Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 13.augustāNr.652

protokols Nr.20, 50. punkts

Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansētā projekta atklātā konkursā
„Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu un 2009.gada 28.jūlija Latvijas Republikas Vides ministrijas mājas lapā publicēto aicinājumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” ar projekta pieteikumu „Pirmskolas izglītības iestādes „Lācītis” energoefektivitātes paaugstināšana,” „Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana,” „PSIA „Kauguru veselības centrs” energoefektivitātes paaugstināšana,” „PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” energoefektivitātes paaugstināšana” un „SIA „Jūrmalas slimnīca” energoefektivitātes paaugstināšana”.

  2. Projektu apstiprināšanas gadījumā 2010.gadā nodrošināt Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu „Pirmskolas izglītības iestādes „Lācītis” energoefektivitātes paaugstināšana” 15% apmērā LVL 16335 no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda LVL 108900; „Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana” līdzfinansējumu 15% apmērā LVL 29100 no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda LVL 194000.

  3. Projekta apstiprināšanas gadījumā, pašvaldību kapitālsabiedrība PSIA „Kauguru veselības centrs” nodrošina līdzfinansējumu 15% apmērā LVL 12705 no projekta kopējām izmaksām LVL 84700, PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” nodrošina līdzfinansējumu 15% apmērā LVL 17250 no projekta kopējām izmaksām LVL 115000, SIA „Jūrmalas slimnīca” nodrošina līdzfinansējumu LVL 18150 apmērā no projekta kopējām izmaksām LVL 121000, līdzfinansējumu 15% sedz no kapitālsabiedrību finanšu līdzekļiem.

  4. 15% līdzfinansējumu projektiem „Pirmskolas izglītības iestāde „Lācītis” energoefektivitātes paaugstināšana” un „Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana” pilnā apmērā segt no Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada budžeta.

  5. Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja p.i. I.Skudram un Pilsētsaimniecības un būvniecības pārvaldes vadītājai G.Smalkai sagatavot un iesniegt Latvijas Republikas Vides ministrijai projekta pieteikumu līdz 2009.gada 24.augustam (ieskaitot).

  6. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos R.Ražukam.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics