Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2009.gada 13. augustāNr.20

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Larisa Loskutova

priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos

Ilmārs Ančāns

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Romualds Ražuks

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Māris Dzenītis, Dzintra Homka, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Gatis Truksnis, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Aigars Tampe

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Ingmārs Čaklais

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Alvils Rudzītis, Ints Skudra, Vilmārs Freimanis, Dzintars Krūmiņš, Rita Kņūtiņa, Baiba Gailīte, Māris Demme

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vārpu ielā 3

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tirzas ielā 14

·              Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”

·              Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju

·              Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju

·              Par privatizācijas komisiju

·              Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju

·              Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju

·              Par Jūrmalas domes administratīvo komisiju

·              Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra

·              Par dzīvokļu komisiju

·              Par sociālās palīdzības komisiju

·              Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju

·              Par 2007.gada 4.oktobra Galvojuma līguma Nr.05-001723-IN2, Nr.1.1-16/5987 izmaiņām

·              Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu”

·              Par pasākumiem zaudējumu samazināšanai Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

Deputāts A.Tampe izsaka priekšlikumu darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu „Par SIA „Dzintaru koncertzāle” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu”.

J.Priedniece (Vaivaru pamatskolas pārstāve) lūdz vārdu, lai izteiktu protestu plānotajai izglītības optimizācijai Jūrmalā.

R.Munkevics izsakās, ka šobrīd šāda izglītības optimizācijas plāna nav un 1.septembrī skolas netiks slēgtas.

Sākumskolas „Taurenītis” pārstāve izsakās pret paredzēto izglītības optimizāciju.

I.Ančāns izsakās, ka 14.08. plkst.12.00 Izglītības pārvaldē notiks tikšanās par šo jautājumu un uzaicina skolu direktorus.

M.Dzenītis izsaka sekojošus priekšlikumus:

·              Sēdes darba kārtībā iekļaut domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības jautājumos I.Ančāna informatīvu ziņojumu par šobrīd esošo situāciju izglītības sistēmā un plānoto skolu optimizāciju

·              Atbalsta deputāta A.Tampes priekšlikumu darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu „Par SIA „Dzintaru koncertzāle” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu”

·              Ierosina visus papildus jautājumus, izņemot par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vārpu ielā 3 un Tirzas ielā 14, skatīt nākamajā vai ārkārtas domes sēdē.

I.Blaua atbalsta M.Dzenīša priekšlikumu I.Ančānam sniegt ziņojumu par skolu plānoto optimizāciju.

Z.Starks izsaka priekšlikumu domes priekšsēdētājam uz nākamo domes sēdi sagatavot grozījumus Jūrmalas pašvaldības nolikumā, papildinot ar punktu: „Domes vadība sēdes sākumā sniedz īsu ziņojumu par paveikto laikā no iepriekšējās domes sēdes”.

J.Visockis izsakās, ka tik nopietnus jautājumus, kā, piemēram, grozījumi budžetā un citus jautājumus, nevar izskatīt kā papildus jautājumus.

Z.Starks izsaka priekšlikumu no plkst.12.00-13.00 izsludināt sēdes pārtraukumu.

Balsošanas rezultāta par A.Tampes priekšlikumu („par” – 6 (I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”- 9 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns)), A.Tampes priekšlikums tika noraidīts.

Balsošanas rezultātā par R.Munkevica ierosinātajām  izmaiņām darba kārtībā („par” – 10 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns), „pret” –3 (Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis), „atturas”- 2 (I.Blaua, A.Tampe)), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

 

Darba kārtība:

1.   

Par atlikušo rūpnieciskās zvejas tiesību/ zvejas rīku limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē

2.   

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Ausekļa ielā 10

3.   

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 14

4.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra lēmumā Nr.49 „Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 1a”

5.   

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13

6.   

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 6

7.   

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 21

8.   

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Asaru prospektā 23/25

9.   

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Dārzkopības ielā 19

10.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Dubultu prospektā 51

11.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Dzintari 2010

12.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Ērgļu ielā 4a

13.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Jelgavas ielā 14

14.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kauguri 0717

15.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kauguri 0804

16.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kauguri 1105

17.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kauguri 1822

18.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kauguri 3114

19.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kauguri 3405

20.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kauguru ielā 3

21.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kronvalda ielā 8

22.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Meža prospektā 27

23.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Meža prospektā 58B

24.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Olgas ielā 27

25.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Pumpuri 0109

26.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Puškina ielā 7b

27.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Pūpolu ielā 3a

28.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Raiņa ielā 118a

29.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Skolas ielā 9a

30.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Tērbatas ielā 41a

31.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Tīklu ielā 7a

32.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Vasaras ielā 33

33.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Vāveru ielā 2

34.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Vienības prospektā 2

35.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 79

36.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 3a

37.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 31

38.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vidus prospektā 60

39.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.853 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 5, kadastra Nr.1300 001 1403, sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

40.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 8 galīgās redakcijas apstiprināšanu

41.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 8 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

42.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu

43.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

44.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jēkaba ielā 6 galīgās redakcijas apstiprināšanu

45.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jēkaba ielā 6 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

46.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Majori 1407” privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

47.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vārpu ielā 3

48.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tirzas ielā 14

49.  

Par dzīvokļu jautājumiem

50.  

Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”

51.  

Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju

52.  

Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju

53.  

Par privatizācijas komisiju

54.  

Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju

55.  

Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju

56.  

Par Jūrmalas domes administratīvo komisiju

57.  

Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra

58.  

Par dzīvokļu komisiju

59.  

Par sociālās palīdzības komisiju

60.  

Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju

61.  

Par 2007.gada 4.oktobra Galvojuma līguma Nr.05-001723-IN2, Nr.1.1-16/5987 izmaiņām

62.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu”

63.  

Par pasākumiem zaudējumu samazināšanai Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

I.Ančāns sniedz īsu informatīvu ziņojumupar skolu optimizācijas projektu.

1.          Par atlikušo rūpnieciskās zvejas tiesību/ zvejas rīku limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē (lēmums Nr.606)

Ziņo:

R.Kņūtiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atlikušo rūpnieciskās zvejas tiesību/ zvejas rīku limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē.

 

2.          Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Ausekļa ielā 10 (lēmums Nr.607)

Ziņo:

V.Freimanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Ausekļa ielā 10.

 

3.          Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 14 (lēmums Nr.608)

Ziņo:

V.Freimanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- 1(A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 14.

 

4.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra lēmumā Nr.49 „Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 1a”

(lēmums Nr.609)

Ziņo:

V.Freimanis ziņo, ka ir precizēts lēmuma projekts.

Izsakās:

M.Dzenītis izsakās, ka ir pieņemts detālplānojums, kurš nav apstrīdēts un izstrādāts skiču projekts. Šobrīd tikai jāprecizē iepriekš pieņemtais lēmums par atzinumu meža zemes transformācijai. Aicina deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu.

R.Ražuks izsakās, ka atbalsta lēmumprojektu šādā redakcijā.

G.Grūba (Jūrmalas aizsardzības biedrība) ierosina apstiprināto detālplānojumu šim zemesgabalam atcelt vai pārstrādāt.

G.Truksnis izsakās, ka šis lēmuma projekts ir saskaņots un korekts, tāpēc aicina deputātus to atbalstīt.

L.Loskutova atbalsta šo lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (G.Truksnis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” –2 (A.Ābelītis, I.Ančāns), „atturas”- 3 (A.Tampe, J.Visockis, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra lēmumā Nr.49 „Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 1a”.

Iziet I.Ančāns

5.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13 (lēmums Nr.610)

6.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 6 (lēmums Nr.611)

7.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 21 (lēmums Nr.612)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- 1(A.Tampe), I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13.

2.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 6.

3.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 21.

 

8.          Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Asaru prospektā 23/25 (lēmums Nr.613)

9.          Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Dārzkopības ielā 19 (lēmums Nr.614)

10. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Dubultu prospektā 51(lēmums Nr.615)

11. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Dzintari 2010 (lēmums Nr.616)

12. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Ērgļu ielā 4a (lēmums Nr.617)

13. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Jelgavas ielā 14 (lēmums Nr.618)

14. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kauguri 0717 (lēmums Nr.619)

15. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kauguri 0804 (lēmums Nr.620)

16. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kauguri 1105 (lēmums Nr.621)

17. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kauguri 1822 (lēmums Nr.622)

18. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kauguri 3114 (lēmums Nr.623)

19. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kauguri 3405 (lēmums Nr.624)

20. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kauguru ielā 3 (lēmums Nr.625)

21. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kronvalda ielā 8 (lēmums Nr.626)

22. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Meža prospektā 27 (lēmums Nr.627)

23. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Meža prospektā 58B  (lēmums Nr.627)

24. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Olgas ielā 27 (lēmums Nr.629)

25. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Pumpuri 0109 (lēmums Nr.630)

26. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Puškina ielā 7b (lēmums Nr.631)

27. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Pūpolu ielā 3a (lēmums Nr.632)

28. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Raiņa ielā 118a (lēmums Nr.633)

29. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Skolas ielā 9a (lēmums Nr.634)

30. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Tērbatas ielā 41a (lēmums Nr.635)

31. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Tīklu ielā 7a (lēmums Nr.636)

32. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Vasaras ielā 33 (lēmums Nr.637)

33. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Vāveru ielā 2 (lēmums Nr.638)

34. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Vienības prospektā 2

(lēmums Nr.639)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Asaru prospektā 23/25.

2.          Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Dārzkopības ielā 19.

3.          Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Dubultu prospektā 51.

4.          Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Dzintari 2010.

5.          Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Ērgļu ielā 4a.

6.          Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Jelgavas ielā 14.

7.          Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kauguri 0717.

8.          Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kauguri 0804.

9.          Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kauguri 1105.

10. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kauguri 1822.

11. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kauguri 3114.

12. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kauguri 3405.

13. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kauguru ielā 3.

14. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kronvalda ielā 8.

15. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Meža prospektā 27.

16. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Meža prospektā 58B.

17. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Olgas ielā 27.

18. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Pumpuri 0109.

19. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Puškina ielā 7B.

20. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Pūpolu ielā 3a.

21. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Raiņa ielā 118a.

22. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Skolas ielā 9a.

23. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Tērbatas ielā 41a.

24. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Tīklu ielā 7a.

25. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Vasaras ielā 33.

26. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Vāveru ielā 2.

27. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Vienības prospektā 2

 

35. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 79 (lēmums Nr.640)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 79.

 

36. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 3a (lēmums Nr.641)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 3a.

 

37. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 31(lēmums Nr.642)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 31.

 

38. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vidus prospektā 60 (lēmums Nr.643)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vidus prospektā 60.

 

Ienāk I.Ančāns

39. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.853 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 5, kadastra Nr.1300 001 1403, sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.644)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”- 1 (A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.853 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 5, kadastra Nr.1300 001 1403, sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

 

40. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 8 galīgās redakcijas apstiprināšanu

41. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 8 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Truksnis izsakās, ka nevar atbalstīt detālplānojuma galīgo redakciju, jo nav noteikts optimālais, bet gan maksimālais apbūves blīvums, neņemot vērā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu. Tādēļ izsaka priekšlikumu deputātus atbalstīt alternatīvu lēmumu par detālplānojuma galīgās redakcijas pilnveidošanu.

R.Ražuks izsakās, ka, lai saglabātu Lielupes kultūrvēsturiskajam rajona ārējo veidolu, nepieciešams izstrādāt jaunu detālplānojumu, nosakot apbūves blīvumu robežās 7-12%.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par alternatīvu lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par alternatīva lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt alternatīvu lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 8 galīgās redakcijas pilnveidošanu (lēmums Nr.645) šādā redakcijā:

1.          Pilnveidot detālplānojuma redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 8 galīgo redakciju.

2.          Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

 

 

 

Pārtraukums 11.55-13.05

 

42. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.646)

43. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.56)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

Z.Starks izsakās, ka detālplānojums nav izstrādāts korekti, jo pilsētas iela tiek pārveidota par gājēju celiņu un uzskata, ka pilsētai perspektīvā jāparedz visu uz jūru izejošo ielu izbūvi.

V.Zvejniece izsakās, ka paredzot šeit divvirzienu ielu, būs nepieciešams izcirst vairākas priedes.

Iziet I.Ančāns

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, J.Visockis, M.Dzenītis), „pret” –1 (Z.Starks), „atturas”- 2 (A.Tampe, I.Blaua), I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.          Saistošo noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

44. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jēkaba ielā 6 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.647)

45. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jēkaba ielā 6 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.57)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”-1 (G.Truksnis), I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jēkaba ielā 6 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Saistošo noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jēkaba ielā 6 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

46. Par zemesgabala Jūrmalā, „Majori 1407” privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu (lēmums Nr.648)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”-3 (Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua) I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Majori 1407” privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

47. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vārpu ielā 3 (lēmums Nr.649)

48. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tirzas ielā 14 (lēmums Nr.650)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1.Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vārpu ielā 3.

2. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tirzas ielā 14.

 

49. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.651)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

 

50. Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” (lēmums Nr.652)

Ziņo:

I.Skudra ziņo, ka nepieciešams precizēt lēmuma projekta3.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”, precizējot lēmuma 3.punktu.

 

51. Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju (lēmums Nr.653)

Ziņo:

I.Kalvāne aicina deputātus balsot atsevišķi par katru kandidātu.

Atklāti balsojot par Ilonas Beitānes iekļaušanu vēlēšanu komisijā(„par”- 14 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret”-nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Oksanas Sahno iekļaušanu vēlēšanu komisijā(„par”- 10 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics, A.Tampe,), „pret”-nav, „atturas”-4 (Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Evijas Kukuvasas iekļaušanu vēlēšanu komisijā(„par”- 14 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret”-nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Aivara Griķa iekļaušanu vēlēšanu komisijā(„par”- 14 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret”-nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Ināras Andžānes iekļaušanu vēlēšanu komisijā(„par”- 10 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics, A.Tampe,), „pret”-nav, „atturas”-4 (Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Ingas Birkmanes iekļaušanu vēlēšanu komisijā(„par”- 10 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics, I.Blaua), „pret”-nav, „atturas”-4 (Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Silvijas Lieknes iekļaušanu vēlēšanu komisijā(„par”- 9 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics), „pret”-nav, „atturas”-5 (Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Ilmāra Pilinieka iekļaušanu vēlēšanu komisijā („par”-5(Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe), „pret”-nav, „atturas”-9 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Ingrīdas Madisones iekļaušanu vēlēšanu komisijā („par”-5(Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe), „pret”-nav, „atturas”-9 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Vairas Leiškalnes iekļaušanu vēlēšanu komisijā („par”-5(Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe), „pret”-nav, „atturas”-9 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Agneses Zeltiņas iekļaušanu vēlēšanu komisijā („par”-5(Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe), „pret”-nav, „atturas”-9 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics), I.Ančāns izgājis),

Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisija šādā sastāvā:

1.Ilona Beitāne

2.Oksana Sahno

3.Evija Kukuvasa

4.Aivars Griķis

5.Ināra Andžāne

6.Inga Birkmane

7.Silvija Liekne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju.

 

52. Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju (lēmums Nr.654)

Ziņo:

I.Kalvāne

Atklāti balsojot par Marijas Vorobjovas iekļaušanu nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanaskomisijā(„par”-11 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe), „pret”-nav, „atturas”-3 (I.Blaua, J.Visockis, M.Dzenītis), I.Ančāns izgājis),

 

Atklāti balsojot par Vladimira Maksimova iekļaušanu nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanaskomisijā(„par”- 9 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics), „pret”-nav, „atturas”-5 (Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe), I.Ančāns izgājis),

 

Atklāti balsojot par Sanitas Vasiļonokas iekļaušanu nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanaskomisijā(„par” – 13 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”-1 (M.Dzenītis), I.Ančāns izgājis),

 

Atklāti balsojot par Mārtiņa Briža iekļaušanu nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanaskomisijā(„par” – 12 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”-2 (M.Dzenītis, J.Visockis), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Ivo Jansona iekļaušanu nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanaskomisijā(„par” – 11 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”-3 (M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Jāņa Skuteļa iekļaušanu nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanaskomisijā(„par” – 12 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”-2 (M.Dzenītis, J.Visockis), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Egmonta Krūmiņa iekļaušanu nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanaskomisijā(„par” – 12 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”-2 (M.Dzenītis, I.Blaua), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Andra Vāveres iekļaušanu nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanaskomisijā(„par” – 11 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”-3 (M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Ausmas Zoldneres iekļaušanu nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanaskomisijā(„par”-4(Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Tampe), „pret”-nav, „atturas”-9 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics), M.Dzenītis nebalso, I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Mārtiņa Bērziņa iekļaušanu nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanaskomisijā(„par”-5(I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks), „pret”-nav, „atturas”-9 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Māra Dzenīša iekļaušanu nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanaskomisijā(„par”-5(Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe), „pret”-nav, „atturas”-9 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Māra Dedeļa iekļaušanu nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanaskomisijā(„par”-5(Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe), „pret”-nav, „atturas”-9 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Solvitas Geineres iekļaušanu nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanaskomisijā(„par”-3(Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe,), „pret”-nav, „atturas”-11 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics, J.Visockis, I.Blaua), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Egīla Emersona iekļaušanu nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanaskomisijā(„par”-3(Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe,), „pret”-nav, „atturas”-11 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics, J.Visockis, I.Blaua), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Ināras Erdmanes-Herdmanes iekļaušanu nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanaskomisijā(„par”-5(Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe), „pret”-nav, „atturas”-9 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Ginta Vilka iekļaušanu nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanaskomisijā(„par”-3(Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret”-nav, „atturas”-11 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics, J.Visockis, I.Blaua), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Guntara Anspoka iekļaušanu nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanaskomisijā(„par”-5(Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe), „pret”-nav, „atturas”-9 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics), I.Ančāns izgājis),

Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija šādā sastāvā:

1.Valdis Vītoliņš;

2.Andra Tukāne;

3.Gunta Smalkā;

4.Anna Deičmane;

5.Marija Vorobjova;

6.Vladimirs Maksimovs;

7.Sanita Vasiļonoka;

8.Mārtiņš Brižs;

9.Ivo Jansons;

10.Jānis Skutelis;

11.Egmonts Krūmiņš;

12.Andris Vāvere.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”-1 (M.Dzenītis), I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju.

 

53. Par privatizācijas komisiju (lēmums Nr.655)

Ziņo:

I.Kalvāne

Atklāti balsojot par Ivetas Kravinskas, Edmunda Visendorfa, Jeļizavetas Krivcovas, Sannijas Klīves, Arvīda Knišļa un Venerandas Bizovas iekļaušanu privatizācijas komisijā(„par” – 13 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”-1 (M.Dzenītis), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Bruno Plintas, Valda Garozas, Andra Berķa, Mārtiņa Upmača un Ulda Ciekura iekļaušanu privatizācijas komisijā(„par”-5(Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe), „pret”-nav, „atturas”-9 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics), I.Ančāns izgājis),

Privatizācijas komisija šādā sastāvā:

1. Valdis Vītoliņš     

2. Gunta Jubele;        

3. Ināra Kundziņa;     

4. Iveta Kravinska;

5. Edmunds Visendorfs;

6. Jeļizaveta Krivcova;

7. Sannija Klīve;

8. Arvīds Knislis;

9. Veneranda Bizova.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”-1 (M.Dzenītis), I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par privatizācijas komisiju.

54. Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju (lēmums Nr.656)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju.

55. Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju (lēmums Nr.657)

Ziņo:

I.Kalvāne ziņo, ka jāprecizē lēmuma projekta 1.7.punkts, izsakot to šādā redakcijā: „1.7. Juris Pīrāgs –SIA „Vides remonts” valdes priekšsēdētājs”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 14(A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju, precizējot lēmuma 1.7.punktu.

56. Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju (lēmums Nr.658)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14(A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju.

 

57.  Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra (lēmums Nr.659)

Ziņo:

I.Kalvāne

Atklāti balsojot par Armanda Bērziņa iekļaušanu Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijā pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra („par” – 11 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Z.Starks A.Tampe, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”-3 (M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua), I.Ančāns izgājis),

 

Atklāti balsojot par Māra Dzenīša, Ilvijas Grūbas, Mārtiņa Bērziņa, Zigurda Šneibes, Normunda Kviļa, Māra Dedeļa, Veronikas Volkobojas un Andra Čudas iekļaušanu Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijā pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra („par”-5(Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe), „pret”-nav, „atturas”-9 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics), I.Ančāns izgājis),

 

Atklāti balsojot par Marijas Vorobjovas, Viļa Zinkēviča, Māra Baltruma, Kaspara Doškina, Aivara Ozoliņa un Regīnas Simsones iekļaušanu Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijā pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra („par” – 12 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”-2 (Z.Starks, J.Visockis), I.Ančāns izgājis),

Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra komisija šādā sastāvā:

1. Valdis Vītoliņš;    

2. Jānis Skuja ;          

3. Andra Tukāne;       

4. Gunta Smalkā;       

5. Eduards Grietiņš; 

6. Astra Priede;                     

7. Marija Vorobjova;

8. Vilis Zinkēvičs;

9. Māris Baltrums;

10. Kaspars Doškins;

11. Aivars Ozoliņš;

12. Regīna Simsone;

13. Armands Bērziņš.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra.

 

58. Par dzīvokļu komisiju (lēmums Nr.660)

Ziņo:

I.Kalvāne

Atklāti balsojot par Jāņa Poļaka iekļaušanu dzīvokļu komisijā („par” – 12 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”-2 (Z.Starks, J.Visockis), I.Ančāns izgājis),

 

Atklāti balsojot par Andas Lodiņas iekļaušanu dzīvokļu komisijā („par”- 9 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics), „pret”-nav, „atturas”-5 (Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe), I.Ančāns izgājis),

 

Atklāti balsojot par Intas Braķes iekļaušanu dzīvokļu komisijā („par” – 12 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”-2 (M.Dzenītis, J.Visockis), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Broņislavas Sadovskas iekļaušanu dzīvokļu komisijā („par” – 11 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”-3 (M.Dzenītis, J.Visockis, Z.Starks), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Aijas Mednes iekļaušanu dzīvokļu komisijā („par” – 13 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe, G.Truksnis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”-1 (M.Dzenītis), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Jāņa Reķa iekļaušanu dzīvokļu komisijā („par” – 11 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”-3 (M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Guntas Vāveres iekļaušanu dzīvokļu komisijā („par” – 11 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”-3 (M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Ineses Pelses iekļaušanu dzīvokļu komisijā („par” – 14 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Līgas Bērziņas iekļaušanu dzīvokļu komisijā („par”-3(M.Dzenītis, A.Tampe, Z.Starks,), „pret”-nav, „atturas”-10 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics, I.Blaua), J.Visockis nebalso, I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Lilijas Frīdenbergas iekļaušanu dzīvokļu komisijā („par”-4(I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe), „pret”-nav, „atturas”-10 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics, Z.Starks), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Ingrīdas Madisones iekļaušanu dzīvokļu komisijā („par”-5(Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe), „pret”-nav, „atturas”-9 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Andreja Berķa iekļaušanu dzīvokļu komisijā („par”-5(Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe), „pret”-nav, „atturas”-9 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Mārtiņa Bērziņa iekļaušanu dzīvokļu komisijā („par”-5(Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe), „pret”-nav, „atturas”-9 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics), I.Ančāns izgājis),

Dzīvokļu komisija šādā sastāvā:

1. Jānis Poļaks;

2. Anda Lodiņa;

3. Inta Braķe;

4. Broņislava Sadovska;

5. Aija Medne;

6. Jānis Reķis;

7. Gunta Vāvere;

8. Inese Pelse.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu komisiju.

 

59. Par sociālās palīdzības komisiju (lēmums Nr.661)

Ziņo:

I.Kalvāne

Atklāti balsojot par Litas Feceres, Irēnas Drupas, Gunāra Kaļvas, Jolantas Eihentāles, Roberta Bogomola, Ingas Zaicevas, Karīnas Petrosjanas, Anitas Ragovskas un Regīnas Markuses iekļaušanu sociālās palīdzības komisijā („par” – 14 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Ingrīdas Elingas, Ausmas Zoldneres, Lolitas Bredermanes, Daces Riņķes un Ausmas Lūcijas Lediņas iekļaušanu sociālās palīdzības komisijā („par”-3(I.Blaua, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret”-nav, „atturas”-9 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics), Z.Starks un J.Visockis nebalso, I.Ančāns izgājis),

Sociālās palīdzības komisija šādā sastāvā:

1. Lita Fecere;

2. Irēna Drupa;

3. Gunārs Kaļva;

4. Jolanta Eihentāle;

5. Roberts Bogomols;

6. Inga Zaiceva;

7. Karīna Petrosjana;

8. Anita Ragovska;

9. Regīna Markuse.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Blaua un J.Visockis nebalso, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par sociālās palīdzības komisiju.

 

60. Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju (lēmums Nr.662)

Ziņo:

I.Kalvāne

Atklāti balsojot par Zinaidas Brokovskas iekļaušanu iedzīvotāju integrācijas jautājumukomisijā („par” – 12 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” –1 (M.Dzenītis), „atturas”-1 (I.Blaua), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Dagnijas Reimanes iekļaušanu iedzīvotāju integrācijas jautājumukomisijā („par” – 4 (I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”-9 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, G.Truksnis), J.Visockis nebalso, I.Ančāns izgājis),

 

Atklāti balsojot par Ausmas Zoldneres iekļaušanu iedzīvotāju integrācijas jautājumukomisijā („par”-4(I.Blaua, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret”-nav, „atturas”-9 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics), M.Dzenītis nebalso, I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Jāņa Kuzina iekļaušanu iedzīvotāju integrācijas jautājumukomisijā („par”-1(Z.Starks), „pret”-nav, „atturas”-12 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), J.Visockis nebalso, I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Ingrīdas Elingas iekļaušanu iedzīvotāju integrācijas jautājumukomisijā („par”-5(Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe), „pret”-nav, „atturas”-9 (A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics), I.Ančāns izgājis),

Atklāti balsojot par Lolitas Bredermanes iekļaušanu iedzīvotāju integrācijas jautājumukomisijā („par” – 13 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”-1 (M.Dzenītis), I.Ančāns izgājis),

Iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisija šādā sastāvā:

1. Raimonds Munkevics;                       

2. Sabīne-Veronika Cironoka;               

3. Ruanete Meža;                                    

4. Lilija Mucelāne;                                 

5. Veronika Ramāne;                                

6. Svetlana Seņkina;                               

7. Pēteris Vilkaste;

8. Jānis Baumanis;

9. Boriss Doņņikovs;

10. Irēna Augustova;

11. Ilona Teihmane;

12. Oksana Sahno;

13. Armands Erdmanis-Hermanis;

14. Zinaida Brokovska;

15. Lolita Bredermane.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju.

 

Ienāk I.Ančāns

61. Par 2007.gada 4.oktobra Galvojuma līguma Nr.05-001723-IN2, Nr.1.1-16/5987 izmaiņām (lēmums Nr.663)

Ziņo:

I.Tukāne

E.Krūmiņš

Izsakās:

M.Dzenītis jautā, vai galvojuma summa Ls 800  000 netiks palielināta?

A.Tukāne atbild, ka pašvaldībai nav šādas tiesības, tas ir jāsaskaņo Kredītu uzraudzības padomē.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis, M.Dzenītis, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2007.gada 4.oktobra Galvojuma līguma Nr.05-001723-IN2, Nr.1.1-16/5987 izmaiņām.

 

62. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.58)

Ziņo:

I.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, J.Visockis, G.Truksnis, M.Dzenītis, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”-3 (Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu”.

 

63. Par pasākumiem zaudējumu samazināšanai Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos (lēmums Nr.664)

Ziņo:

A.Rudzītis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –13 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, G.Truksnis, M.Dzenītis, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”-2 (Z.Starks, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par pasākumiem zaudējumu samazināšanai Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos.

 

Sēde slēgta plkst. 14.55

 

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2009.gada 20.augustā


Lejupielāde: DOC un PDF