Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2009.gada 27. augustāNr.21

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Larisa Loskutova

priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos

Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1100 līdz sēdes beigām)

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Romualds Ražuks

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Māris Dzenītis (nepiedalās no plkst.1205-1214), Dzintra Homka, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Gatis Truksnis, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Aigars Tampe

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Ingmārs Čaklais

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Alvils Rudzītis, Ints Skudra, Anna Deičmane, Ināra Kundziņa, Rita Kņūtiņa, Valentīna Kļimova, Anita Kalniņa

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”

·              Par dalību Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākuma nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”

·              Par bērnu grupas atvēršanu sākumskolā „Zvaniņš”

·              Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem”

·              Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.32 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla pamata maršrutos”

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vārpu ielā 11

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Straumes ielā 6

 

A.Tampe iebilst pret to, ka uz domes sēdi ir iesniegti vairāki papildus jautājumi, ar kuriem nav bijusi iespēja iepazīties. 

Balsošanas rezultātā par izmaiņām darba kārtībā („par” – 15 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

 

Darba kārtība:

1.   

Par bērnu grupas atvēršanu sākumskolā „Zvaniņš

2.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem”

3.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”

4.   

Par zemes komisiju

5.   

Par dalību Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākuma nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”

6.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.32 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla pamata maršrutos”

7.   

Par nomas maksājumiem 2009.gadā

8.   

Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Egļu ielā 7

9.   

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Birzes ielā 4

10.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 126

11.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tirgoņu ielā 23

12.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 100 un adreses piešķiršanu

13.  

Par zāģmateriālu un būvmateriālu noliktavas jaunbūves ieceri

14.  

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upes ielā 12

15.  

Par būvju Vārnukroga ceļš 13, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 001 1124) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajai kārtībai

16.  

Par būvju Vārnukroga ceļš 19, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 001 1132) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajai kārtībai

17.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26

18.  

Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Cīruļu, Caunu un Rubeņu ielām grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Rubeņu ielā 51 un Rubeņu ielā 53

19.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmumā Nr.515 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A” un darba uzdevuma precizēšanu

20.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka –Upīša ielā 19/21 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

21.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 121A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

22.  

Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Ilūkstes ielā 1 (korpuss 1)

23.  

Par atkārtotas dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 37 izsoles organizēšanu

24.  

Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4501 Jūrmalā, Vienības prospektā 9-7 izsoles organizēšanu

25.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.261 „Par pasākuma „Palīdzēsim Jūrmalas iedzīvotājiem lētāk iegādāties Latvijas zemnieku produkciju” organizēšanu”

26.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmumā Nr.165 „Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 3 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.B.”

27.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra lēmumā Nr.126 „Par dzīvojamās ēkas lit.2 un zemesgabala (kadastra Nr.1300 0150 2304) 37/100 domājamo daļu Jūrmalā, Piekrastes ielā 19 atsavināšanu”

28.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumā Nr.833 „Par dzīvokļa Nr.11 Jūrmalā, Meža prospektā 62 atzīšanu par dzīvošanai nederīgu un atsavināšanu”

29.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tērbatas ielā 44

30.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vārpu ielā 11

31.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Straumes ielā 6

32.  

Par pilnvarojumu

1.          Par bērnu grupas atvēršanu sākumskolā „Zvaniņš” (lēmums Nr.665)

Ziņo:

V.Kļimova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par bērnu grupas atvēršanu sākumskolā „Zvaniņš.”

 

 

2.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem”

(instrukcija Nr.1)

Ziņo:

A.Kalniņa izsakās, ka tā kā pirms sēdes sākuma ir izteikts deputātu priekšlikums apstiprināt maksu par Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēnu brīvpusdienām LVL 1,20 dienā, kas jau ir noteikts instrukcijā, tad jāveic grozījumi tikai instrukcijas 2.2.punktā.

Izsakās:

Z.Starks izsakās, ka neatbalsta šos grozījumus un aicina arī pārējos deputātus tos neatbalstīt. Izsaka priekšlikumu šo jautājumu skatīt kopā ar skolu optimizāciju.

A.Tampe atbalsta Z.Starka viedokli un uzskata, ka izdevumus varētu samazināt citās budžeta pozīcijās un apmaksāt brīvpusdienas visiem

1.-5.klašu skolēniem.

J.Visockis izsaka priekšlikumu, lai rastu līdzekļus 1.-5.klašu skolēnu brīvpusdienām, jālikvidē pašvaldības kapitālsabiedrību valdes, deputātiem jāatsakās un pats arī publiski atsakās no paredzētās apmaksas personīgas automašīnas un mobilā telefona izmantošanai dienesta vajadzībām un jāveic samazinājumu vēl daudzās citās pozīcijās.

I.Ančāns izsakās, ka situācija ir ļoti sarežģīta, katastrofāli ir samazināts valsts finansējums izglītībai, saistībā ar to diemžēl nākas atteikties no maksas par brīvpusdienām visiem skolēniem līdz piektajai klasei, atstājot bezmaksas pusdienas tikai pirmklasniekiem un bērniem, kam tās patiešām ir nepieciešamas, t.i. sociāli maznodrošinātajiem.

Z.Starks izsakās, ka šobrīd nav pareizi ietaupīt uz izglītības rēķina, neizvērtējot iespējamo samazinājumu citās pozīcijās.

L.Loskutova aicina deputātus atbalstīt šo instrukcijas projektu.

I.Blaua atbalsta šo projektu.

M.Dzenītis neatbalsta, bet izsaka priekšlikumu to skatīt kompleksi ar paredzēto skolu reorganizāciju.

G.Truksnis atbalsta šo projektu, kā pagaidu risinājumu šī gada budžeta ietvaros. 

R.Munkevics izsakās, ka ne tikai izglītībai tiek samazināts finansējums, bet jau pagājušajā domes sēdē tika apstiprināti grozījumi budžetā par Ls 4,4 milj. samazinājumu daudzām citām pozīcijām.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par instrukcijas projekta 2.punktu („par” – 12 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, J.Visockis), „pret” –3 (Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe), „atturas”- nav), nolēma pieņemt instrukciju par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem”, instrukcijas 2.2.punktu izsakot šādā redakcijā:

„2.2. Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu visiem pirmo klašu skolēniem brīvpusdienas tiek piešķirtas uz mācību gada laiku, neizvērtējot ģimenes ienākumus.””

 

Iziet I.Ančāns

 

3.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju” (lēmums Nr.667)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”.

 

 

4.          Par zemes komisiju (lēmums Nr.666)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu lēmuma projekta 2.2.punktā Raimonda Munkevica vietā apstiprināt Romualdu Ražuku.

Balsošanas rezultātā par M.Dzenīša priekšlikumu („par” – 3 (Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”– 11 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis), I.Ančāns izgājis)), M.Dzenīša priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes komisiju.

 

 

5.          Par dalību Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākuma nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” (lēmums Nr.668)

Ziņo:

I.Skudra

Izsakās:

M.Dzenītis aicina deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākuma nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”.

 

 

6.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.32 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla pamata maršrutos” (saistošie noteikumi Nr.59)

Ziņo:

A.Rudzītis

Izsakās:

Dz.Homkaizsaka priekšlikumu pašvaldībai piemērot atlaidi sabiedriskajā transportā bērniem no maznodrošinātajām ģimenēm.

J.Visockis, ņemot vērā Dz.Homkas priekšlikumu, ierosina tuvākajā laikā sagatavot priekšlikumus un izskatīt jautājumu par pašvaldības atlaižu piemērošanu dažādām sociālajām grupām sabiedriskajā transportā.

Z.Starks aicina atturēties no šī saistošo noteikumu projekta pieņemšanas, jo šis jautājums ir sasteigts. Ierosina sagatavot priekšlikumus un novirzīt izskatīšanai finanšu un transporta un komunālo lietu komitejās.

A.Rudzītis izsakās, ka šie grozījumi ir tikai formāli, precizējot saistošo noteikumu nosaukumu un jau pēc būtības esošās atlaides. Tāpēc saņemot informāciju par sociālo grupu skaitlisko sastāvu un prognozes par viņu iespējamo braucienu skaitu un tiks gatavoti priekšlikumi par iespējamo rīcību.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 10 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- 4 (Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe, I.Blaua), I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.32 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla pamata maršrutos”.

 

Pārtraukums 11.35-12.05

 

7.          Par nomas maksājumiem 2009.gadā (lēmums Nr.669)

Ziņo:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns un M.Dzenītis nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksājumiem 2009.gadā.

 

 

8.          Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Egļu ielā 7 (lēmums Nr.670)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns un M.Dzenītis nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Egļu ielā 7.

 

 

9.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Birzes ielā 4 (lēmums Nr.671)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns un M.Dzenītis nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Birzes ielā 4.

 

 

10. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 126 (lēmums Nr.672)     

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns un M.Dzenītis nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 126.

11. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tirgoņu ielā 23 (lēmums Nr.673)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns un M.Dzenītis nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tirgoņu ielā 23.

 

 

12. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 100 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.674)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš), „pret” –1 (J.Visockis), „atturas”- 3 (Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua), I.Ančāns un M.Dzenītis nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 100 un adreses piešķiršanu.

 

 

13. Par zāģmateriālu un būvmateriālu noliktavas jaunbūves ieceri (lēmums Nr.675)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns un M.Dzenītis nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par zāģmateriālu un būvmateriālu noliktavas jaunbūves ieceri.

 Ienāk M.Dzenītis

14. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upes ielā 12

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

R.P. (īpašnieka pārstāvis) izsakās par iesniegto paskaidrojumu par pagaidu nojumes izvietošanu Jūrmalā, Upes ielā 12.

Z.Starks ierosina noņemt šo jautājumu no izskatīšanas līdz tiesas sprieduma saņemšanai.

G.Truksnis izsakās, ka šajā gadījumā, neatkarīgi no tiesas sprieduma, ir jāpieņem domes lēmums atļaut turpināt būvniecību, sakārtojot būvniecības dokumentāciju normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, vai likt nojaukt nelikumīgi uzcelto būvi. Aicina būvvaldi nekavējoties sagatavot lēmumprojektu par uz šī zemesgabala atrodošo ēku nelikumīgās  būvniecības novēršanu..

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu šo jautājumu skatīt kopā ar lēmumprojektu par otra kopīpašnieka nelikumīgās būvniecības novēršanu.

R.Ražuks atbalsta A.Ābelīša viedokli.

R.Munkevics aicina balsot par deputātu izteikto priekšlikumu šo jautājumu atlikt un izskatīt kopā ar lēmumprojektu par otra kopīpašnieka šajā zemesgabalā patvaļīgās būvniecības seku likvidēšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par deputātu izteikto priekšlikumu („par” – 14 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns nav atgriezies), nolēma jautājumu šo jautājumu noņemt no izskatīšanas un izskatīt kopā ar lēmumprojektu par otra kopīpašnieka šajā zemesgabalā patvaļīgās būvniecības seku likvidēšanu.

 

 

15. Par būvju Vārnukroga ceļš 13, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 001 1124) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajai kārtībai (lēmums Nr.676)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- 2 (Z.Starks, A.Tampe), I.Ančāns nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par būvju Vārnukroga ceļš 13, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 001 1124) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajai kārtībai.

 

 

16. Par būvju Vārnukroga ceļš 19, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 001 1132) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajai kārtībai (lēmums Nr.677)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- 2 (Z.Starks, A.Tampe), I.Ančāns nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par būvju Vārnukroga ceļš 19, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 001 1132) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajai kārtībai.

 

 

17. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 (lēmums Nr.678)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 1 (Z.Starks), I.Ančāns nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26.

 

 

18. Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Cīruļu, Caunu un Rubeņu ielām grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Rubeņu ielā 51 un Rubeņu ielā 53 (lēmums Nr.679)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Cīruļu, Caunu un Rubeņu ielām grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Rubeņu ielā 51 un Rubeņu ielā 53.

 

 

19. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmumā Nr.515 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A” un darba uzdevuma precizēšanu (lēmums Nr.680)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmumā Nr.515 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A” un darba uzdevuma precizēšanu.

 

 

20. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka –Upīša ielā 19/21 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.681)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka –Upīša ielā 19/21 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

 

21. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 121A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.682)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 121A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

 

 

22. Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Ilūkstes ielā 1 (korpuss 1) (lēmums Nr.683)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 1 (M.Dzenītis), I.Ančāns nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Ilūkstes ielā 1 (korpuss 1).

 

 

23. Par atkārtotas dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 37 izsoles organizēšanu (lēmums Nr.684)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Z.Starks uzskata, ka domes deputātus nevajadzētu iekļaut  izsoles komisijās.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš), „pret” –1 (Z.Starks), „atturas”- 3 (M.Dzenītis, A.Tampe, I.Blaua), J.Visockis nebalso, I.Ančāns nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par atkārtotas dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 37 izsoles organizēšanu.

 

 

24. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4501 Jūrmalā, Vienības prospektā 9-7 izsoles organizēšanu (lēmums Nr.685)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

R.Munkevics izsaka priekšlikumu izsoles komisijā iekļaut M.Dzenīti.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar R.Munkevica priekšlikumu („par” – 10 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- 4 (M.Dzenītis, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua), I.Ančāns nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4501 Jūrmalā, Vienības prospektā 9-7 izsoles organizēšanu, izsoles komisijā iekļaujot domes deputātu M.Dzenīti.

 

 

25. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.261 „Par pasākuma „Palīdzēsim Jūrmalas iedzīvotājiem lētāk iegādāties Latvijas zemnieku produkciju” organizēšanu” (lēmums Nr.686)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.261 „Par pasākuma „Palīdzēsim Jūrmalas iedzīvotājiem lētāk iegādāties Latvijas zemnieku produkciju” organizēšanu”.

 

26. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmumā Nr.165 „Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 3 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.B.” (lēmums Nr.687)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmumā Nr.165 „Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 3 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.B.”.

 

 

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra lēmumā Nr.126 „Par dzīvojamās ēkas lit.2 un zemesgabala (kadastra Nr.1300 0150 2304) 37/100 domājamo daļu Jūrmalā, Piekrastes ielā 19 atsavināšanu” (lēmums Nr.688)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

R.Munkevics izsaka priekšlikumu izsoles komisijā iekļaut M.Dzenīti.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar R.Munkevica priekšlikumu („par” – 10 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- 4 (M.Dzenītis, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua), I.Ančāns nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra lēmumā Nr.126 „Par dzīvojamās ēkas lit.2 un zemesgabala (kadastra Nr.1300 0150 2304) 37/100 domājamo daļu Jūrmalā, Piekrastes ielā 19 atsavināšanu”, izsoles komisijā iekļaujot domes deputātu M.Dzenīti.

 

 

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumā Nr.833 „Par dzīvokļa Nr.11 Jūrmalā, Meža prospektā 62 atzīšanu par dzīvošanai nederīgu un atsavināšanu” (lēmums Nr.689)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

R.Munkevics izsaka priekšlikumu izsoles komisijā iekļaut M.Dzenīti.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar R.Munkevica priekšlikumu („par” – 10 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- 4 (M.Dzenītis, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua), I.Ančāns nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumā Nr.833 „Par dzīvokļa Nr.11 Jūrmalā, Meža prospektā 62 atzīšanu par dzīvošanai nederīgu un atsavināšanu”, izsoles komisijā iekļaujot domes deputātu M.Dzenīti.

 

 

29. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tērbatas ielā 44 (lēmums Nr.690)

30. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vārpu ielā 11(lēmums Nr.691)

31. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Straumes ielā 6 (lēmums Nr.692)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tērbatas ielā 44.

2.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vārpu ielā 11.

3.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Straumes ielā 6.

 

 

32. Par pilnvarojumu (lēmums Nr.693)

Ziņo:

E.Rakiša

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 1 (Z.Starks), I.Ančāns nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par pilnvarojumu.

 

Sēde slēgta plkst. 13.15

Nākošā sēde 2009.gada 10.septembrī plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2009.gada 2.septembrī


Lejupielāde: DOC un PDF