nekustamais īpašums atrodas Jūrmalas pilsētā vai nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā ir nodots lietošanā, valdījumā;

4.4.2. juridiskas personas, kuru LR Uzņēmumu reģistrā norādītā juridiskā adrese atrodas Jūrmalas pilsētā.

4.5. Bez NODEVAS nomaksāšanas un bez iebraukšanas atļaujas iebraukt un atrasties Jūrmalā atļauts:

4.5.1. operatīvajiem transportlīdzekļiem (Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumi Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi”);

4.5.2. transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām, ar kuriem (ar Rīgas vai Jūrmalas pilsētas pašvaldības izsniegtu licenci) tiek veikta pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniegšana;

4.5.3. autotransportam, kurš pielāgots vadītājam invalīdam;

4.5.4. autotransportam, kas pārvadā I grupas invalīdus, kā arī invalīdus, kam ir apgrūtināta pārvietošanās;

4.5.5. avārijas un specializētajam autotransportam (pildot dienesta pienākumus);

4.5.6. autotransportam, kas ir trafarēts ar uzrakstu „LATVIJAS PASTS” un „EKSPRESS PASTS”;

4.5.7. sabiedriskajam autotransportam;

4.5.8. valsts (pašvaldības) policijas autotransportam (pildot dienesta pienākumus);

4.5.9. LR Saeimas un LR Ministru kabineta autotransportam;

4.5.10. ārvalstu diplomātiskā korpusa autotransportam;

4.5.11. prokuratūras autotransportam;

4.5.12. autotransportam, kas pārvadā bērnus invalīdus;

4.5.13. transporta līdzeklim, kas pārvadā fiziskas personas ar ārsta nosūtījumu uz Jūrmalas pilsētas ārstniecības iestādēm;

4.5.14. korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja autotransportam.

4.6. Lai saņemtu NODEVAS likmes samazinājumu 4.1., 4.2., 4.3.punktos paredzētajos gadījumos, jāiesniedz 1.pielikumā minētais iesniegums Jūrmalas pilsētas domē, kurš tiek izskatīts 5 darba dienu laikā.

4.7. Lai saņemtu iebraukšanas atļauju 4.4.punktā noteiktajos gadījumos, jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē 2.pielikumā minētais iesniegums, ja iebraukšanas atļaujas netiek izsniegtas Ceļu satiksmes drošības direkcijas Jūrmalas nodaļā.

4.8. Ja 4.4.punktā minētā fiziskā personā lieto citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumā esošu transportlīdzekli, izņemot ja šī fiziskā persona ir līzinga ņēmējs, tad tiek izsniegta tikai viena iebraukšanas atļauja šādam transportlīdzeklim.

4.9. Ja transportlīdzekļa īpašnieks ir līzinga kompānija un līzinga ņēmējs atbilst kādai no kategorijām, kam tiek piešķirti NODEVAS samaksas atvieglojumi, tad šo saistošo noteikumu 4.punkta ietvaros līzinga ņēmējs uzskatāms par transportlīdzekļa īpašnieku.

4.10. Iesnieguma saņēmējs no iesnieguma iesniedzēja ir tiesīgs pieprasīt papildus informāciju sekojošos gadījumos:

4.10.1. transportlīdzeklis un vadītāja apliecība nav reģistrēti Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzēs;

4.10.2. īpašums ir nodots valdījumā vai lietošanā saskaņā ar likumīgā kārtā noslēgtu darījuma aktu citai fiziskai personai;

4.10.3. transportlīdzeklis ir nodots valdījumā vai lietošanā saskaņā ar likumīgā kārtā noslēgtu darījuma aktu citai fiziskai personai.

4.11. Ja fiziska persona visu sev piederošo nekustamo īpašumu, saskaņā ar likumīgā kārtā noslēgtu darījuma aktu nodevusi valdījumā citai fiziskai personai, kura ir transportlīdzekļa īpašniece vai atbilstošs rakstisks dokuments apliecina transportlīdzekļa lietošanas tiesības, tad pēc pušu vienošanās caurlaidi saņemt var tikai viena no pusēm.

5. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

5.1. Saistošo noteikumu izpildes kontroli un īpaša režīma zonas noteikumu ievērošanu nodrošina Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija.

5.2. Autovadītāji, kuri pārkāpj šo noteikumu prasības, tiek saukti pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6. Speciālie noteikumi

6.1. Iebraukšanas atļaujas nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā dublikāts izsniegts netiek. Jauna iebraukšanas atļauja tiek izsniegta vispārējā kārtībā.

6.2. Iebraukšanas atļauja 4.8.punktā minētajā gadījumā atkārtoti kalendārā gada laikā tiek izsniegta tikai iesniedzot vietā iepriekš izsniegto iebraukšanas atļauju.

6.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri un ar to stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu 1996.gada 27.decembra lēmumu Nr.1176 „Par autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevu īpaša režīma zonā”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Pielikums DOC