Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2021.gada 27.maija 241.lēmumu

2009.gada 13.augustāNr.646

protokols Nr.20, 42. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1
galīgās redakcijas apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 4.oktobra lēmumu Nr.890 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.1.punkta un, izskatot Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas 2009.gada 13.maija lēmumu (protokols Nr.1.1-59/07) un 2009.gada 5.augusta lēmumu (protokols Nr.1.1-59/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt, ka izstrādātā detālplānojuma redakcija zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 ir galīgā redakcija.

2. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics