Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 13.augustāNr.663

protokols Nr.20, 61. punkts

Par 2007.gada 4.oktobra Galvojuma līguma
Nr.05-001723-IN2, Nr.1.1-16.5/987 izmaiņām

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” 2009.gada 11.augusta iesniegumu Nr.1-766, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Piekrist 2007.gada 4.oktobra Galvojuma līguma Nr.05-001723-IN2, Nr.1.1-16.5/987 starp Jūrmalas pilsētas domi un AS „Hansabanka” izmaiņām saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

  2. Pieņemt zināšanai, ka galvojuma neatmaksātā daļa pēc stāvokļa uz 2009.gada 11.augustu sastāda Ls 628792 jeb EUR 888125.

  3. Jūrmalas pilsētas domes administratīvai pārvaldei (I.Kalvāne) nosūtīt lēmumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics