Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 13.augustāNr.625

protokols Nr.20, 20. punkts

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai
Jūrmalā, Kauguru ielā 3

Izskatot A/S „SADALES TĪKLS”, kas rīkojas A/S „LATVENERGO” vārdā, pilnvarotās personas V.G. 2009.gada 16.jūnija iesniegumu ar lūgumu noteikt administratīvo adresi transformatoru ēkai Nr.TP-123 (kadastra apzīmējums 1300 017 1304 011), kura atrodas uz zemesgabala Jūrmalā, Kauguru ielā 3 (kadastra apzīmējums 1300 017 1304), pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noteikt adresi transformatoru ēkai Nr.TP-123 ar kadastra apzīmējumu 1300 017 1304 011 Jūrmalā, Kauguru ielā 3, korpuss 6, saskaņā ar grafisko pielikumu.

  2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics