Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 27.augustāNr.665

protokols Nr.21, 1. punkts

Par bērnu grupas atvēršanu
sākumskolā „Zvaniņš”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”15.panta 4.punktu, Latvijas Republikas Izglītības likuma 17.panta 1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 19.maija sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr. 1.1-60/07), lai nodrošinātu vecāku pieprasījumu par viņu bērnu vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2009.gada 1.septembri atvērt pirmsskolas izglītības bērnu grupu Jūrmalas pilsētas sākumskolā „Zvaniņš”.

  2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājam J.Kārkliņam.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics